31-03-2022

Verkenning houtstook

Royal HaskoningDHV heeft in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een beleidsverkenning uitgevoerd naar aanvullende maatregelen om emissie door particuliere houtstook te beperken. De verkenning is een gevolg van afspraken in het Schone Lucht Akkoord (SLA).
In het SLA wordt gestreefd naar het terugdringen van de uitstoot van fijnstof (PM2,5) door houtstook om daarmee hinder en gezondheidsklachten te beperken.

In ons rapport zijn de mogelijkheden voor en de effecten van maatregelen op het gebied van binnenstook in kaart gebracht. We hebben ook getoetst of de beschreven maatregelen toepasbaar zijn op buitenstook.

Geen laaghangend fruit

De onderzochte maatregelen kunnen worden onderverdeeld in wet- en regelgeving, verboden, financiële prikkels, verbeterde handhaving en communicatie/voorlichting. In totaal zijn 13 maatregelpakketten onderzocht. Voor elke maatregel is in kaart gebracht hoe deze geïmplementeerd zou kunnen worden, wat de verwachte effecten en geschatte kosten zijn en wat randvoorwaarden en onzekerheden zijn.
Verkenning houtstook
We hebben in onze verkenning geen ‘laaghangend fruit’ gevonden. Er zijn geen maatregelen die kunnen leiden tot een hoge emissiereductie en tegelijkertijd op korte termijn (binnen 1-2 jaar) en tegen lage kosten in te voeren zijn. Wel hebben veel maatregelen randvoorwaarden gemeen: het invoeren van een registratie van houtkachels en open haarden, goede voorlichting over de effecten van houtstook en effectieve handhaving. Dat betekent dat werken aan de realisatie van deze randvoorwaarden ondersteunend is aan de introductie van veel maatregelen.
Verder hebben we geconstateerd er nog veel onbekend is over particuliere houtstook. Wanneer maatregelen verder uitgewerkt worden is het van belang om deze kennislacunes te vullen. Per maatregel kan dit verder worden ingevuld.

Ons rapport is op 30 maart 2022 aan de Tweede Kamer verzonden.
Suzette Schreuder - Corporate communications manager

SuzetteSchreuder

Corporate communications manager

Language is changing...