08-06-2022

Onderzoek naar de milieu-impact van hout voor de bouw

Een consortium bestaande uit Europese en wereldwijde spelers op het gebied van bouwproducten heeft onderzoek laten doen naar broeikasgasbalansen van houten bouwproducten, met name naar de daarbij gehanteerde methodiek en uitgangspunten en de correctheid van beide. Het onderzoek werd uitgevoerd door advies- en ingenieursbureau LBP|SIGHT. Royal HaskoningDHV bracht hiervoor de stromen van rondhout en gezaagd hout door de Europese Unie op hoofdlijnen in kaart, op basis van openbare, verifieerbare bronnen.


Conclusies

De hoofdconclusie van het door Royal HaskoningDHV uitgevoerde werk is dat op basis van de officiële statistieken niet kan worden geconcludeerd dat er een evidente relatie is tussen houtgebruik in de bouw of andere sectoren en ontbossing of bosdegradatie in Europa.

  • Europa is bij benadering zelfvoorzienend in zowel rondhout als gezaagd hout. Import uit andere werelddelen is beperkt of vindt niet plaats.
  • Het bosareaal in Europa is niet afgenomen en ook het areaal aan primair bos (hoe minimaal dat ook is) is volgens de officiële statistieken niet gekrompen.
  • Er is soms sprake van intensief beheer, maar over het algemeen is de bijgroei substantieel hoger dan wat er geoogst wordt.

Bij deze conclusie moet de kanttekening gemaakt worden dat, zoals het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek van de Europese Commissie (JRC) ook aangeeft, voor ongeveer een vijfde van het jaarlijks gebruikte volume data over herkomst ontbreekt1]. Waarschijnlijk gaat dit grotendeels om hout voor energie, bijvoorbeeld hout dat door particulieren wordt geoogst voor traditionele vormen van ruimteverwarming. Maar ook illegale kap voor productie van gezaagd hout in bijvoorbeeld Zuidoost-Europese landen kan onderdeel uitmaken van dit volume. Dit zou verder onderzocht moeten worden.


1] zie ook: https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC122719

Suzette Schreuder - Corporate communications manager

SuzetteSchreuder

Corporate communications manager

Language is changing...