Energiestrategie voor bedrijven om koers voor CO2 reductie bepalen

Het plannen en uitvoeren van energieplannen vergt maatwerk. Ook de industrie zal grote stappen moeten zetten om 14,3 Mton CO2 extra reductie in 2030 te realiseren om tot een totaal reductie van 59% ten opzichte van 1990 te komen. Deze opgave vergt een langetermijnvisie op marktontwikkelingen en productportfolio, maar ook op de inzet van assets en fundamentele aanpassingen in energiegebruik en energiebronnen.
Luchtfoto industrieel complex

Grip op de energietransitie

De energietransitie noodzaakt bedrijven een energiestrategie te bedenken en uit te voeren om hun CO2-reductie te halen. Met onze drie pijlers Strategie, Implementatie en Technologie ontwikkelen wij samen met u een plan dat de regie in handen legt van uw onderneming. Zo houdt u controle over waar, wanneer en hoe u anticipeert op de energietransitie.

De analyse die nodig is voor CO2 reductie

Het terugbrengen van de CO2 uitstoot heeft veel verschillende facetten voor ieder bedrijf. Royal HaskoningDHV heeft een methodiek ontwikkeld waardoor bedrijven snel inzicht krijgen in de mogelijkheden om de CO2 uitstoot te reduceren. We beginnen met een analyse van de huidige situatie. Daarna is er een eerste selectie van opties op basis van kwalitatieve parameters waarbij omgevingsfactoren, keten en de verwachte ontwikkelingen worden meegewogen. Met behulp van scenario’s die we samen met u voor uw specifieke situatie opzetten, zoeken we naar de optimale inpassing van de mogelijkheden. Hierbij wordt goed gekeken naar de technologische ontwikkelingen en uiteraard ook naar de CAPEX en OPEX. De laatste stap is de strategische invulling van uw ambities die nu worden gevoed door feiten, onderbouwing en inzicht.
Diagram Energietransitie Industrie

Praktische duidelijkheid in complexe materie

Royal HaskoningDHV maakt samen met de directie en uw inhoudelijke experts een roadmap voor de planning en de technische, juridische en financiële haalbaarheid. Geen geringe opgave want de transitie raakt heel veel aspecten van een onderneming. De 360-graden-view van Royal HaskoningDHV zorgde er eerder al voor dat de Vion Food Group een plan ontwikkelde en uitvoerde om grondstoffen efficiënter en duurzamer te gebruiken waardoor het water- en energieverbruik in het productieproces afnam. Bij Tata Steel in IJmuiden ondersteunden we vanaf het haalbaarheidsonderzoek tot het definitieve ontwerp van het Windpark Ferrum, onderdeel van Tata’s CO2-reductiemaatregelen.

Wie heeft straks de beste mensen in dienst?

Bedrijven hebben een cruciale rol in de energietransitie en de reductie van de CO2-uitstoot. De regie voor de implementatie vraagt afwegingen die de bedrijfsvoering en toekomst van de onderneming raken. Hun rol in de energietransitie biedt ondernemingen kansen om het imago te versterken en de werknemers van de toekomst aan te trekken: de mate waarin een bedrijf de transitie implementeert is van invloed op loopbaankeuzes van jonge hoogopgeleiden. Een belangrijke fase voor veel bedrijven breekt aan. Alle reden om plan, organisatie en uitvoering daarvan goed op orde te hebben in een duidelijke roadmap, met aandacht voor de stakeholders in de organisatie, de planning, uitvoerbaarheid en met duidelijkheid over de te bereiken emissiereductie.

Werken aan de energietransitie

Op weg naar de toekomst

Hoe sterk de buitenwereld ook in beweging is, het gaat erom dat de directie van een onderneming ferm aan het roer staat en de omringende keten- en clusterbedrijven en energienetwerken goed in beeld zijn. Ook de impact op de productie moet duidelijk zijn. Het belang van deze transitie neemt toe terwijl een bedrijf steeds minder autonoom wordt in zijn beslissingen in dit proces, en mede-afhankelijk is van overheden, subsidieregelingen, heffingen, wetgeving en netwerkbeheerders.

Bij Royal HaskoningDHV weten we hoe we het transitieproces en het contact met alle stakeholders kunnen optimaliseren. We deden dit bij het opzetten van het Energie Masterplan 2035 voor het VUmc ziekenhuis en de Vrije Universiteit waar een installatie werd ontwikkeld die warmte, koeling, stroom en noodstroom combineert om kosten te verlagen en de CO2-uitstoot te verlagen. We ontwikkelden ook een masterplan en uitvoeringsstrategie om het enorme industrieterrein Chemelot klimaatneutraal te maken, waardoor de concurrentiepositie van de bedrijven aldaar wordt versterkt.

Kansen en maatschappelijke vraag

De energietransitie kent vele gedaanten. In de samenleving wordt de urgentie van groene stroomopwekking en elektrificatie steeds meer voelbaar. Maar reductie in de CO2-uitstoot is ook te bereiken door toepassing van waterstof, biomassa, geothermie, CCS of via warmtenetten. Royal HaskoningDHV helpt bedrijven om een energie- en CO2-strategie te formuleren die aansluit bij de maatschappelijke vraag en tegelijkertijd inspeelt op de grote kansen die deze overgang biedt. Royal HaskoningDHV heeft de 360-graden-blik die nodig is voor een integrale planning en uitvoering van deze strategie.

Aan de slag met de energietransitie?  - Onze adviseurs helpen u graag op weg!

Aan de slag met de energietransitie?

Onze adviseurs helpen u graag op weg!

Expertise geeft nieuwe energie

De energietransitie vraagt om gebundelde kracht: samenwerking op basis van een doelgerichte strategie, pure implementatiekracht en hoogwaardige technologie. Dat geeft vaart en creëert draagvlak voor duurzame verandering. Die gebundelde deskundigheid delen we graag in onze KennisHUB voor de energietransitie.


Breng jij de energietransitie van papier naar praktijk?

Aan ideeën geen gebrek voor de energietransitie. Maar wat is de beste strategie? Wat werkt, wat kost het en wat levert het op? En minstens zo belangrijk: hoe voer je het uit? Wij zoeken de talenten die denken en doen samenbrengen: van een doelgerichte strategie naar effectieve plannen én een doortastende implementatie.

Bekijk de vacatures