Omgevingsvisie en gebiedsvisie

Met visie richting geven aan maatschappelijke opgaven
Omgevingsvisie en gebiedsvisie l Royal HaskoningDHV
Energietransitie, digitalisering, klimaatadaptatie, gezondheid, participatie en de ontwikkeling naar een circulaire economie: als gemeente en regio’ staat u voor complexe opgaven op maatschappelijk en ruimtelijk gebied. De uitdagingen beperken zich niet tot één vakgebied of één organisatie. In een omgevingsvisie of gebiedsvisie kunt u verschillende maatschappelijke opgaven met elkaar combineren tot integrale oplossingen. Waarbij de kwaliteiten van een gebied als vertrekpunt dienen.

Complex en transparant proces

Een omgevingsvisie schetst de toekomst van ons land, provincie of gemeente in ruimtelijke zin en voor de langere termijn. Deze visies bieden kaders en contouren voor de toekomstige fysieke leefomgeving: wat willen we beschermen en ontwikkelen? Dit lijkt eenvoudiger dan het is: niet alleen de opgaven zijn complex – er moet veel gebeuren en er is fysiek weinig ruimte – ook de belangen van stakeholders lopen nogal uiteen. Het is voor u dan ook niet eenvoudig om de noodzakelijke knopen door te hakken.

Een transparant proces met ruimte voor participatie helpt daarbij. Onze adviseurs overzien deze complexiteit en zijn zeer ervaren in het begeleiden van dit soort processen. Zij kunnen inhoud en proces met elkaar verbinden en zo complexe vraagstukken hanteerbaar maken.

De optimale combinatie van maatschappelijke opgaven

Alle betrokkenen vanuit de verschillende disciplines krijgen meer inzicht in de kenmerken van een gebied, de opgaven, de dilemma's en de te maken keuzes. We helpen ze om oog te krijgen voor elkaars ambities en belangen, en om samen op zoek te gaan naar de optimale combinatie van opgaven. Daarmee bouwen we niet alleen aan de visie met meerwaarde voor de samenleving als geheel, maar ook aan integrale samenwerking en soms zelfs organisatie- en cultuurverandering.

Veel kennis over het grondgebied en ontwikkelingen zit binnen uw ambtelijke organisaties zelf. Een omgevingsvisie is daarmee nadrukkelijk een coproductie tussen uw en onze adviseurs. Van onze kant voegen wij daar de jarenlange ervaring aan toe die wij hebben opgedaan met het maken van visies in allerlei soorten en maten. Zo brengen we (inter)nationale expertise en lokale kennis samen en versterken we elkaar.

Participatie inwoners

Uit de praktijk weten we dat ook de kennis van inwoners en lokale organisaties vaak erg groot is, en dat zij duidelijke ideeën hebben bij hoe zij in de toekomst in hun omgeving willen wonen, werken, en recreëren. Participatie is voor ons vanzelfsprekend;het vergroot de kwaliteit van een visie, doordat verschillende perspectieven, kennis en creativiteit tijdig op tafel komen. In onze aanpak staat het doel van participatie altijd voorop, de vorm volgt daaruit en is maatwerk, passend bij het proces én de behoeften van de betrokkenen. Wij lopen voorop in innovatieve online, hybride en offline methodes.

Visievorming vanuit integraliteit

Samen met u benaderen wij de visie vanuit integraliteit en kansen. Integraliteit is meer dan een opeenstapeling van wensen. Wij verbinden en confronteren de kwaliteiten van een gebied met de trends, ambities en transities. Dit is een iteratief proces waarbij wij door de inzet van ontwerpend onderzoek de opgaven en integrale oplossingsrichtingen steeds beter in beeld brengen. Niet alles kan overal en keuzes zijn noodzakelijk. Waar nodig verzorgen wij ook een milieueffectrapportage (MER) of omgevingseffectrapportage (OER). Dit kan worden gemaakt in iReport; een webbased rapportage met visuele en interactieve informatie, die u kunt inzetten voor het effectief betrekken van inwoners en belangrijke partijen. Wij integreren nadrukkelijk het proces van visievorming met de effectrapportage. In het MER worden dan de effecten van keuzes en oplossingsrichtingen uit de verkenning van de Omgevingsvisie expliciet in beeld gebracht en onderbouwd. Dit geeft weer houvast en informatie voor de verdere verkenning in de visie. In een iteratief proces komen wij hiermee tot een aanscherping van de doelen, tot kansrijke verbindingen waar mogelijk, en tot scherpe keuzes waar nodig.

Van visie naar uitvoering

Wij weten vanuit onze domeinkennis en ervaring met alle instrumenten van de Omgevingswet dat de ambities uit een visie zelden met één instrument of op één manier te behalen zijn. Tijdens de opzet van de omgevingsvisie of gebiedsvisie Werken wij nauw met u samen om het detailniveau, de beleidsmatige inbedding en strategie voor uitvoering te realiseren. Hierin adviseren wij u over de aansluiting en organisatie van omgevingsvisie, programma's en het omgevingsplan.
Wilt u eens vrijblijvend sparren over hoe u met de omgevingsvisie richting kunt geven aan maatschappelijke opgaven? Neem gerust contact met ons op, wij delen graag onze kennis.
Christiaan  Soer - Leading Professional Omgevingswet

Christiaan Soer

Leading Professional Omgevingswet

Language is changing...