Dijkverbetering Waddenzeedijk Ameland

Dijkversterking Waddenzeedijk Ameland

De uitdaging

Het project Dijkverbetering Waddenzeedijk Ameland bestaat in het kort uit het versterken van een deel van Dijkringgebied 2, namelijk de dijk langs de Waddenzeekust. Op basis van de toetsing zijn de betonblokken en de grasbekleding op het buitentalud van de Waddenzeedijk als onvoldoende beoordeeld. De hoogte van de dijk is in de toetsing van 2006 als voldoende beoordeeld. 

Het gaat hierbij om een dijklengte van circa 16,6 kilometer. Naast het versterken van de dijk dienen de drie aanwezige uitwateringsduikers (de Slenk, de Skutehôn en de Spieringsloot) te worden vervangen en dient er een vierde (nieuwe) uitwateringsduiker in de Ballumerbocht te worden gerealiseerd.

Het is een UAV-GC contract met als kwaliteitsaspecten verkeersveiligheid, bouwcommunicatie, omgang met pachters van de dijk, het minimaliseren van verkeershinder en de invloed op de natuurlijke omgeving (o.a. rotganzen op de dijk , hoogwatervluchtplaatsen voor vogels en rustplaatsen op het wad voor de zeehonden).

Onze oplossing

Het project dijkverbetering Waddenzeedijk Ameland is gegund aan de aannemerscombinatie Van den Herik - Jansma Drachten. Wij maken deel uit van deze combinatie en hebben al tijdens de aanbesteding met name op ecologisch en  vergunningstechnisch vlak een bijdrage geleverd. Wij hebben ook gekeken naar de beperking van hinderaspecten (ter plaatse maar ook over aanvoerroute over het wad), de logistiek en bouwfasering mee uitgedacht, visualisaties opgesteld en ondersteuning op het gebied van EMVI geleverd.

Na gunning is onze inzet gecontinueerd waarbij de focus lag op een werkbaar en efficiënt uitvoeringsproces waarbij ook aan de eisen van ecologie wordt voldaan. 

Copyright foto: Van den Herik - Jansma

Het resultaat

Een goed doordacht plan van aanpak met een maximale meerwaarde. De inschrijving van de aannemer eindigde met de hoogste score op EMVI en was bovendien de winnende aanbieding.

Wij verzorgen de vergunningaanvragen, we hebben het ecologisch werkprotocol opgesteld en we verzorgen de ecologische begeleiding van de uitvoering. 

Daarnaast maken we het uitvoeringsontwerp van de bekleding van de Waddenzeedijk en zijn we verantwoordelijk voor het definitief ontwerp en uitvoeringsontwerp van de duikers.

Dit laatste aangevuld met diverse andere waterbouwkundige ontwerpen van loswallen e.d.

Tot slot leveren wij ook procesondersteuning aan het werkvoorbereidingsteam van de aannemer. Wij draaien mee in dat team en verzorgen o.a. de keurings- en verificatieplannen en de werk- en uitvoeringsplannen. Wij stellen de planning (tijd-weg) op. Ook leveren wij procesondersteuning op strategisch vlak.

Vraag of  opmerking? - Neem contact op met onze Climate Resilience experts!

Vraag of opmerking?

Neem contact op met onze Climate Resilience experts!

Language is changing...