Beleid Omgevingsveiligheid havengebied Westpoort

Parallel aan de invoering van de Omgevingswet is het Rijksbeleid ten aanzien van externe veiligheid (EV) vernieuwd, ook wel aangeduid als omgevingsveiligheidsbeleid. Dit betreft het borgen van de veiligheid in een omgeving waar activiteiten met gevaarlijke stoffen plaatsvinden.
Omgevingswet: Havengezicht Haven van Amsterdam

Project facts

 • Klant
  Havenbedrijf Amsterdam, Gemeente Amsterdam, Provincie Noord-Holland
 • Locatie
  Amsterdam, Westpoort
 • Uitdaging
  Opstellen nieuw Beleid Omgevingsveiligheid Westpoort (BOW), deze voorzien van inhoudelijke kennis en partijen tot elkaar laten komen
 • Oplossing
  Faciliteren van overleggen van het kernteam BOW  en het begeleiden van themasessies over vraagstukken die moeten worden opgelost om tot robuust beleid te komen
 • Datum
  2022 t/m heden

In Amsterdam is relatief veel risico-gevende bedrijvigheid te vinden in het havengebied Westpoort. Daarom is al in 2009 EV-beleid gemaakt voor dit gebied, de Gebiedsvisie Externe Veiligheid Westpoort.

Van Omgevingsveiligheid naar Omgevingsplan

Dit beleid is 15 jaar oud en aan een actualisatie toe. Royal HaskoningDHV is gevraagd voor deze actualisatie op te treden als gespreksleider en voorzitter van het kernteam. Dit team bestaat verder uit afgevaardigden van de gemeente Amsterdam, de provincie Noord-Holland en het Havenbedrijf Amsterdam. Onderdeel van het actualisatietraject is afstemming met de gemeenten Zaanstad en Haarlemmermeer. Het traject moet uiteindelijk leiden tot nieuw Beleid Omgevingsveiligheid Westpoort (BOW) dat onderdeel wordt van het omgevingsplan.

Meer risico-veroorzakers, meer risico-ontvangers

De huidige bedrijvigheid in Westpoort bestaat voor een groot deel uit bedrijvigheid die is gerelateerd aan fossiele brandstoffen. In het kader van de energietransitie vindt een gefaseerde transformatie plaats naar (grotendeels) niet-fossiele brandstoffen. In Westpoort gaat het bijvoorbeeld om Liquid Organic Hydrogen Carriers (LOHC’s) en Waterstof. Voor omgang met niet-fossiele brandstoffen is vaak meer (milieu)ruimte nodig dan voor fossiele brandstoffen. Aangezien de exacte invulling van de (energie)transitie pas in de komende decennia zal uitkristalliseren, gaat het bij het BOW niet om welke exacte activiteiten, stoffen en maatregelen wel of niet zijn toegestaan, maar om de beschikbare risicoruimte.

Tegelijkertijd is het havengebied in ontwikkeling en is er ruimte ingepland voor woningbouw. Met andere woorden: het aantal risicoveroorzakers is toegenomen en zal in de toekomst verder toenemen terwijl ook het aantal risico-ontvangers zal stijgen. Bedrijven op Westpoort willen graag investeren in nieuwe technieken, producten en diensten. Omdat het om aanzienlijke investeringen gaat willen ze graag zoveel mogelijk duidelijkheid over de huidige en toekomstige risicoruimte in het omgevingsplan.

Het helpt om een ter zake kundige en onafhankelijke gespreksleider te hebben

De Omgevingswet dwingt ons om nog meer na te denken over onze toekomstige relatie met onze fysieke omgeving. Royal HaskoningDHV stelt de goede vragen. Zo zien we geen factoren over het hoofd. Bij een project van deze omvang met meerdere betrokkenen helpt het om een ter zake kundige en onafhankelijke gespreksleider te hebben, dat is Simone van Dijk van Royal HaskoningDHV. Zij weet inhoudelijk van de hoed en de rand en kan gesprekken langs een inhoudelijke lijn voorzitten. Daarnaast kent zij ons en onze belangen.
Lars de VrijProject manager, Port of Amsterdam
Port of Amsterdam, Havengezicht

Aandachtsgebieden in de Omgevingswet

Veel onderdelen van de opdracht die Royal HaskoningDHV heeft, zijn niet veranderd door de komst van de Omgevingswet. Grootste uitzondering zijn de zogeheten aandachtsgebieden uit de wet. Dit zijn gebieden die zichtbaar maken “waar mensen binnenshuis onvoldoende beschermd kunnen zijn tegen de gevolgen van ongevallen met gevaarlijke stoffen”. De wet onderscheidt drie gebieden: het brandaandachtsgebied, het explosieaandachtsgebied en het gifwolkaandachtsgebied. 
Deze aandachtsgebieden zijn nieuw in de Omgevingswet en hebben een relatie met bepaalde typen kwetsbare gebouwen. Wanneer een gebouw wel of niet exact kwetsbaar is, is niet altijd even helder geformuleerd. Het kernteam had meerdere sessies nodig om ze exact te definiëren. Een goede risicoschatting per aandachtsgebied vereist veel gedetailleerde informatie over de mogelijke impact en de aanwezige gebouwen en hoeveel personen daarin op welk moment aanwezig zijn. Die informatie is onvoldoende voorhanden.

Simone van Dijk

Ik vind het heel bijzonder om met deze drie partijen gezamenlijk te pionieren. Open, nieuwsgierig en transparant. Met dit traject leveren we in gezamenlijkheid een essentiële bijdrage aan de (Amsterdamse) haven van de toekomst.

Simone van DijkLeading Professional Omgevingsveiligheid

Tijdlijn Beleid Omgevingsveiligheid Westpoort

Het kernteam wil in 2024 een flinke stap zetten in de richting van afronding van het BOW. Het eerste half jaar is vooral nodig voor het verzamelen van ontbrekende data om evenwijdig daaraan de contouren van mogelijk beleid uit te tekenen. In de tweede helft van 2024 schrijft het kernteam de mogelijke keuzes op en staat de voorbereiding op de voor te nemen besluiten centraal. Daarna, naar verwachting in de eerste helft van 2025, zullen het Amsterdamse college en gemeenteraad de definitieve besluiten nemen.

Vraag of opmerking? - Neem contact op met onze experts Omgevingswet

Vraag of opmerking?

Neem contact op met onze experts Omgevingswet

Werken met de Omgevingswet

De Omgevingswet geeft het wettelijk kader voor de ruimtelijke transities van Nederland. Na een lange aanloop is de Omgevingswet een feit. Wat betekent deze grootschalige wetswijziging voor private organisaties en overheden? 

Omgevingswet Faciliterend
Language is changing...