Duurzame materialen

Transitie naar gebruik van duurzame bouwmaterialen. Materialentransitie en energietransitie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Energiegebruik verminderen en overstappen op duurzaam opgewekte energie staan hoog op de agenda van iedere organisatie. Door energiebesparing wordt CO2 gereduceerd. Maar door bouwen of verbouwen komt juist weer extra CO2 vrij door productie en winning van de benodigde materialen. Deze wordt uitgedrukt in de ‘materiaal gebonden’ CO2-emissie van gebouwen. Met de totale CO2-emissie-verlaging als doel, is het daarom belangrijk niet alleen naar de energietransitie, maar ook integraal te kijken naar de materialentransitie.
Duurzame materialen header image

Biobased materialen

Biobased materialen zoals bijvoorbeeld hout, hennep, vlas, bamboe en lisdodde bieden alternatieven voor materialen die geproduceerd worden met fossiele brandstoffen. Dit geldt ook voor het gebruik van reststromen uit land- en tuinbouw. De CO2-uitstoot van de bouwsector kan fors worden gereduceerd door het toepassen van biobased materialen. De milieuvriendelijkheid van een nieuw gebouw kan worden bepaald met de rekenmethode MilieuPrestatie Gebouwen (MPG). Daarnaast dragen houtconstructies bij aan een gezonder binnenklimaat en is het aantal transportbewegingen van biobased materialen minder ten opzichte van traditionele bouwmaterialen.

In gebouwen kan gedacht worden aan groene wanden en binnenplanten. De buitenzijde van een gebouw biedt kansen voor een groene gevel of groen dak. Een groen dak kan meerdere voordelen bieden, zoals het vasthouden van regenwater maar ook het combineren met een daktuin voor personeel. Maar Biofilisch ontwerpen is breder en heeft ook te maken met gebruik van natuurlijk licht, natuurlijke materialen en uitzicht op de omgeving. Biofilisch ontwerpen brengt mensen in contact met hun natuurlijke omgeving.

Duurzame materialen - biobased

Circulariteit

Uit een onderzoek van Royal HaskoningDHV blijkt dat tweederde van de CO2-emissies van een gebouw gedurende haar levensduur voortkomen uit de bedrijfsvoering en éénderde uit de bouw, het onderhoud en de sloop hiervan. Circulair bouwen is een belangrijke strategie om CO2-emissies van een gebouw te beperken. Circulair bouwen betekent het sluiten van de kringloop, waarbij de milieu-impact van materialen wordt meegewogen. Materialen die vrijkomen in een gebouw kunnen opnieuw, volledig klimaatneutraal, worden ingezet. De complexiteit van ontwerpopgaves neemt toe. Door kennis over de milieu-impact van materialen en de cyclus waarin deze materialen zich bevinden, kunnen grote stappen mogelijk worden in het CO2-neutraal maken van onze gebouwen.
Duurzame materialen - circulariteit

Bouwen met hout

Nederlandse bedrijven en de overheid zetten steeds meer in op verduurzaming van de gebouwde omgeving en het (ver)bouwproces. Internationale afspraken over CO2- en stikstofreductie zorgen voor een uitdaging bij de huidige manier van bouwen met materialen als cement, beton en staal. Architecten, aannemers en bouwers zijn op zoek naar alternatieven. Daarbij kijken ze onder andere naar recyclebare en bio-based grondstoffen, zoals hout.

Bij het kiezen van de juiste materialen is het van belang een afweging te maken tussen de technische, economische en duurzame aspecten van een ontwerp. Hout lijkt een logische keuze bij het zoeken naar duurzame materialen. Maar, hoewel hout duurzaam is, is duurzaam niet altijd hout. De technische mogelijkheden en de kosten van het totale project wegen bijvoorbeeld ook mee. Er zitten veel kanten aan de keuze voor het toepassen van hout. Daarom hebben wij op basis van kennis en ervaring in kaart gebracht welke kansen en mogelijkheden er zijn voor het gebruik van hout in projecten.

Energietransitie - Bouwen met hout
Neem contact op met onze experts -

Neem contact opmet onze experts

Language is changing...