De Omgevingswet voor private partijen

De invoering van de Omgevingswet biedt u kansen om initiatieven te ontplooien. Maar meer dan ooit moeten die initiatieven passen in en bij de omgeving. De Omgevingswet vraagt van u om visie en een proactieve opstelling.
omgevingswet en bedrijven

Als bedrijf wilt u ondernemen. Continuïteit is cruciaal. U wilt uw huidige activiteiten voortzetten en nieuwe initiatieven ontplooien. De relatie tussen uw onderneming en de omgeving wordt door de Omgevingswet belangrijker dan ooit. Het omgevingsplan neemt daarbij een centrale plaats in en geeft die relatie vorm.  Dat plan kent echter een andere dynamiek dan een vergunning. Het vraagt van private partijen aandacht voor de wensen van de omgeving.  Alleen door samen met die omgeving en de gemeente op te trekken, borgt u uw continuïteit en zet u uw visie om in resultaat.

Wat verandert er met de Omgevingswet? 

  • De Omgevingswet is vanaf 1 januari 2024 van kracht. Automatisch (van rechtswege, zoals dat heet) worden alle bestaande bestemmingsplannen onderdeel van het omgevingsplan. Ook worden veel algemene regels die voorheen in het Activiteitenbesluit stonden onderdeel van dat plan (ook wel ‘bruidsschat’ genoemd). 

  • De Omgevingswet bevat de opdracht om dat ‘plan van rechtswege’ tegen het licht te houden en zo nodig te herzien, zodat dat past bij het beleid, uitvoering geeft aan de gemeentelijke omgevingsvisie en voldoet aan de Omgevingswet. Gemeenten hebben hiervoor tot uiterlijk 2032 de tijd. Het is voor u belangrijk om zicht te houden op dit proces. Via het omgevingsplan wordt namelijk geregeld welke (milieu)ruimte er voor u nu en in de toekomst beschikbaar is. Verder behoudt u uw omgevingsvergunning.

  • U krijgt te maken met direct werkende regels over activiteiten in het gemeentelijke omgevingsplan. Denk aan geluid- en geurnormen. Iedere gemeente kan grotendeels zelf bepalen hoe deze regels eruitzien en over welke activiteiten die regels gaan. Dat kan daarom per gemeente verschillen.

  • Wanneer u een omgevingsvergunning aanvraagt, moet u als initiatiefnemer inzicht geven of en hoe u participatie heeft ingericht en wat uw impact is op de veiligheid en gezondheid in uw omgeving. De Omgevingswet vraagt, dat u voldoet aan de zorgplicht voor bedrijven. Dat betekent, dat u zich breed moet inspannen om eventuele negatieve impact op de omgeving te beperken. In eenvoudig Nederlands: er komt meer verantwoordelijkheid te liggen bij u als ondernemer.
Industrie

Wat betekent de Omgevingswet voor u?

De invoering van de Omgevingswet vraagt van u een open opstelling: u moet de omgeving actief betrekken bij uw plannen en nog bewuster dan voorheen stilstaan bij de (ruimtelijke) impact van uw bedrijf. Dat geldt zowel voor bestaande als voor nieuwe activiteiten. Ook moet u proactief uw toekomstige belangen inbrengen.

Van bestemmingsplan naar omgevingsplan

Onder de Omgevingswet heeft u te maken met het omgevingsplan. In de kern is dit een bestemmingsplan voor de hele gemeente. Met als verschil dat een omgevingsplan uitgebreider is. Het bevat bijvoorbeeld ook veel milieuregels en regels over uw onderneming. De Omgevingswet heeft niet alleen impact op nieuwe activiteiten op nieuwe locaties. Ook voor bestaande activiteiten op bestaande locaties is de wet relevant. 

Stel u zichzelf de volgende 5 vragen: 

  1. Voldoet mijn huidige vergunning?  
  2. Voldoe ik aan de nieuwe algemene regels? 
  3. Wat gaat het Omgevingsplan over mijn onderneming bepalen, nu en in de toekomst? 
  4. Welke (milieu)ruimte heb ik in de toekomst nodig?
  5. Wat moet er geregeld worden om die ruimte de waarborgen?

Visie op de toekomst van uw bedrijf

Misschien ontplooit u al jarenlang dezelfde activiteit op min of meer dezelfde manier. Met de komst van de Omgevingswet moet u niettemin stilstaan bij de vraag of u dit ook in de toekomst kunt. Uw huidige en toekomstige activiteiten moeten immers passen binnen (toekomstige) omgevingsplannen en in overeenstemming zijn met de kwaliteit en draagkracht van de omgeving. Door de verschillende transities op het gebied van woningbouw, energie en landelijk gebied ligt die toekomst niet vast. Alleen door stil te staan bij wat in de toekomst kan en mag, kunt u nu de juiste koers bepalen.

