undefined

ArshaAmiranti

Een deskundige GIS-consultant die inzichten vertaalt naar geïnformeerde beslissingen en brengt haar GIS-vaardigheden tot leven door boeiende visuele presentaties. Arsha's expertise ligt in het effectief benutten van gegevens voor impactvolle besluitvorming, waardoor ze een waardevolle bijdrage levert aan het veld van geografische informatiesystemen.
undefined

DevlinOosterwijk

Devlin werkt aan de wijze waarop de Omgevingswet een bijdrage kan leveren aan de maatschappelijke opgaven in de fysieke leefomgeving. Vanuit zijn specifieke kennis over het omgevingsplan richt hij zich op de beleidscyclus als geheel, met specifieke aandacht voor beleidsinhoudelijke instrumenten én de wijze van monitoring van de fysieke leefomgeving. 

De Omgevingswet is een feit. Deze wet brengt regelgeving over ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water samen in één wettelijk stelsel. Voor overheden draait het om het in samenhang realiseren van maatschappelijke opgaven, zoals extra woningen, ruimte voor ondernemingen, ruimte voor een toekomstbestendige energie-infrastructuur, meer groen en ruimte voor water. De juiste functies op de juiste plek. Voor gemeenten is dit hét moment om het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving adequaat vorm te geven met de instrumenten die de Wet biedt. Daarbij is monitoring een cruciaal onderdeel van de beleidscyclus.

Register Fysieke Leefomgeving

In het kader hiervan hebben Arsha Amiranti (GIS Consultant) en Devlin Oosterwijk (Adviseur Omgevingswet & gebiedsontwikkeling) een Esri-oplossing voor gemeenten ontwikkeld. Samen bouwden ze met de Experience Builder de webapplicatie Register Fysieke Leefomgeving. Deze applicatie brengt (lokale) data over de fysieke leefomgeving samen en brengt ze visueel in beeld. Zo wordt duidelijk welke functie op welke plek zit, in hoeverre beleidsmatige doelen worden behaald en op welke locaties extra aandacht is vereist.
Cyclus Omgevingswet

Klik op image om PDF te downloaden
Bron:  Aan de slag met de Omgevingswet 

Kenmerken

De webapplicatie heeft drie kernfuncties:

 1. Tonen van informatie over de fysieke leefomgeving
  Het gaat bijvoorbeeld om planologische gebruiksactiviteiten zoals locaties voor wonen en horeca, maar ook om omgevingsaspecten zoals geluid, geur en omgevingsveiligheid. Ook kunnen resterende ontwikkelmogelijkheden in kaart worden gebracht.
 2. Tonen van besluiten over de fysieke leefomgeving
  Officiële besluiten waarmee initiatieven mogelijk worden gemaakt, worden op de kaart getoond. Inclusief een link naar de besluitteksten op officielebekendmakingen.nl
 3. Samenwerken aan de fysieke leefomgeving
  De informatie in het register fysieke leefomgeving wordt gebruikt om doelen te formuleren, te monitoren en deze waar nodig bij te stellen. Dit gebeurt in de omgevingsvisie, in omgevingsprogramma's en in het omgevingsplan. Op de kaart kunnen locaties worden geprikt waarvoor extra aandacht wordt gevraagd.

  Op basis van een groot aantal datasets brengt Royal HaskoningDHV de situatie in een gemeente in kaart. Denk bijvoorbeeld aan ruimtelijke plannen, basisregistraties, specifieke registers zoals het Geluidregister en het Register externe veiligheid en tot slot data vanuit de zaaksystemen van de gemeente.

  Daarmee komt een genuanceerd beeld van de leefomgeving tot stand, maar constateren we ook (vermoedelijke) strijdigheden tussen de datasets. Toezicht en handhaving wordt hiermee vereenvoudigd, wat zorgt voor efficiënter en effectiever veldwerk.

Voordelen

Met deze webapplicatie wordt het makkelijker om ruimtelijke projecten integraal te bekijken. De belangrijkste voordelen van het project zijn:

 • Betere monitoring van de fysieke leefomgeving, waardoor het stellen van en sturen op doelen wordt vereenvoudigd;
 • Eenvoudig interpreteren en beheren van de regels over de fysieke leefomgeving in het omgevingsplan;
 • Vereenvoudiging en versnelling van (de beoordeling van) initiatieven.

Meerdere gemeenten werken op dit moment met het register fysieke leefomgeving. Deze gebruikerservaringen geven ons waardevolle informatie over de doorontwikkeling van de applicatie.

Multidisciplinaire samenwerking

Dit innovatieve project is illustratief voor de drie pijlers van de Omgevingswet en de manier waarop Royal HaskoningDHV daarmee omgaat: de wet, het digitale stelsel en met name het anders werken. Dankzij het combineren van de juridische kennis van Devlin Oosterwijk en de technische GIS-skills van Arsha is deze applicatie ontwikkeld.

Grenzen verleggen

Met de webapplicatie Register Fysieke Leefomgeving verlegt Royal HaskoningDHV grenzen en lopen we voorop op het gebied van monitoring van de fysieke leefomgeving en het belang hiervan binnen de beleidscyclus.

Vragen of  opmerkingen? - Wil je weten wat wij voor jou kunnen betekenen?

Vragen of opmerkingen?

Wil je weten wat wij voor jou kunnen betekenen?

Werken met de Omgevingswet

De Omgevingswet geeft het wettelijk kader voor de ruimtelijke transities van Nederland. Na een lange aanloop is de Omgevingswet een feit. Wat betekent deze grootschalige wetswijziging voor private organisaties en overheden? 

Omgevingswet Faciliterend

Verder met de Omgevingswet?

Lees hier wat Royal HaskoningDHV kan betekenen: 

Language is changing...