Data-atlas voor draagvlak aanpak stikstof Overijssel

De provincie Overijssel werkt met alle stakeholders op regionaal niveau voor zes gebieden een gebiedsagenda uit om knelpunten voor ontwikkelingen rondom stikstof op te lossen, de natuur te versterken en bij te dragen aan een toekomstbestendig Overijssel. Royal HaskoningDHV heeft samen met andere adviesbureaus en provincie Overijssel een online stikstof data-atlas gemaakt die zorgt voor de gezamenlijke basis.
Landelijk gebied Nederland

Foto door Floris Verhagen

De uitdaging: een aanpak stikstof die werkt

Al in een vroeg stadium van het programma Stikstofreductie en Natuurverbetering waren er in de provincie Overijssel rondetafelgesprekken gestart met ondernemers, natuurbeheerders, de agrarische sector, waterschappen en overheden over de stikstofproblematiek. Daar werd duidelijk dat niet iedereen de beschikking had over, en gebruik maakte van, dezelfde informatie. Daarom wilde de provincie zorgen voor een set met de meest actuele en wetenschappelijk onderbouwde data. In opdracht van de provincie Overijssel gingen drie adviesbureaus - Royal HaskoningDHV, Arcadis en Tauw - gezamenlijk met de provincie hiermee aan de slag.

De oplossing: thematische gebiedsatlas met objectieve data

Royal HaskoningDHV nam het initiatief om de data op te nemen in een digitale interactieve atlas (storymap), die kaarten (en illustraties met toelichtende teksten)  kan tonen over de verschillende thema’s in de zes deelgebieden, ook in relatie tot Natura2000-gebieden, en die tot een hectare nauwkeurig de stikstofgegevens laat zien, en dus ook de eventuele overschrijding van emissies en deposities.

In deze digitale omgeving zijn gegevens over zes GGA-gebieden gebundeld die door Arcadis, Royal HaskoningDHV, Tauw en de provincie Overijssel zijn verzameld. De data zijn herleid uit openbaar toegankelijke onderzoeksgegevens van onder andere RIVM, BIJ12, PBL en CBS. Vervolgens zijn deze aangevuld door de samenwerkingspartners in de GGA en door de provincie Overijssel. Het is een ‘levende’ atlas die wordt geactualiseerd op basis van nieuwe data.

Het resultaat: meer draagvlak voor concrete acties

De atlas - ontwikkeld in een half jaar, van eind 2019 tot medio 2020 - biedt een actueel, wetenschappelijk onderbouwd, feitelijk en toegankelijk beeld van de situatie rond stikstof in Overijssel, ook in relatie met andere opgaven. De atlas toont hoe de stikstofemissies en -deposities zijn verdeeld en in hoeverre de natuur is overbelast. De gesprekspartners zien waar de knelpunten zitten, hoe groot de problemen zijn en wie de veroorzakers zijn. De atlas maakte niet meteen een einde aan alle discussies over de stikstofberekeningen, maar nam wel veel ruis weg in de communicatie. Het is daarmee een waardevol hulpmiddel om een evenwichtige dialoog aan te gaan vanuit dezelfde data, en op basis daarvan de juiste beleidskeuzes te maken en plannen te ontwikkelen.

De data-atlas is een mooi voorbeeld van joint fact finding, een brede gedeelde kennisbasis. Dit helpt om met elkaar tot gedragen oplossingen van de stikstofproblematiek te komen die wérken voor de natuur en de agrarische toekomst in onze provincie.

Dick HoekProvincie Overijssel

Als je met elkaar dit soort complexe problemen wilt aanpakken, dan helpt het als je het eens bent over het actueel beeld. Met de data-atlas als gezamenlijke basis leg je de verbinding tussen de tekentafel en de praktijk; een goed draagvlak is onmisbaar voor de verdere implementatie.

Geert van OorschotRoyal HaskoningDHV

Aan de slag met Transitie Landelijk Gebied

Met een integrale aanpak dragen we via gebiedsgerichte programma’s bij aan de doelen voor natuurherstel, stikstofreductie, klimaatadaptatie en kringlooplandbouw. Om een vitaal en toekomstbestendig landelijk gebied te realiseren.


Aanpak transitie landelijk gebied
  -
Language is changing...