16-01-2023

Van transitievisie warmte naar…. proeftuin aardgasvrij?

Royal HaskoningDHV heeft een handreiking ontwikkeld om gemeenten te begeleiden bij een subsidieaanvraag van het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW). Een stapsgewijze aanpak mèt maatschappelijke participatie aan de basis.
Van-transitievisie-warmte naar-proeftuin-aardgasvrij

Proeftuinen aardgasvrij

De derde en laatste ronde van de Proeftuinen Aardgasvrij zal 1 juli opengaan. €50 miljoen aan subsidiegeld wordt beschikbaar gesteld voor het aardgasvrij maken van wijken. De Proeftuinen Aardgasvrij zijn een onderdeel van het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW). De PAW is bedoeld om best-practices te identificeren waarmee Nederland versneld en wijkgericht van het aardgas af kan.

Een Proeftuin Aardgasvrij is de unieke kans voor gemeenten om eigen kennis op te bouwen met ondersteuning vanuit het PAW. Naast de financiële bijdrage is de gestructureerde leeromgeving van enorm belang om op een beproefde manier met obstakels om te gaan.

De resultaten van de twee bestaande rondes van de Proeftuinen Aardgasvrij zijn:

  1. 46 wijken en gemeenten aan de slag met het aardgasvrij maken van wijken;
  2. Waardevolle bijdragen aan de nationale kennis wijkgericht aardgasvrij geleverd;
  3. Knelpunten en obstakels staan op de nationale agenda;
  4. Interne bewustzijn van de opgave en interne kennisontwikkeling versterkt.

3e ronde subsidies proeftuinen aardgasvrij

In de 3e ronde Proeftuinen Aardgasvrij is gevraagd om lage temperatuuroplossingen en het integreren van een isolatieprogramma binnen het uitvoeringsplan. Wanneer de verschillende selectiecriteria naar behoren zijn vervuld, wordt de subsidieaanvraag beoordeeld op:

  1. Uitvoeringsgereedheid
  2. Energiebesparing en energie-efficiëntie
  3. Opschalingsperspectief
  4. Spreidingscriteria

Een no-regret begeleidingsaanpak

Royal HaskoningDHV heeft een handreiking voor begeleiding van de subsidieaanvraag ontwikkeld. Hierin delen we opgedane lessen vanuit het Kennis- en Leerprogramma, aangevuld met. Onze eigen expertise en ervaringen. De handreiking is ontwikkeld om doelmatig en effectief de ingrediënten voor een kansrijke subsidieaanvraag bij elkaar te brengen. Daarbij hanteren wij drie sporen. Deze sporen komen overeen met de opmaak van de subsidieaanvraag en vormen samen het plan van aanpak en uitvoeringsprogramma in de wijk. Deze drie sporen zijn:

1. Participatie en draagvlak: Een wijkgerichte benadering valt of staat bij een, door bewoners gedragen, aanpak en oplossing. Hiervoor gaan we in gesprek met bewoners en krijgen we een beter beeld van de woningen in de wijk. Deze wijktoets is belangrijk voor keuze van het soort wijkaanpak.
Doel van dit spoor is om de wijk te leren kennen. Het gaat om zowel de gebouwen als de mensen. Hiermee vormen wij de voorwaarden voor de andere sporen.

2. Techniek en financiën: We blijven realistisch en schatten de baten niet te hoog. We beoordelen de technische en financiële onderbouwing en vullen aan waar nodig.
Doel van dit spoor is een haalbaarheidsstudie om mogelijke oplossingen gezamenlijk onderbouwd te kunnen bespreken.

3. Organisatie en bestuurlijk: In deze wijkgerichte aanpak is een vroege en duidelijke afstemming over plannen en verantwoordelijkheden een must . We betrekken (professionele) stakeholders en de gemeente in dit traject. We koppelen doelen en ambities samen en maken duidelijke afspraken over naleving.
Doel van dit spoor is om koppelkansen mee te nemen en het democratische proces goed te doorlopen.

Meer weten?

Met onze ervaring en expertise begeleiden wij gemeenten in de aanvraag. We gaan na wat er is, waar op voortgeborduurd kan worden en wat er ontbreekt. Met de stapsgewijze aanpak dragen wij bij aan realistische en onderbouwde besluitvorming voor de subsidieaanvraag Proeftuin Aardgasvrij. Daarmee staat er ook een stevige basis voor de Wijkuitvoeringsplannen (WUP).

Bent u benieuwd naar hoe wij u met deze stapsgewijze aanpak kunnen helpen in uw gemeente? Neem dan contact met ons op!

Language is changing...