Doorfietsroute regio Alkmaar onmisbaar voor duurzame mobiliteit

De regio Alkmaar werkt aan duurzame bereikbaarheid en de fiets speelt daarin een centrale rol, die alleen maar groeit met de opmars van de elektrische fiets. Een focus op fietsmobiliteit is goed voor de gezondheid van de bewoners, het is duurzamer en het versterkt de leefbaarheid.
Doorfietsroute regio Alkmaar onmisbaar voor duurzame mobiliteit l Royal HaskoningDHV

In opdracht van de regio en provincie Noord-Holland werkte Royal HaskoningDHV het regionale doorfietsnetwerk verder uit in een schetsontwerp, met kostenramingen voor de prioritaire route en een prioriteitsvoorstel voor de overige routes. Op grond hiervan heeft een deel van de regio al gefundeerde investeringsbeslissingen kunnen nemen om het doorfietsnetwerk verder vorm te geven, en zo het belang van de fiets voor duurzame bereikbaarheid in de praktijk waar te maken.

De uitdaging: fiets centraal in duurzame mobiliteit

Duurzame bereikbaarheid heeft hoge prioriteit in de regio Alkmaar. De regio geeft de fiets een centrale rol in een mobiliteitstransitie, ook in de mobiliteitsketen, bijvoorbeeld in combinatie met het openbaar vervoer. De opkomst van de elektrische fiets, die ook voor wat langere afstanden kan worden gebruikt, versterkt die rol. Er liggen dus kansen om meer mensen vaker te laten fietsen. Regio Alkmaar wil daarom een hoogwaardig regionaal netwerk van doorfietsroutes realiseren, de ketenreis versterken, het fietstoerisme stimuleren en mogelijkheden bieden voor deelfietsen. Voorwaarde daarvoor is een veilige en comfortabele fietsinfrastructuur.

De aanpak: inzicht in ontwerp, planning en kosten

In dit project hebben we twee parallelle sporen gevolgd. Ten eerste hebben we het tracé van de prioritaire route (de ‘rode’ route) nader uitgewerkt. Hiervoor is de route opgedeeld in wegvakken, waarvoor de grove ruimtelijke consequenties en de kosten zijn bepaald. Ook hebben we de oplossingsrichtingen voor de knelpunten en de ontbrekende schakels uitgewerkt. De gekozen voorkeursoplossingen zijn verder verwerkt in ontwerp en kosten, ook voor de totale route.

Het tweede spoor betrof de andere kansrijke routes in de regio (de ‘oranje’ routes, samen meer dan 200 kilometer). We hebben nader onderzoek gedaan naar het exacte verloop, naar mogelijke optimalisaties en naar het verwachte aantal gebruikers van de routes. Onze experts keken naar woon-werkverkeer, maar ook naar scholen en naar het gebruik van de fiets in combinatie met de trein.

Tot slot hebben we de routes een score gegeven voor hun potentie en voor de technische en bestuurlijke haalbaarheid. Deze score is gebruikt om de prioriteiten voor de uitvoering te bepalen.

Gebundelde expertise

Voor deze opdracht hebben we onze expertise ingezet in het ontwikkelen en uitdiepen van doorfietsnetwerken, in het ontwerpen van fietsroutes én over de verkeersstromen in de regio. Voor het in beeld brengen van de maatschappelijke baten van fietsroutes hebben we dankbaar gebruik gemaakt van de vakkennis van Desicio als onderaannemer.

Het resultaat: fundament voor besluitvorming

Ons onderzoek leverde regio Alkmaar de noodzakelijke beslisinformatie om voor de ‘rode’ route budgetten per routedeel vrij te maken en bij de provincie Noord-Holland cofinanciering aan te vragen. Met deze budgetten kunnen fietspaden worden aangelegd die veiliger, comfortabeler en aantrekkelijker zijn, zodat meer mensen gaan fietsen. Het inzicht in de meest kansrijke ‘oranje’ routes geeft de gemeenten houvast voor de beste investeringen om het fietsen in de regio te stimuleren. Hiervoor is de route opgedeeld in wegvakken, waardoor de grove ruimtelijke consequenties en de kosten zijn bepaald. Ook hebben we de oplossingsrichtingen voor de knelpunten en de ontbrekende schakels uitgewerkt.

Oscar van der Oord, Royal HaskoningDHV: ‘Op de fiets zijn we duurzaam en schoon onderweg, fietsen is gezond en draagt bij aan de leefbaarheid en de verkeersveiligheid. We laten zien hoe deze voordelen, via de doorfietsroute, in de regio Alkmaar kunnen worden waargemaakt.’

De fiets speelt een centrale rol in onze visie op de duurzame mobiliteit van de toekomst. Het onderzoek stelt ons in staat die visie te vertalen naar concrete maatregelen die het fietsverkeer verder stimuleren. Dat is een belangrijke stap in de mobiliteitstransitie.

Liesbeth AartsRegiocoördinator project doorfietsroutes, Regio Alkmaar
Jacob Tiellemans - Project manager cycling & sustainable mobility

JacobTiellemans

Project manager cycling & sustainable mobility

Language is changing...