Versterking Ijsseldijk Wapenveld - Hattem

De uitdaging

De IJsseldijk tussen Wapenveld en Hattem voldoet niet meer aan de normen voor waterveiligheid en moet versterkt worden. Daarbij is de nieuwe normering van toepassing zowel bij de beoordeling en op het ontwerp. Bijzonder is dat de dijk aan de binnenzijde wordt begrensd door het Apeldoorns kanaal, waardoor daar nauwelijks ruimte is voor versterkingsmaatregelen. Bovendien leidt golfoverslag tijdens hoogwater tot een belasting van de westelijke kanaaldijk. Maatwerk is nodig rond de verspreide huizen langs de buitenzijde van de dijk en bij een grote gasleiding die de dijk en het kanaal kruist. Royal HaskoningDHV heeft in 2016 opdracht gekregen de HWBP-Verkenning voor de benodigde dijkversterking uit te voeren.

Onze oplossing

De Verkenning is gestart met een nadere veiligheidsanalyse. Daar waar de nieuwe normering nog niet geheel was uitgekristalliseerd, hebben wij uitgangspunten vastgesteld in nauw overleg met deskundigen van het waterschap en adviseurs van het HWBP. Parallel aan de veiligheidsanalyse is een serie conditionerende onderzoeken uitgevoerd: geotechniek, archeologie en cultuurhistorie, flora en fauna en niet-gesprongen explosieven. Tevens is in samenspraak met bewoners en betrokken overheden een Ruimtelijk kwaliteitskader opgesteld, dat resulteerde in richtlijnen voor het ontwerp en de beoordeling van de alternatieven voor dijkversterking.
Het ontwerp van de dijkversterkingsmaatregelen is stap voor stap in nauwe samenwerking met het Waterschap Vallei en Veluwe tot stand gekomen. Door vanaf de start gebruik te maken van 3D-ontwerp, een selectie van maatgevende geotechnische berekeningen en kostenindicaties, kon effectief worden getrechterd naar kansrijke oplossingsrichtingen. De 3D-visualisaties bleken uitstekend bruikbaar voor inzicht voor bewoners en andere betrokken partijen in de ruimtelijke impact van de dijkversterkingsmaatregelen.

Het resultaat

Na afronding van de Verkenning in 2017 ligt er een zorgvuldig afgewogen Voorkeursalternatief voor de dijkversterking. Maatwerklocaties zijn apart onderscheiden en onderzocht op technische haalbaarheid, inpassing en kosten. Meekoppelkansen zijn onderzocht en hebben een plek gekregen in het planvormingsproces.
Language is changing...