06-02-2024
Water

CSRD in de Nederlandse water markt

Voor sommige bedrijven worden goede voornemens dit jaar een stukje serieuzer. Vanaf 2024 gaat de EU helpen met die voornemens door middel van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Royal HaskoningDHV organiseert samen met VEMW een middag voor industriële klanten over de impact van CRSD op 28 februari.
Meld je direct aan!Meld je direct aan!
Wastewater treatment plant in Netherlands

Vanaf 2024 worden bedrijven verplicht om in hun jaarverslag niet langer alleen hun financiën te rapporteren maar ook te rapporteren over de impact van hun activiteiten op mens en milieu. Benieuwd wat de nieuwe CSRD-regels kunnen gaan betekenen voor jouw onderneming? In dit blog geven we een overzicht van de nieuwe CSRD-regelgeving voor bedrijven die water innemen en/of lozen bij hun bedrijfsactiviteiten door in te zoomen op waar bedrijven mee te maken kunnen krijgen wanneer zij water in hun proces gebruiken.

De CSRD is een set regels die bedrijven verplicht om in hun jaarverslag te vertellen hoe ze bijdragen aan duurzaamheid en wat ze doen voor mens en milieu. Deze richtlijnen zijn onderdeel van de Europese Green Deal. De richtlijnen hebben als doel om de EU om te vormen naar een economie waarbij niet alleen economische groei centraal staat, maar er ook zorg wordt gedragen voor mens en milieu. Door bedrijven te verplichten hierop te rapporteren worden bedrijven aangemoedigd hier serieus mee aan de slag gegaan en te laten zien hoe hun groene ideeën in groene daden worden vertaald. Daarnaast zorgen de CSRD-richtlijnen ervoor dat duurzaamheidsrapportages worden gestandaardiseerd, zodat financiële instellingen, investeerders en het grote publiek toegang kunnen krijgen tot vergelijkbare en betrouwbare duurzaamheidsgegevens. De CSRD zal ervoor zorgen dat duurzaamheidsrapportages op gelijke voet zullen komen staan met de traditionele financiële rapportages. Mede doordat de rapportages zijn gebaseerd op gemeenschappelijke EU-normen en door een onafhankelijke partij gecontroleerd dienen te worden.

De CSRD heeft drie hoofdthema's waar bedrijven over moeten rapporteren: milieu-impact (zoals CO2-uitstoot en vervuiling), sociale impact (inclusie, diversiteit en betrokkenheid bij de gemeenschap), en bestuur (transparantie en goed bestuur). Deze drie thema’s worden vaak afgekort tot ESG (Environment, Social and Governance).

De invoering van de CSRD gebeurt in fases, zoals weergeven in onderstaand schema

Ingangsjaar Voor wie? Wat gaat er gebeuren?
2024 Grote ondernemingen (NFRD)

De CSRD gaat gelden voor bedrijven die nu al moeten voldoen aan de aan de Non-Financial Reporting Directive
(NFRD). Dit betekent dat zij in 2025 moeten rapporteren over boekjaar 2024

2025 Grote ondernemingen Bedrijven die niet vallen onder de huidige NFRD moeten vanaf 2025 gaan rapporteren. Dit betekent dat zij in
2026 over boekjaar 2025 moeten rapporteren
2026 MKB Vanaf 2026 moeten ook beursgenoteerde mkb bedrijven rapporteren volgens de CSRD. Dit betekent dat zij in
2027 moeten rapporteren over boekjaar 2026.
2028 Niet-EU bedrijven Bedrijven met moederbedrijf buiten EU maar aanzienlijke EU-aanwezigheid moeten per 2028 voldoen aan de
CSRD. Dit betekent dat zij in 2029 moeten rapporteren over het boekjaar 2028.
De exacte definities van grote, middelgrote en kleine bedrijven zijn terug te vinden op de website van de EU.

Informatie middag

Uiteraard brengt deze omslag ook een hoop uitdagingen met zich mee. Op woensdagmiddag 28 februari organiseert Royal HaskoningDHV in samenwerking met VEMW in Amersfoort een middag om de industriële klanten te informeren over de CSRD. Op het programma staan onder andere een presentatie vanuit de industrie, een accountancy en een introductie door Royal HaskoningDHV. Afsluitend is er een borrel om alle opgedane ervaringen met elkaar uit te kunnen wisselen.

We verwelkomen je hier graag en kijken met interesse uit naar hoe we je kunnen ondersteunen met onze dienstverlening op het gebied van CSRD.

 

Wat betekent dit voor bedrijven die water innemen of lozen?

