Evaluatie structuurvisie Waddenzee en review Waddenfonds leiden tot nieuwe stimulansen

In de Waddenzee streven we naar een evenwichtige balans tussen natuur- en landschappelijke waarden en menselijke activiteiten. De doelen voor de Waddenzee en de ruimtelijke mogelijkheden en beperkingen zijn vastgelegd in de Structuurvisie Waddenzee. Inmiddels maakt het (ruimtelijk) beleid voor de Waddenzee onderdeel uit van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Royal HaskoningDHV heeft deze structuurvisie, en het Waddenfonds, samen met alle betrokken stakeholders in een intensief proces geëvalueerd, in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
Evaluatie structuurvisie Waddenzee en review Waddenfonds leiden tot nieuwe stimulansen l Royal HaskoningDHV

Bescherming natuur- en landschappelijke waarden blijft nodig

Uit de resultaten van de evaluatie van de structuurvisie blijkt dat de bescherming van natuur- en landschappelijke waarden voor een belangrijk deel is gelukt, maar ook in de toekomst nodig blijft. Het ontwikkelingsperspectief uit de structuurvisie is nog onvoldoende uit de verf gekomen en heeft een stevige impuls nodig.

Het Waddenfonds

Het Waddenfonds is in 2006 opgericht voor de financiering van extra investeringen in het waddengebied. In 2016 heeft Royal HaskoningDHV een ‘midterm review’ begeleid. Op basis van een analyse van ruim 100 Waddenfonds-projecten is de werking van het fonds geëvalueerd en zijn verbeterpunten geformuleerd voor de ‘tweede termijn’ van het fonds.

In relatief korte tijd is veel werk verzet in een veelomvattende en complexe beleidsmatige en politiek-bestuurlijke omgeving met veel verschillende spelers.

Willem KattenbergProjectleider - Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Nieuw ‘Uitvoeringskader Waddenfonds’ voor nieuwe stimulansen

Inmiddels hebben de waddenprovincies in het Investeringskader Waddengebied 2016-2026 de majeure opgaven voor het waddengebied geformuleerd. Twee derde van het budget van het Waddenfonds wordt hierop ingezet. Dit heeft grote consequenties voor de werking van het Waddenfonds in de komende tien jaar. In samenwerking met ERAC, het programmabureau van het Waddenfonds en de waddenprovincies hebben we het nieuwe ‘Uitvoeringskader Waddenfonds’ uitgewerkt, dat innovatieve stimulansen moet geven aan het gebied.

Dick Hamhuis, secretaris-directeur van het Waddenfonds (wnd.): “Bert Groffen en Job van den Berg (Royal HaskoningDHV) hebben samen met Martijn Panjer (ERAC) in korte tijd en in een complexe omgeving het Uitvoeringskader Waddenfonds neergezet, zowel op strategisch niveau als in zijn operationele uitwerking. Daarmee kunnen de Waddenprovincies en het Waddenfonds invulling geven aan een aantal majeure opgaven en thematische uitwerkingen in de komende periode."
Bert Groffen - Senior-adviseur ruimte, water en milieu

BertGroffen

Senior-adviseur ruimte, water en milieu

Language is changing...