Profielfoto Thijs Huis in het Veld

De Omgevingswet brengt allerlei nieuwe aspecten en procedures met zich mee. Als projectontwikkelaar zien wij de meerwaarde van de deskundigheid van Royal HaskoningDHV om invulling te geven aan de nieuwe kansen en mogelijkheden.

Thijs Huis in het VeldOntwikkelingsmanager mixed use vastgoed AM
Burgerparticipatie

Participatie is essentieel

Het belang van een goede participatie en een open relatie met de omgeving is de laatste jaren toegenomen. De Omgevingswet sluit hierbij aan: participatie krijgt meer gewicht. Dat betekent dat u zelf de consequenties van uw plannen voor de omgeving beter in kaart moet brengen en meer oog moet hebben voor de impact op die omgeving. Ook moet u bepalen op welke wijze u deelneemt aan participatietrajecten: of u nu zelf initiatiefnemer bent of een andere partij. Open en transparant stemt u samen met de omgeving af hoe u de activiteiten van uw bedrijf kunt (blijven) uitvoeren en wat u van elkaar mag verwachten.

De Omgevingswet: navigeren naar een blijvend gezond bedrijf

De Omgevingswet verandert de relatie tussen overheden en private partijen in een tijd die zich kenmerkt door een groot aantal transities die zich in de beginfase bevinden en met elkaar zullen moeten worden verbonden: niet alles kan overal. 

Onze experts bij Royal HaskoningDHV helpen u om in dit proces een weg te vinden en uw continuïteit te borgen door stap-voor-stap inzichtelijk te maken hoe u het resultaat krijgt waarnaar u op zoek bent. Dat doen onze professionals graag voor u en met u. U kunt bij ons terecht voor operationele vragen over relatief kleine ontwikkelingen en voor strategische vraagstukken die de langjarige continuïteit van uw bedrijf raken. Wij bieden: 

Mensen in overleg

Juridische ondersteuning bij de Omgevingswet

Onze juristen ondersteunen u in het hele besluitvormingsproces. Van strategische advisering over de gevolgen van omgevingsvisie en omgevingsplan voor uw bedrijf en de inbreng van uw belangen in dat proces, tot onderzoeken die nodig zijn voor uw vergunningsaanvraag en de beantwoording van ingediende reacties en zienswijzen. 
Twee mensen in overleg

Ontwerp participatietrajecten en Omgevingsvergunningen

We ontwerpen participatietrajecten en ondersteunen u in het contact met de omgeving en professionele stakeholders. Vragen vergunningen aan voor kleine, individuele (bouw)activiteiten, en denken mee over grote ontwikkelingen met impact op uw toekomstige bedrijfsstrategie. Onze juristen waren betrokken bij de totstandkoming van het nieuwe wettelijk stelsel en kennen daarom als geen ander de praktische consequenties ervan.
Mensen in vergaderruimte

Overzicht en trainingen voor uw medewerkers 

We maken samen met u een overzicht wat de Omgevingswet voor u en uw activiteiten betekent. We stellen actielijsten en gespreksagenda's op. En we verzorgen trainingen en opleidingen voor uw medewerkers, zodat zij exact weten wat de impact is van de wet op hun rol en taak en hoe ze met de Omgevingswet resultaat leveren.
Kortom: we navigeren u graag door het doolhof dat de Omgevingswet kan lijken te zijn. Voor nieuwe en bestaande activiteiten, voor projectontwikkelaars, bedrijven, bedrijvenclusters en bedrijventerreinen. We maken een foto van uw huidige situatie en nemen u stap voor stap mee op weg naar een florerende toekomstbestendige onderneming. Wij zorgen voor de randvoorwaarden, zodat u nu en in de toekomst kunt doen waar u goed in bent. Ondernemen.  
Vraag  of opmerking? - Neem contact op met onze experts Omgevingswet

Vraag of opmerking?

Neem contact op met onze experts Omgevingswet

Wil jij bijdragen aan transitie Nederland en helpen bij het werken met de Omgevingswet?

De Omgevingswet zorgt voor een verschuiving in de benadering van de fysieke leefomgeving en de schaarse openbare ruimte in Nederland. Wij zijn op zoek naar professionals die hieraan een bijdrage willen leveren. Van juristen en planologen en tot adviseurs op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling, milieu en omgeving, duurzaamheid en omgevingsmanagement. Jij bent nodig om een bijdrage te leveren aan de transities in Nederland en de implementatie van de Omgevingswet tot een succes te maken.

Twee mensen in gesprek
Language is changing...