Integrale groen-blauwe oplossingen

Klimaatverandering en verlies aan biodiversiteit maken ons laaggelegen deltaland kwetsbaar. De vraag is hoe we onze voeten droog gaan houden. Want de zeespiegel stijgt, en daarmee ook het waterpeil in de rivieren. Groen-blauwe oplossingen bieden een antwoord.
Rivierenlandschap

Langdurige droogte, extreme neerslag, hoge rivierafvoeren of juist dramatisch lage rivierstanden en afnemende biodiversiteit. Het zijn gevolgen van het veranderende klimaat. En ze zijn al duidelijk merkbaar. Onze integrale groen-blauwe oplossingen helpen overheden in hun opgaven rondom rivieren en beken. Die gaan over waterveiligheid, natuurontwikkeling en -herstel, waterkwaliteit en -kwantiteit, bevaarbaarheid en recreatie.

Om te komen tot goede bestuurlijke keuzes, verbinden we de complexe uitdagingen en komen met heldere oplossingen. Hierin brengen we vegetatie (het groen) met de fauna en het water (het blauw) in balans voor een klimaatbestendig landelijk gebied. De rol van de natuur wordt hierbij steeds prominenter: alleen bij een goed functionerend watersysteem waar waterkwaliteit en vegetatie in het vizier zijn, kunnen we de klimaatopgave aan. Dat doen we samen met de stakeholders. We kijken met onze expertises vanuit de verschillende functies en lagen naar een gebied zodat de bestaande waarden als basis blijven dienen. 

Van beleidsvorming tot realisatie

Alle expertise in eigen huis
Royal HaskoningDHV heeft als één van de marktleiders op groen-blauwe projecten en adviezen alle expertise onder één dak op het gebied van waterveiligheid, natuurontwikkeling (ecologie), ruimtelijke kwaliteit, techniek, bodem, stikstof, geohydrologie en procesbegeleiding. Met een integraal team van specialisten werken we nauw samen met onze opdrachtgevers en hun stakeholders. 
Een multidisciplinaire aanpak
Door onze kennis en multidisciplinaire aanpak zijn we sterk in integraal beekherstel en het slim en doelmatig ontwerpen van maatregelen in uiterwaarden. Onze specialisten vertalen de wensen en ambities van onze opdrachtgevers naar concrete doelen. In goede samenspraak met alle stakeholders in het gebied komen we tot een (integraal) ontwerpplan of advies dat stáát.
Betrokken tijdens het hele traject

De specialisten van Royal HaskoningDHV trekken de kar en nemen desgewenst de regie. Daarmee ontzorgen we onze opdrachtgevers en zijn we tijdens het hele traject betrokken – van beleidsvorming tot en met realisatie. Gezamenlijk bepalen we de koers. Wij zorgen voor de expertise en de verbinding, sturen waar nodig bij en houden de vaart erin. 

Experts die van wanten weten
Onze portfolio met rivierverruimingsprojecten in Nederland is groot. Vanuit onze ervaring weten we de diverse opgaven in een gebied technisch te combineren in een integraal ontwerpplan. En ook hoe we hiervoor draagvlak krijgen bij de samenleving, bestuurders, vergunningverleners en andere stakeholders. Samen klaren we de klus.

De juiste oplossingen in beeld

De kracht van Royal HaskoningDHV zit in veel: in de integraliteit, in de verbinding van kennisdomeinen, in participatie en in stakeholdermanagement. We voeren verkenningen uit, doen planstudies en helpen bij de realisatie. We beoordelen plannen op haalbaarheid, geven advies en zorgen voor duurzame oplossingen. Ook regelen we vergunningen en laten we techniek, technologie en IT samenkomen met het fysieke plangebied. Het resultaat is dat de juiste groen-blauwe oplossingen in beeld komen, die we samen met klanten en partners werkelijkheid maken.

Wat we bieden

  • Ontwerprapport (voorkeursalternatief en definitief ontwerp)
  • Rivierkundige beoordeling
  • 3D-model/ontwerp
  • Gedegen stakeholdermanagement
  • Conditionerende onderzoeken
  • Milieueffectrapportage (MER)
  • Biodiversiteitsadvies
  • Nature based solutions.
Vraag of  opmerking? - Neem contact op met onze Climate Resilience experts!

Vraag of opmerking?

Neem contact op met onze Climate Resilience experts!