Collectieve warmtevoorziening res regio Rotterdam Den Haag

Verdieping en verkenning met scenario's
warmtevoorziening-Rotterdam-H

Dit onderzoek dient als achtergrondanalyse voor de RES 1.0 van de RES regio Rotterdam Den Haag. Het verdiepende onderzoek en de verkenning die deze rapportage weergeeft is samengesteld door Royal HaskoningDHV als hoofdaannemer van het consortium met de partners Gradyent en Fakton (hierna: Consortium). In de totstandkoming is samengewerkt met opdrachtgevers Invest-NL & EBN en met het RES-team van de regio Rotterdam Den Haag, verantwoordelijk voor de Uitvoeringslijn Warmte in de RES 1.0.

In het onderzoeksproces zijn ook alle gemeenten, provincie Zuid-Holland en waterschappen en in de regio actieve publieke en private marktpartijen veelvuldig betrokken. Wij willen mede namens de samenwerking RES regio Rotterdam Den Haag en Invest-NL & EBN graag al deze partijen van harte danken voor de moeite, tijd, informatie en inzichten die zij met ons hebben gedeeld.

Het onderzoek is uitgevoerd in lijn met het vooraf opgestelde ‘Projectplan samenwerking Regionale Energiestrategie regio Rotterdam Den Haag, Invest-NL & EBN’. Het is aanvullend op onderzoeken die in de regio plaatsvinden zoals de gemeentelijke transitievisie warmte en onderzoeken rond initiatieven in de warmtetransitie. Het richt zich op de RES-regio Rotterdam Den Haag waarbij verdiepend is gekeken naar de wijze waarop het beschikbare potentieel van duurzame warmtebronnen zo optimaal mogelijk de te verduurzamen collectieve warmtevraag kan invullen binnen het kader dat de Concept RES aangeeft.

Door het Consortium is in opdracht van Invest-NL & EBN voor hun samenwerking met de RES Regio Rotterdam - Den Haag onderzocht hoe in regionaal verband de warmtetransitie vorm kan krijgen met de ontwikkeling van Collectieve Warmte Systemen (CWS). Hierbij gaat het om een verdieping van inzicht in de relevante beschikbare warmtevraag en -bronnen voor de ontwikkeling van CWS en een technisch economische verkenning van de ontwikkeling hiervan aan de hand van drie scenario’s binnen het kader van de eerder vastgestelde Concept RES. Het verkent daarbij de mogelijkheden voor de ontwikkeling van een bovengemeentelijke Regionale Structuur Warmte (RSW) voor 2030 met een doorkijk naar 2050 met als uitgangspunten vanuit de Concept RES:

Het besparen van energie waar mogelijk;

  • Optimaal gebruik maken van warmte in de regio om elektrificatie van de warmtevraag te voorkomen;
  • Gebruik maken van wat er in de regio al gebeurt, zoals het verder ontwikkelen van warmtenetten;
  • Warmtenetten in 2050 zijn CO2-vrij en dragen bij aan de klimaatdoelen;
  • De warmtetransitie dient te voldoen aan de randvoorwaarden van de publieke waarden betaalbaarheid, duurzaamheid, betrouwbaarheid en rechtvaardigheid.
Neem contact op met onze experts! -

Neem contact opmet onze experts!

Language is changing...