'Agenda logistiek Noord-Nederland' voor duurzamere en slimmere logistiek

De drie noordelijke provincies en grote steden in Noord-Nederland slaan de handen ineen om de logistiek in het Noorden schoner, slimmer en efficiënter te maken.

 In opdracht van de drie provincies en de steden Leeuwarden, Groningen, Emmen en Assen, heeft Royal HaskoningDHV de ‘Agenda Logistiek Noord-Nederland‘ opgesteld die in het BO MIRT van 2020 is vastgesteld. In de Agenda zijn de projecten opgenomen die bij moeten dragen aan een zero-emissie Noord-Nederland in 2035. 

In de agenda Logistiek Noord-Nederland zijn diverse pilots en projecten opgenomen die minder en schonere logistieke kilometers faciliteren en stimuleren. Hierbij is niet alleen gekeken naar de wensen van de overheden: Er is ook gesproken met ondernemers, brancheorganisaties en kennisinstellingen over de kansen en uitdagingen die zij zien.

Met de Agenda Logistiek naar zero-emissie wegtransport 

In het kader van het Klimaatakkoord moet het mobiliteitssysteem richting nul uitstoot (zero emissie). Logistiek maakt hier een belangrijk onderdeel van uit. In-Noord Nederland is de ambitie vastgelegd om het wegtransport in 2035 uitstootvrij te hebben. Met de vaststelling van de Agenda Logistiek is beschreven hoe we deze mobiliteitstransitie vorm gaan geven.

Door goed stakeholderschap naar concrete projecten  

Royal HaskoningDHV heeft in nauwe samenspraak met de noordelijke overheden, de transportsector (verladers, vervoerders, ontvangers) en kennisinstellingen zoals de Rijkuniversiteit Groningen geïdentificeerd welke stappen en projecten wenselijk en noodzakelijk zijn om op korte termijn slagen te kunnen maken naar een duurzamere en slimmere logistiek. Kenmerkend voor onze aanpak: we hebben niet alleen draagvlak en energie gecreëerd, maar ook heel concrete projecten benoemd waarmee het Noorden aan de slag kan gaan. 

Projectvoorbeelden Agenda Logistiek

Een voorbeeld van de projecten die worden uitgevoerd of opgestart, is het harmoniseren van het toegangs- en ontheffingenbeleid. Dit heeft als meerwaarde dat voor eenzelfde type stad eenzelfde beleid geldt. Hierdoor wordt er duidelijkheid geboden aan zowel overheden en ondernemers als leveranciers. Daarnaast worden pilots uitgevoerd met pakketkluizen op bijvoorbeeld hubs en ANPR-camera’s in binnensteden (slimme camera’s met kentekenregistratie). Parallel hieraan zijn de drie noordelijke hoofdsteden ook al bezig met hun eigen ambities ten aanzien van de zero-emissie binnenstad. Ook bij de uitvoering en implementatie hiervan is Royal HaskoningDHV nauw betrokken. 

Bijzondere gezamenlijke samenwerking

Noord-Nederland is het eerste landsdeel waar overheden gezamenlijk een logistieke agenda hebben opgesteld. Logistiek is immers een sector en activiteit die zich per definitie niet aan grenzen houdt. De noordelijke samenwerking op het logistieke vlak is bijzonder en is ook in Den Haag opgevallen. 

Overheden in Noord-Nederland hebben de opgave breed opgepakt. Ze willen juist samenwerken om krachtiger te zijn. Groningers, Friezen en Drenten zijn doorgaans behoorlijk verschillend, maar hierin is hun visie gelijk. Ze kijken niet alleen naar Den Haag, maar ook naar elkaar én over de grens.

Gert Jan PrummelZero Emissie Stadslogistiek van het Ministerie I&W
Aan de slag  voor duurzame mobiliteit? - Onze adviseurs helpen u graag op weg!

Aan de slag voor duurzame mobiliteit?

Onze adviseurs helpen u graag op weg!

Language is changing...