Eindhoven Airport en de Omgevingswet: de kansen en de uitdagingen

Eindhoven Airport heeft zich voorbereid op de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Samen met Eindhoven Airport heeft Royal HaskoningDHV in kaart gebracht wat de gevolgen van de Omgevingswet op de korte en lange termijn zijn en welke aandachtspunten daarbij een rol spelen.
Eindhoven Airport voorterrein

Project facts

 • Klant
  Eindhoven Airport N.V.
 • Locatie
  Eindhoven
 • Datum
  April - oktober 2023
 • Uitdaging
  Het inzichtelijk maken van de betekenis van de Omgevingswet voor Eindhoven Airport
 • Oplossing
  In gezamenlijkheid met Eindhoven Airport creëren van inzicht in de Omgevingswet en het opstellen van een actielijst voor de korte en lange termijn

Wat betekent de Omgevingswet? 

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. De Omgevingswet bundelt en moderniseert de wetten voor de fysieke leefomgeving. Het gaat onder andere om wet- en regelgeving voor bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. Door de inwerkingtreding worden diverse wetten en besluiten geïntegreerd, vinden verschillende beleidswijzigingen plaats en treden er veranderingen op in procedures rondom ruimtelijke besluitvorming en besluitvorming in relatie tot vergunningverlening. Al deze wijzigingen hebben gevolgen voor de luchthaven Eindhoven Airport, zoals de veranderingen in verband met het Luchthavenbesluit, de Omgevingsvergunning, het Omgevingsplan en de milieueffectrapportage (MER). Daarnaast zijn er aandachtspunten met betrekking tot externe veiligheid, geluid en participatie.  

Inzicht, acties en prioriteiten

Via een aantal werksessies met medewerkers van Eindhoven Airport zijn de Omgevingswet zelf en de belangrijkste gevolgen van de Omgevingswet voor Eindhoven Airport besproken. Dit leverde een gemeenschappelijke kennisbasis op van zowel de Omgevingswet als de activiteiten op de luchthaven. Vervolgens zijn verschillende thema’s verdiept, betrokken actoren geïdentificeerd en zijn aandachtspunten en gespreksonderwerpen opgesteld. Uiteindelijk zijn hieruit acties voor Eindhoven Airport geformuleerd, actiehouders aangewezen en is de prioriteit bepaald. De bevindingen zijn opgenomen in een eindrapportage die als naslagwerk kan dienen, een managementsamenvatting en een actielijst waarmee Eindhoven Airport meteen kan werken.

Duidelijke, concrete en praktische aanbevelingen

Onze samenwerking met Royal HaskoningDHV bij het in kaart brengen van de impact van de Omgevingswet op Eindhoven Airport was zeer prettig en waardevol. Het team is zeer vakkundig op het gebied van omgevingsrecht en weet haar diepgaande kennis ook goed te vertalen naar en toe te passen op de specifieke situatie van de luchthaven. We hebben meer inzicht gekregen in de belangrijkste gevolgen van de Omgevingswet voor Eindhoven Airport. Daarbij zijn ook relevante uitdagingen geïdentificeerd en vertaald naar duidelijke, concrete en praktische aanbevelingen en acties waar Eindhoven Airport mee aan de slag kan ten behoeve van (behoud van) een goede fysieke leefomgeving op en rondom de luchthaven. We zijn erg tevreden met het geleverde resultaat en de praktische bruikbaarheid van het advies, alsook het prettige verloop van het hele proces.
Ying KohLegal counsel
Ying Koh - Legal council

De transitie van de luchtvaart onder de Omgevingswet

Luchtvaart bevindt zich in een transitie. De vraag welke luchtvaart in Nederland wenselijk is en hoe deze zich verhoudt tot de klimaatdoelen en gezondheid is erg actueel. Onderdeel van deze transitie is het realiseren van een toekomstbestendig en duurzaam stelsel van luchthavens dat deze luchtvaart faciliteert, waarvan Eindhoven Airport een onderdeel wil zijn. Deze transitie zal onder de Omgevingswet plaatsvinden. Inzicht in de betekenis van deze wet is voor Eindhoven Airport essentieel voor het behalen van hun doelstellingen op het gebied van klimaat, energie, gezondheid en duurzaamheid.

Christiaan Soer - Leading Professional Omgevingswet

Christiaan Soer

Leading Professional Omgevingswet

Werken met de Omgevingswet

De Omgevingswet geeft het wettelijk kader voor de ruimtelijke transities van Nederland. Na een lange aanloop is de Omgevingswet een feit. Wat betekent deze grootschalige wetswijziging voor private organisaties en overheden? 

Omgevingswet Faciliterend
Language is changing...