Gebiedsontwikkelplan landelijk gebied

Klimaat, energie, landbouw, woningbouw, waterveiligheid, natuurherstel. De uitdagingen in het landelijk gebied zijn duidelijk. De dienst Integrale gebiedsplannen ondersteunt overheden bij het leggen van de puzzel. Samen met de gebiedspartners komen we zo tot duurzame oplossingen.
Nederlands landschap water & groen en molens

Niet eerder dienden zoveel ingrijpende transities zich tegelijk aan. Dat ze ook met elkaar samenhangen, maakt de ruimtelijke puzzel extra ingewikkeld. Royal HaskoningDHV heeft de kennis en ervaring om de puzzelstukken te leggen tot een coherent gebiedsontwikkelingsplan. Waarbij het proces bij voorkeur niet wordt opgelegd door de overheid, maar vanuit het gebied ontstaat. Door alle opgaven in de gebiedsontwikkeling te verbinden, werken we samen met alle stakeholders toe naar concrete oplossingen. Doel: het gebied toekomstbestendig maken.

Uitgangspunt is het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). Hierbij zoeken we duidelijk de verbinding met andere programma's, zoals IRM en HWBP. Dit om echt de integraliteit te benutten. We dragen hiermee bij aan de doelen voor natuurherstel, stikstofreductie, klimaatadaptatie en kringlooplandbouw. Doelen die naadloos aansluiten bij onze corporate missie om samen met onze partners en klanten de samenleving te verbeteren. 

Van visievorming en participatie tot uitvoering

Alle expertises in huis
Royal HaskoningDHV heeft alle expertises in huis om een gebied integraal én multidisciplinair aan te pakken, en daarmee onze opdrachtgevers en hun stakeholders te ontzorgen. We kennen onze klanten en hun stakeholders en spreken de taal, zowel in de bestuurskamer als aan de keukentafel. En we zijn van het doen. Waarbij proces en inhoud onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. 
Van visievorming tot uitvoering
Om tot een gefundeerd gebiedsontwikkelingsplan te komen, doorlopen we met de gebiedspartners alle benodigde stappen. Van visie-, beleids- en planvorming tot participatie. Van het ontwerp tot deelname in bouwteams bij de uitvoering. Inclusief alle hydrologische, ecologische en geotechnische onderzoeken. Continuïteit in kennis en vooruitgang is wat samenwerking met ons oplevert.
Het geheel overzien
Vanuit het integrale team van experts overzien we het geheel. We zorgen op het juiste moment voor de juiste expertise, sturen het proces bij waar nodig en houden betrokkenen nauwgezet op de hoogte van de voortgang. We verzorgen de contracten en vergunningen en houden de wettelijke opgaven en de wet- en regelgeving scherp in het oog.
Interactief participatieplatform
Om de interactie met de gebiedspartners en bewoners te bevorderen, bouwen we op gebiedsniveau een online platform met iReport. Deze applicatie biedt met 3D-modellen, video, audio, rapporten en overzichtskaarten inzicht in alle stappen en procedures in het gebiedsproces. Dit vergroot het bereik en draagvlak en zorgt voor betere besluitvorming.

Uiteenlopende functies, schurende belangen

Om draagvlak te creëren voor gebiedsontwikkeling, is verbinding tussen alle stakeholders cruciaal. Want het gaat om uiteenlopende functies in het gebied en vaak schurende belangen. Bovendien duren gebiedsprocessen over het algemeen jaren, waarbij er de nodige hobbels te nemen zijn. Participatie, stakeholdermanagement en blijvende betrokkenheid zijn bij ons dan ook steevast onderdeel van het proces. Door met alle betrokken gebiedspartners aan de slag te gaan ontstaat een gezamenlijke oplossing met oog voor elkaars wensen en belangen. 

Dit bieden we

  • Ondersteuning bij het leggen van de ruimtelijke puzzel
  • Gedegen stakeholdermanagement
  • Integrale en multidisciplinaire aanpak
  • Proces vanuit het gebied
  • Interactief participatieplatform
  • Koppeling met andere opgaven
  • State of the art ontwerpoplossingen
Vraag of  opmerking? - Neem contact op met onze Climate Resilience experts!

Vraag of opmerking?

Neem contact op met onze Climate Resilience experts!

Language is changing...