10-04-2023
Water

Breek je brein (niet) over brijn – finding the sweet spot

Brijn staat bij een groot publiek bekend als een zoute plens water waarvan de lozing voor zowel producent als bevoegd gezag tot hoofdbrekens kan leiden. De kwaliteitseisen voor lozing van zouten in het milieu (bijvoorbeeld op oppervlaktewater, injectie in de bodem, of in een verdampingsbekken) worden strenger. Ook lozing op het riool kan ingewikkeld zijn. Daarmee komt de lozing van brijn steeds meer onder druk te staan.
Lozing van brijn water steeds meer onder druk

Auteur: Maxime van Wiggen, Process Engineer Industrial Wastewater

Een onderscheid kan gemaakt worden tussen directe en indirecte productie van brijn. Directe brijnproductie is onderdeel van waterbehandeling of waterhergebruik. Dit gebeurt bij waterbedrijven, waar brijnstromen vrijkomen als onderdeel van het ontzouten of demineraliseren van oppervlakte- of grondwater om er vervolgens drinkwater van te maken.

In de (zware) industrie vindt met name indirecte productie plaats. Hier kan gedacht worden aan zeer zoute processtromen afkomstig uit het productieproces (zoals afvalwater uit chemische wassers of spui van koeltorens). De brijn die hierbij vrijkomt, bevat vaker wel dan niet organische verontreinigingen, maar kan ook zware metalen of andere microverontreinigingen bevatten. 

Ook directe brijnproductie vindt plaats in de industrie, en gebeurt daar waar membraantechnologieën worden toegepast om afvalwater (dat vrijkomt uit productieprocessen) te kunnen hergebruiken. Door globale waterschaarste is er meer noodzaak tot waterhergebruik, waardoor de directe productie van brijn verder zal toenemen. 
Wanneer de productie van brijn via procesoptimalisaties tot een minimum is beperkt, is het noodzakelijk om de resterende brijn niet langer te zien als afvalstroom, maar als product (en daarmee als kans). Die kans zit ‘m in het terugwinnen en hergebruiken van brijncomponenten: zouten, metalen, maar ook zeker water. Royal HaskoningDHV kan door gebruik te maken van simulatietools (zoals Phreeqc of OLI) onderzoeken welke componenten teruggewonnen kunnen worden uit een specifieke brijnstroom. Recentelijk heeft dit bij enkele projecten geleid tot verrassende resultaten en bleek terugwinning van zoutzuur en gips mogelijk.

Het perspectief kantelen van afval naar kans vraagt om integraal brijnmanagement: omgevingsfactoren, sociale, politieke, technologische, en financiële factoren dienen allemaal te worden meegewogen. Hierbij is het zaak terugwinning en hergebruik van grondstoffen uit brijn te maximaliseren op een zo duurzaam mogelijke manier. Het is de kunst om dit optimum – “the sweet spot” – te vinden. Royal HaskoningDHV heeft de kennis en ervaring in huis om dit spanningsveld samen met de klant te onderzoeken.

Vraag of  opmerking? - Neem contact op met onze Watertechnologie experts!

Vraag of opmerking?

Neem contact op met onze Watertechnologie experts!

Language is changing...