Behoud en herstel uniek hoogveen in Deurnsche Peel

Het natuurgebied de Deurnsche Peel wordt door de lagere grondwaterstand steeds droger en door het inklinkende veen komt er veel CO2 vrij, het gebied heeft hoge stikstofwaardes. Hierdoor dreigt het unieke hoogveenlandschap te verdwijnen. Het is daarom belangrijk het hoogveengebied te herstellen.
Hoogveen Leegveld, Deurnsche Peel

De uitdaging: herstel van hoogveen met oog voor omliggende omgeving

Het doel van het projectgebied Leegveld is om het restant aan hoogveen te herstellen en de achteruitgang als gevolg van verdroging en ammoniakvervuiling te stoppen door het treffen van een samenhangend pakket aan hydrologische maatregelen. Deze maatregelen zullen een stabiel waterpeil in het gebied creëren, dat voldoende hoog is om de groei van veenmos te bevorderen. Als gevolg van de aanpassing van de waterpeilen in zowel bestaande als nieuwe natuur zal ook het grondwaterpeil in de directe omgeving stijgen. Daar waar deze stijging van het grondwater schade tot gevolg heeft voor landbouwpercelen of woningen, worden mitigerende maatregelen uitgevoerd. Daarnaast dient er rekening gehouden met de overige functies, zoals landbouw, recreatie en cultuurhistorie, met als doel om deze niet te verslechteren en indien mogelijk zelfs te versterken op basis van de inbreng van betrokken partijen.

Het projectgebied omvat het landelijke gebied Deurnsche- en Liesselse peel, dat onderdeel uitmaakt van het Natura 2000-gebied Deurnsche Peel en Mariapeel, evenals de nieuw in te richten natuurgebieden aan de west- en zuidzijde ervan.

Grootschalig ontwerp en waterbeheersing

In het project zijn verschillende ruimtelijke procedures doorlopen, waaronder de MER- en het projectplan Waterwetprocedure. Vervolgens is een grootschalig ontwerpproces gestart voor een gebied van 1600 hectare, waarbij meer dan 40 kilometer aan kades en meer dan 150 kunstwerken, zoals stuwen, pompen, duikers en sifons, zijn vorm gegeven. Door de genomen maatregelen wordt het deels vergraste en verboste natuurgebied natter, waarbij het grondwaterpeil in de hoogveenkerngebieden stabiel hoger wordt gehouden. De randgebieden (nieuwe natuur), die als tegendrukgebieden fungeren, worden ook natter ingericht en ontwikkelen zich tot natte ruigten en moerassen. Om schade door wateroverlast aan omliggende percelen en bebouwing te voorkomen, zijn er mitigerende maatregelen uitgevoerd.

Bovenstaande maatregelen zijn gebaseerd op voormalige PAS-herstelmaatregelen. Door het uitvoeren van deze herstelmaatregelen en het inrichten van een deel van het NNB (Natuur Netwerk Brabant) worden de ecologische doelstellingen voor Leegveld gerealiseerd.

Het resultaat: hersteld hoogveengebied met nieuwe natuur en verbeterde waterhuishouding

Het resultaat is een uniek hoogveengebied met een stabiele en hoge grondwaterstand, waar bijzondere en kwetsbare planten en dieren gedijen. Het robuust ingericht gebied kan nu meer regenwater vasthouden en er is 180 hectare aan nieuwe natuur ingericht, waarmee een grotere biodiversiteit is ontstaan. Om overlast bij omliggende landbouwpercelen en bebouwing te voorkomen, zijn percelen verhoogd en is er drainage aangelegd bij bebouwing. Alle vrijkomende grond en veen zijn binnen het project toegepast zodat zo beperkt mogelijk grond is aangevoerd. De bestaande recreatieve routes zijn aangepast aan de nieuwe situatie, zodat het waardevolle gebied toegankelijk blijft voor recreanten.

Projectfeiten

 • Klant
  Provincie Noord-Brabant
 • Locatie
  Deurnsche- en Liesselse Peel
 • Periode
  Maart 2020 tot heden
 • De uitdaging
  Hoogveen behouden en uitbreiden voor de toekomst en het verbeteren van de biodiversiteit
 • De oplossing
  Doorlopen van ruimtelijke procedures en het betrekken van de omgeving om ingrepen in systemen mogelijk te maken
Boris Smulders - Project Manager

BorisSmulders

Project Manager

Aan de slag met Transitie Landelijk Gebied

Met een integrale aanpak dragen we via gebiedsgerichte programma’s bij aan de doelen voor natuurherstel, stikstofreductie, klimaatadaptatie en kringlooplandbouw. Om een vitaal en toekomstbestendig landelijk gebied te realiseren.

Aanpak transitie landelijk gebied