Dijkversterking - Gorinchem Waardenburg: samen versterken

Waterschap Rivierenland wil de veiligheid van de bewoners achter de Waaldijk tussen Waardenburg en Gorinchem kunnen garanderen. Dat vraagt om dijkversterking op een traject van 23 kilometer - een gigantisch project waarbij onder andere twee provincies, ruim 400 huishoudens en twee gemeenten betrokken zijn. Hoe kunnen we deze dijkversterking, van begin tot eind, binnen negen jaar realiseren? 
Dijkversterking - Gorinchem l Royal HaskoningDHV
Een consortium van drie aannemers, ondersteund door Royal HaskoningDHV als partner, werkt samen met Waterschap Rivierenland sinds juli 2017 aan deze uitdaging.

Over de dijkversterking Gorinchem - Waardenburg

Het project dijkversterking Gorinchem - Waardenburg is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) van Rijkswaterstaat. Hierin is vastgelegd aan welke eisen primaire waterkeringen voor 2050 moeten voldoen. Bij de dijkversterking heeft Waterschap Rivierenland gekozen voor een unieke aanpak. Daarbij wordt in een alliantie met de aannemerscombinatie Waalensemble (Heijmans Infra B.V., de Vries & van de Wiel B.V. en GMB Civiel B.V.) samengewerkt en beide partijen delen mee in de risico’s. Deze Graaf Reinaldalliantie is verantwoordelijk voor de verkennings-, planuitwerkings- en uitvoeringsfase. Het volledige project moet 1 december 2025 gerealiseerd zijn. In november 2018 is de verkenningsfase volgens de planning afgerond. Momenteel zijn we bezig met de voorbereiding van de realisatiefase.Het streven is dat 1 april 2021 de schop de grond in gaat.

Vier doelstellingen

Bij de dijkversterking moet voldaan worden aan vier doelstellingen. Ten eerste moet de dijk in december 2025 voldoen aan de nieuwe waterveiligheidsnormen die vanaf januari 2017 gelden. Ten tweede moet de oplevering en overdracht in één dag plaatsvinden. Ten derde moet het plan Raad van State-proof zijn. Dat wil zeggen dat het project voor alle betrokkenen helder moet zijn, met een waterdicht goedkeuringproces. Het streven is dat iedereen ‒ van de omwonenden tot de provincies en van de bedrijven in de regio tot milieuorganisaties ‒ zich kan vinden in de dijkversterking en daarvan zo min mogelijk hinder ondervindt. Tot slot wordt gekeken naar de inrichting van de nieuwe dijk. Naast de technische functie van water keren wordt gekeken of er nog andere functies kunnen worden gediend. Dit is verwoord in de vierde doelstelling: ‘De dijk is van ons allemaal’.

Uitdagingen

De vier doelstellingen zijn niet de enige uitdagingen voor de Graaf Reinaldalliantie. Zo is de omvang van het dijkversterkingsproject enorm. Het is een lang traject met een veelheid en complexiteit aan datagegevens. Daarnaast is het een van de eerste projecten waar de nieuwe waterveiligheidsnormen worden toegepast. Het is een project met veel stakeholders, twee gemeenten, twee provincies en zeer betrokken omwonenden. In het gebied ligt het project gevoelig omdat in 1983 en 1995 de dijk ook al versterkt is. Daarnaast mag de omvang van het project geen afbreuk doen aan de consistentie: dijkbewoners in Haaften moeten bijvoorbeeld op dezelfde maatregelen en dienstverlening kunnen rekenen als de inwoners van Vuren.

Planning, ontwerp en informatievoorziening

De Graaf Reinaldalliantie vertrouwt op Royal HaskoningDHV voor advies en ondersteuning om alle uitdagingen qua planning, technisch ontwerp, planstudie en informatievoorziening het hoofd te kunnen bieden. Royal HaskoningDHV is in de eerste twee fases onder andere verantwoordelijk voor het waterveiligheidsontwerp en het realiseren van de planstudieproducten zoals de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), de Milieu en Effectrapportage (MER) en het Projectplan Waterwet. Tevens is Royal HaskoningDHV nauw betrokken bij het maken van het ruimtelijk ontwerp.

Geen schotten

De samenwerking en besluitvorming binnen het project verloopt gestroomlijnd doordat ‘de schotten’ tussen de drie fases (verkenning, ontwerp en uitvoering) verwijderd zijn. Daardoor worden verrassingen in de uitvoering en het beheer tot een minimum beperkt. Zo zijn de beheerder en aannemers al betrokken bij het ontwerp.

Alle informatie centraal

Om de samenwerking te verbeteren en het project te versnellen heeft Royal HaskoningDHV bijgedragen om de projectinformatie voor alle partijen in het aannemersconsortium inzichtelijk te maken in een allesomvattend informatiemanagementsysteem: één centrale plek waar alle gegevens eenduidig opgeslagen en makkelijk vindbaar zijn. Dit Better Information Management-systeem (BIM) bevat data uit bijvoorbeeld bodemonderzoeken, 3D-ontwerpen, berekeningen en informatie over gekozen dijkconstructies. Hierin kunnen gebruikers ook kaartlagen aan- en uitzetten om geografische informatie in beeld te krijgen.

Daarnaast is er een iReport specifiek voor dit project gemaakt waarin omwonenden snel en eenvoudig de actuele stand van zaken kunnen inzien. Het iReport bundelt op een overzichtelijke wijze de verschillende planstudieproducten, zoals projectplan Waterwet en MER en geeft daarnaast een overzicht van alle uitgevoerde onderzoeken. Voor meer informatie kunnen diepere lagen in het iReport worden geraadpleegd en zijn er interactieve figuren, foto’s en fimpjes ingezet om het geheel begrijpelijker te maken. Met de 3D-ontwerpen in het iReport kan men als het ware in de eigen nieuwe omgeving lopen en zien wat de impact is van de gemaakte keuzes. Dit versterkt de samenwerking met omwonenden en andere stakeholders.

Sneller door digitalisering

De nieuwe overstromingskansnormen, met bijkomende rekenmethoden, leiden nog tot onzekerheid in uitgangspunten en ontwerp. Een korte doorlooptijd en veel onzekerheden vereisen een flexibel ontwerpproces. Door te automatiseren en te digitaliseren versnelt de alliantie het project. Zo is de datainvoer bij rekenmodellen geautomatiseerd en zijn deze eenvoudig aan te passen als er één parameter verandert. Het complete model verandert eenvoudigweg mee. Royal HaskoningDHV is in zeer grote mate betrokken bij dit automatisch rekenen en parametrische ontwerp.. De verkregen snelheid helpt enorm bij het inzicht welke invloed bepaalde aannames hebben op het ruimtebeslag van versterkingsoplossingen. Hiermee is het mogelijk om meer sommen (gevoeligheidsanalyses) te maken.

Uitgebreide communicatie en participatie

De Graaf Reinaldalliantie hanteert een uitgebreide communicatie- en participatieaanpak om het begrip onder bewoners te vergroten. In het digitale (iReport) Projectplan Waterwet is helder uitgelegd wat het project inhoudt en waar men rekening mee moet houden. Iedereen kan dit PpPW online inzien. Daarnaast organiseert de Graaf Reinaldalliantie diverse informatiebijeenkomsten. Het iReport helpt overheden en bewoners niet alleen bij een betere participatie en samenwerking, maar ook bij de digitale transitie. Want digitaal werken is, in deze tijd meer dan ooit, de toekomst.
Vraag of  opmerking? - Neem contact op met onze Climate Resilience experts!

Vraag of opmerking?

Neem contact op met onze Climate Resilience experts!

Language is changing...