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) zorgt ervoor dat bedrijven niet alleen financiële informatie moeten rapporteren, maar ook hun impact op mens en milieu aan te geven. Binnen de CSRD zijn er Environmental Sustainability Reporting Standards (ESRS). De ESRS zijn standaarden die bedrijven dienen te volgen tijdens het rapporteren. De ESRS verschaffen eveneens een gedetailleerde uitleg over hoe bedrijven gegevens moeten verzamelen en openbaar moeten maken. De ESRS bevat in totaal 5 verschillende Environmental Standards:

  • E1 - Klimaatverandering
  • E2 – Verontreiniging
  • E3 – Water en Mariene hulpbronnen
  • E4 – Biodiversiteit en ecosystemen
  • E5 – Materiaalgebruik en circulaire systemen

Door het uitvoeren van een dubbele materialiteitsbeoordeling kun je bepalen over welke kwesties jouw bedrijf moet rapporteren. In het kort: een dubbele materialiteitsbeoordeling wordt uitgevoerd door het financiële belang op de ene as en de impact uit te zetten op de andere as. De gebieden die zowel op financieel vlak als op impact vlak hoog scoren zijn de gebieden die opgenomen moeten worden in het CSRD-rapport.

Voor bedrijven waar zowel het gebruik als de lozing van water van groot belang is en tevens een aanzienlijk risico vormt voor de omgeving, of voor bedrijven die (afval)water lozen, kan water een aspect zijn waarover gerapporteerd dient te worden. Water komt in principe in elke van de vijf rapportagestandaarden terug. In dit stuk zoomen we kort in op twee rapportagestandaarden, namelijk ESRS E2 – Verontreiniging (van water) en ESRS E3 – Water en Mariene hulpbronnen.

ESRS E2 – Verontreiniging (van water)

Verplichting om informatie bekend te maken over de productie, het gebruik, de distributie, de commercialisatie en de import/export van zorgwekkende stoffen en stoffen van zeer zorgwekkende stoffen, op zichzelf, in mengsels of in artikelen. In vele opzichten is de informatie die volgens voor ESRS E2 verschaft moet worden vergelijkbaar met de nu al geldende REACH verordening.

ESRS E3 – Water en Mariene hulpbronnen

Verplichting om informatie te delen over hoe belangrijke effecten, risico's en kansen met betrekking tot water en mariene hulpbronnen worden geïdentificeerd en aangepakt. Deze beoordeling omvat het gebruik, de onttrekking en de lozingen van water, zowel oppervlakte- als grondwater, en mariene hulpbronnen, inclusief hun winning, gebruik en de economische activiteiten die ermee verband houden.

Als je volgens deze twee standaarden moet rapporteren is het belangrijk om de volgende acties te ondernemen.

ERSR E2 ERSR E3
Stel maatregelen op om vervuiling te voorkomen of te verminderen Stel maatregelen op om waterbronnen te beschreven (bijv. het verminderen
van consumptie en het aanpakken van risico’s)

Omschrijf het aanpassings- en adaptatievermogen van je bedrijf
(gerelateerd aan het creëren van gifvrije omgeving en de doelstellingen
van de EU Green deal Zero Pollution)

Definieer de bijdrage aan de EU Green Deal (gerelateerd aan water en de
blauwe economie)
Omschrijf het aanpassings- en adaptatievermogen van je bedrijf
(gerelateerd aan het creëren van gifvrije omgeving en de
doelstellingen van de EU Green deal Zero Pollution)
Definieer de bijdrage aan de EU Green Deal (gerelateerd aan water en
de blauwe economie)
Begrijp de materiele risico’s en kansen rondom vervuiling het
bijbehorende (toekomstige) beleid.
Beschrijf het aanpassings-en adaptatievermogen van het bedrijf gerelateerd
aan water en mariene hulpbronnen.
Kwantificeer financiële effecten van deze risico's op korte,
middellange en lange termijn
Begrijp materiële risico's en kansen van water- en mariene hulpbronnen
(en hoe deze worden beheerd)
Kwantificeer financiële effecten van deze risico's op korte, middellange
en lange termijn

Het kan zijn dat jouw bedrijf nog niet hoeft te rapporteren volgens de CSRD-richtlijnen. Toch kan het verstandig zijn om je hier al in te verdiepen. Door de toenemende bewustwording op het gebied van duurzaamheid, die de CSRD-richtlijnen teweeg zullen brengen, kunnen klanten en investeerders meer druk uitoefenen om je ESG-prestaties te laten zien. Bedrijven moeten namelijk hun waardeketen meenemen in hun rapportage. Ook als je zelf niet rapportage plichtig bent, kunnen er vragen van klanten of leveranciers komen, omdat je een integraal onderdeel bent van hun waardeketen.

Uiteindelijk zal de CSRD-regelgeving tot innovatie leiden in de manier hoe we producten produceren en ontwikkelen. Door op tijd mee te liften met deze omslag kun je:

  • Je onderscheiden van je concurrenten, wat je aantrekkelijker maakt voor milieubewuste klanten en investeerders
  • De reputatie van het bedrijf verbeteren door proactieve aanpassing aan de CSRD-regelgeving en hiermee het vertrouwen opbouwen bij consumenten, investeerders en toezichthouders
  • Langetermijnrisico's in verband met milieueffecten en regelgeving verminderen, door vroegtijdig af te stemmen op deze regelgeving.
Language is changing...