Energietransitie strategie en implementatie Havenbedrijf Rotterdam

Het Havenbedrijf Rotterdam heeft de ambitie om de meest duurzame haven ter wereld te zijn. Onder verduurzaming verstaan zij het terugdringen van de uitstoot van CO2 en andere emissies, het circulair maken van productieprocessen en het versterken van de kwaliteit van de leefomgeving. Een overgang van fossiele naar hernieuwbare energiebronnen en grondstoffen is noodzakelijk, maar fossiele energie en grondstoffen blijven in de transitiefase nog belangrijk.
Het Havenbedrijf Rotterdam spant zich in om de bestaande industrie te faciliteren bij het verkleinen van de footprint door deze efficiënter en schoner te maken. Tegelijkertijd spant zij zich in om nieuwe activiteiten gericht op hernieuwbare energie, biobased industrie en circulaire processen te ontwikkelen. De energietransitie gaat decennia duren. De ambitie is deze zo vorm te geven dat Rotterdam in 2050 nog steeds een internationaal concurrerend, sterk industrieel cluster heeft dat een belangrijke bijdrage levert aan het verdienvermogen van Nederland, maar dan CO2-neutraal.

Royal HaskoningDHV werkt samen met het Havenbedrijf Rotterdam aan verschillende projecten die invulling geven aan de energietransitie. Bijvoorbeeld het ontwikkelen van walstroom, het gebruik van restwarmte van de industrie voor stadsverwarming, elektrificatie van de industrie, het afvangen en opslaan van CO2, het aantrekken van circulaire industrie en het ontwikkelen van geothermie.
Neem contact op met onze experts! -

Neem contact opmet onze experts!

Language is changing...