RES 2030: Strategie

Royal HaskoningDHV ondersteunt regio’s op strategisch niveau. Dit doen we onder andere door programma- en stakeholder management. We bieden besluitvormingsondersteuning met een helder afwegingskader, leveren inzicht over verduurzaming van de energiemix en de warmtevraag. Daarmede dragen we met strategische kennis en ervaring bij aan de realisatie van innovatieve projecten.
RES-2030-strategie

Programma- en stakeholder management

Bij de energietransitie zijn veel verschillende stakeholders betrokken. Wij verbinden deze stakeholders zodanig dat zij samen het fundament voor overtuigende en gedragen uitvoeringsprogramma's voor de Regionale Energiestrategieën kunnen leggen. De participatie van alle stakeholders is hierbij geborgd.

Besluitvormingsondersteuning door opgaven met elkaar te verbinden

Wij geven zicht op de verschillende perspectieven (leefomgeving, energiesysteem, maatschappelijke betrokkenheid en CO2-doelstelling) en vertalen die in haalbare en concrete activiteiten. We beheersen de kunst om zowel binnen een gebied, maar ook tussen gebieden, de energieopgave te verbinden met andere opgaven. Dit is complex en vraagt om een integrale visie op de toekomst en het maken van keuzes voor de korte termijn. We benutten hierbij ook onze kennis van overheden op verschillende schaalniveaus: rijk, provincie, gemeente en waterschap.

Participatie

Bij de uitvoering van de RES 1.0 en de doorontwikkeling naar de RES 2.0 nemen we vanaf de start de dialoog met bewoners en de volksvertegenwoordigers mee. Dit slaat een belangrijke brug naar de uitvoering. In veel RES-regio’s hebben beiden aangegeven graag intensiever betrokken te willen worden. Hierin kan Royal HaskoningDHV, met ervaring in het vormgeven van participatietrajecten, een rol spelen in de verbinding.

Strategische en innovatieve projecten

Voor het succes van een strategie is het noodzakelijk dat de uitvoerbaarheid van strategische aannames wordt getoetst in de praktijk. Hiervoor heeft Royal HaskoningDHV ervaren en goed geïnformeerde business developers die reeds bekend zijn met de verschillende regio’s. Zij zoeken en vinden investeerders om te komen tot levensvatbare projecten met impact. Hieronder geven wij voorbeelden van onze strategische en innovatieve projecten.

Handreiking RES 2.0

Een spannende fase voor de RES-regio’s en de Nationale Programmadirectie RES! Hoe komen we tot richting en inspiratie voor de uitvoering van de RES 1.0 en hoe zorgen we voor de noodzakelijke verdieping op weg naar de RES 2.0, ook met nieuwe partijen? Als RHDHV hebben we NP RES ondersteund bij het opstellen van een handreiking voor de regio’s. Het document biedt concrete handvatten voor acties met 5 werksporen en geeft duiding aan de doorontwikkeling van het afwegingskader. De handreiking biedt ook inzicht in de relatie van de RES als energieopgave ten opzichte van andere opgaven in een gebied en geeft perspectief over hoe hiermee om te gaan. Welke acties zijn waar, wanneer en met wie mogelijk? Naast de handreiking als kader, hebben we ook gewerkt aan de werkbladen die per thema praktische handvatten bieden. Denk aan thema’s als Uitvoeringsagenda, RES en bestuurlijke samenwerking en besluitvorming, en Samenwerking markt en overheid bij realisatie hernieuwbare energieprojecten.

Samen slimmer sturen met integraal programmeren

Een stappenplan en een ‘verankeringsladder’ om de programmering van duurzame projecten te versterken en een voorstel om de haalbaarheid te onderzoeken van een ‘Landelijk Expertisecentrum Netcapaciteit’. Dat zijn de belangrijkste aanscherpingen in het eindadvies van de werkgroep Netimpact. Als RHDHV hebben we deze NPRES-werkgroep voorgezeten en hebben we het secretariaat verzorgd.

De werkgroep raadt gemeenten en provincies aan om samen met netbeheerders en initiatiefnemers een integrale programmering te maken waarin zij aangeven welke zon- en windprojecten zij belangrijk vinden en in welke volgorde de projecten uitgevoerd moeten worden, rekening houdend met de beschikbare en in te plannen capaciteit op het net. We stellen daarbij een programmering voor op drie schaalniveaus. Die zijn allemaal gemeentegrensoverschrijdend, terwijl de gemeente vaak het bevoegd gezag is dat vergunningen afgeeft en participatie van inwoners organiseert. Daar zit een uitdaging, die alleen aangegaan kan worden via intensieve samenwerking van overheden, netbeheerders en initiatiefnemers, waarbij ieder de rol pakt die het beste bij de opgave op dat schaalniveau past.

Sturen tussen wensen en kosten RES 2030

Een landelijk geldend kader voor maatschappelijke minimumeisen dat in de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) kan worden opgenomen en het inrichten van een gebiedsgericht kwaliteitsbudget. Dat is de opbrengst van de NP RES werkgroep SDE en maatschappelijke kosten. Als Royal HaskoningDHV hebben we het secretariaat van deze werkgroep verzorgd. De departementen zullen de opvolging van de adviezen oppakken.

Duurzame energieprojecten krijgen steeds meer te maken met maatschappelijke randvoorwaarden om projecten te realiseren die goed inpasbaar zijn in de omgeving en op draagvlak kunnen rekenen. De vraag was of de SDE, met de focus op kosteneffectiviteit, dan nog wel het geschikte subsidie-instrument was. De werkgroep heeft vastgesteld dat dit voor een deel wel het geval is. Het is goed mogelijk om eisen op het gebied van een gezonde leefomgeving en natuurbehoud door te vertalen naar een kader van minimale eisen aan projecten om voor SDE in aanmerking te kunnen komen. De werkgroep stelt een werkwijze voor om dit kader continue aan te passen op basis van de ervaringen in de RES’en. Maar wat ook nodig is, is het creëren van een kwaliteitsbudget voor gebiedsmaatregelen die niet uit de SDE++ gefinancierd kunnen worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan eisen aan landschapsinrichting en natuurcompensatie die buiten een windproject vallen.

 

Aan de slag met de energietransitie?  - Onze adviseurs helpen u graag op weg!

Aan de slag met de energietransitie?

Onze adviseurs helpen u graag op weg!

Language is changing...