Toolkit DPRA: voor een klimaatbestendig en waterrobuust Nederland

Nederland moet uiterlijk in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust zijn ingericht. Dat is het doel van het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie (DPRA). Royal HaskoningDHV ondersteunt gemeenten en andere overheden hierin en ontwikkelde effectieve instrumenten. Zoals de klimaatimpactanalyse en de klimaatlabelsystematiek.
Download ons visiedocumentDownload ons visiedocument
luchtfoto van klimaatbestendige en waterrobuuste stad

Het DPRA moet wateroverlast, hittestress, droogte en overstromingen beperken. Aan de hand van zeven ambities helpen we steden om het klimaatadaptatieproces te versnellen.

 1. Eerst brengen we kwetsbare locaties in beeld.
 2. Met de klimaatstresstest in de hand voeren we risicodialogen met stakeholders.
 3. De strategie die hieruit rolt, is de leidraad voor de uitvoeringsagenda: wie doet wat wanneer en betaalt waarvoor?
 4. We laten de klimaatadaptatiemaatregelen meeliften met bestaande programma’s, waarvoor de openbare ruimte toch al op de schop gaat.
 5. Om ruimtelijke adaptatie vanzelfsprekend te maken, stimuleren we dat betrokkenen kennis en instrumenten delen.
 6. Via wetten en standaarden moet de adaptatie in het beheer, het onderhoud en de inrichting van de leefomgeving geborgd worden.
 7. We bereiden overheden voor op calamiteiten. Een klimaatbestendige inrichting kan overlast beperken, maar nooit helemaal voorkomen.

Van impactanalyse tot integrale aanpak

De klimaatimpactanalyse

Royal HaskoningDHV ontwikkelde een instrument om de technische resultaten van de stresstest te vertalen naar tastbare cijfers. De klimaatimpactanalyse laat zien wat de financiële en maatschappelijke schade van klimaatverandering is als we niets doen. Dit verhoogt het urgentiebesef en de actiebereidheid van stakeholders. De klimaatimpactanalyse slaat daarmee ook de brug tussen klimaatadaptatie en andere (publieke) domeinen.

De klimaatlabelsystematiek

Met onze klimaatlabelsystematiek koppelen we aan elk gebouw, elke straat, buurt, wijk of gebied klimaatlabels per klimaataspect (vergelijkbaar met de Nutri-Score en het energielabel). Met klimaatlabel B als streven (de concrete, lokale en ruimtelijke doorvertaling van de ‘Landelijke Maatlat voor Klimaatadaptief en Groen bouwen’ en de ‘Brief Bodem en Water sturend’) kan een gemeente bij de (her)inrichting rekening houden met maatregelen voor klimaatadaptatie. Én zij kan eenvoudig monitoren waar ze staat op weg naar 2050.

Koppeling met de biodiversiteitsopgave

Het koppelen van klimaatadaptieve maatregelen aan de biodiversiteitsopgave blijkt een schot in de roos. Via de klimaatlabelsystematiek brengen we ook de staat van de biodiversiteit in beeld. Bovendien is elke robuuste maatregel in onze Toolbox Klimaatadaptatie nature-based, waarmee die meerwaarde biedt voor de biodiversiteit. Denk aan groene daken, wadi’s of groenstructuren voor waterberging en verkoeling.

Multidisciplinaire teams van specialisten

We werken voor onze opdrachtgevers in multidisciplinaire teams van specialisten. Hierdoor spreken we de taal van elke stakeholder aan tafel. Via digitale dashboards stroomlijnen we alle data. Steden hebben zo in één oogopslag inzicht in de stand van zaken en gaan goed geïnformeerd het gesprek in.

Klimaatlabels folderFolder

Klimaatlabels

Klimaatlabels zijn een waardevol instrument voor het beoordelen van klimaatbestendigheid van verschillende locaties.

Klimaatimpactanalyse flyerFolder

Klimaatimpactanalyse

Inzicht in de maatschappelijke en financiële impact van klimaatverandering.

Integrale aanpak

Nederland klimaatbestendig en waterrobuust maken, is een enorme uitdaging. Twee derde tot driekwart van de bebouwde omgeving is namelijk in particulier bezit. Hier komt bij dat er nog andere grote, ruimtelijke transities staan te dringen. Denk aan de woningbouwopgave, energietransitie, mobiliteitstransitie en transitie van het landelijke gebied. Het is dus belangrijk om het DPRA integraal aan te pakken, met de neuzen van alle stakeholders dezelfde kant op.

DPRA: dit bieden we

 • Ondersteuning bij de zeven ambities van het DPRA.
 • Lokaal maatwerk vanuit de inhoud.
 • Gedegen stakeholdermanagement.
 • Doorvertaling naar tastbare cijfers.
 • Klimaatlabels op straat-, buurt-, wijk- of gebiedsniveau.
 • Koppeling met de biodiversiteitsopgave.
 • Integrale en multidisciplinaire aanpak.

Klimaatadaptatie projecten bij Royal HaskoningDHV

Wilt u meer weten over hoe wij met onze klanten samenwerken aan een klimaatbestendige en waterrobuuste samenleving? Bekijk dan onze klimaatadaptatie projecten op onze projectenkaart. Hier vindt u voorbeelden van hoe wij onze water en klimaatadaptatie expertise combineren met proceskennis, empathie en duurzaamheid & circulariteit principes.
Visiedocument

Visie: naar een klimaatbestendig en waterrobuust Nederland

Dit visiedocument geeft je inzicht in de versnellingskansen en aandachtspunten voor per klimaatthema.

Nu downloaden
limaatadaptatie vision document
Vraag of opmerking? - Neem contact op met onze Climate Resilience experts!

Vraag of opmerking?

Neem contact op met onze Climate Resilience experts!