Handelingskader voor Strategische Gebiedsvisie omgeving Chemelot

Royal HaskoningDHV heeft voor de Strategische Gebiedsvisie omgeving Chemelot in samenwerking met gemeente Stein en Chemelot het handelingskader opgesteld in de context van de Omgevingswet. Het legt de basis voor het lokale adviesstelsel, met een hogere omgevingskwaliteit als einddoel.
Industrie

Project facts

 • Klant
  Provincie Limburg, in consortium met de gemeenten Stein en Sittard-Geleen, DSM, Chemelot en Brightlands Chemelot Campus
 • Locatie
  Zuid-Limburg
 • Datum
  September 2022 - ongoing
 • Uitdaging
  Een handelingskader omgevingskwaliteit en participatie opstellen die recht doet aan de Omgevingswet
 • Oplossing
  Met partners van de Strategische Gebiedsvisie omgeving Chemelot komen tot nieuwe structuren en processen

De uitdaging: veilig, gezond en duurzaam

Chemelot werkt naar een circulaire, duurzame en volledige klimaatneutrale chemiesite in 2050. In de Strategische Gebiedsvisie omgeving Chemelot geven de Provincie Limburg, de gemeenten Sittard-Geleen en Stein, Chemelot, Brightlands Chemelot Campus en DSM aan hoe ze er samen voor zorgen dat Chemelot ook in de toekomst een veilige, gezonde én duurzame omgeving blijft om te wonen, werken, recreëren, ondernemen en innoveren. 

De vraag is wat dit betekent voor de beschikbare ruimte, en hoe een vitale economie hand in hand kan gaan met aandacht voor mens en milieu. De samenwerkingspartijen hebben afgesproken dat de hiermee samenhangende gebiedsgerichte opgaven worden opgepakt in de context van de Omgevingswet. Ambitie is een hogere omgevingskwaliteit, in een veilige en gezonde fysieke leefomgeving, in een integrale context.

Handelingskader omgevingskwaliteit en participatie als sterke basis

Royal HaskoningDHV heeft in nauwe samenwerking met betrokken stakeholders een handelingskader omgevingskwaliteit en participatie opgesteld. De samenwerkingspartners van de Strategische Gebiedsvisie omgeving Chemelot kunnen dit inzetten als richtlijn voor het verbeteren van de omgevingskwaliteit en het actief betrekken van de stakeholders. Daarnaast vormt het handelingskader voor de provincie en voor de gemeenten Stein en Sittard-Geleen een invoeringsstrategie voor kwaliteitsadvisering binnen de Omgevingswet. Kwaliteitsadvisering vormt de basis voor het lokale adviesstelsel, en daarmee voor een zorgvuldige besluitvorming [1]

Royal HaskoningDHV heeft het handelingskader in nauwe samenwerking met vertegenwoordigers van de provincie, de gemeenten Stein en Sittard-Geleen en Chemelot opgesteld. Vervolgens zal het handelingskader worden toegepast in de pilot voor de gebiedsgerichte opgave Haven van Stein en de Multimodale Corridor (MMC). De Stuurgroep Chemelot 2050 heeft het handelingskader op 29 juni 2023 vastgesteld.

Het resultaat: bijdrage aan integrale omgevingskwaliteit 

Verbetering en aanpassing van de haven van Stein en een duurzame, veilige en voor diverse modaliteiten geschikte transportroute vanuit de haven naar de Chemelot site zijn wezenlijk voor de toekomst van Chemelot. Het handelingskader stelt de gemeente Stein in staat een strategische en integrale afweging te maken van alle facetten van de omgevingskwaliteit en leefkwaliteit (fysiek, sociaal, economisch, milieu, veiligheid en gezondheid). Het gaat daarbij om gebruikswaarde (bruikbaarheid), toekomstwaarde (duurzaamheid en robuustheid) en belevingswaarde (aangenaam om te ervaren).
Artist impression omgevingsvisie Chemelot

Om de omgevingskwaliteit en leefbaarheid goed te kunnen wegen en beoordelen worden deze vanuit drie lagen benaderd. De overkoepelende laag is de omgevingsvisie van de gemeente Stein. Daarnaast wordt de planologische/ vergunde situatie beoordeeld aan de hand van het huidige bestemmingsplan en in de toekomst aan de hand van het omgevingsplan. Omwonenden worden betrokken bij het inzichtelijk maken van kenmerken en kwaliteiten en vervolgens bij het identificeren van oplossingen, vanuit een zorgvuldige belangenafweging.

[1]  Handreiking voor het instellen van de gemeentelijke adviescommissie en andere adviseurs voor omgevingskwaliteit, Deel 1

Vraag of opmerking? - Neem contact op met onze experts Omgevingswet

Vraag of opmerking?

Neem contact op met onze experts Omgevingswet

Werken met de Omgevingswet

De Omgevingswet geeft het wettelijk kader voor de ruimtelijke transities van Nederland. 
Na een lange aanloop is de Omgevingswet nu een feit. 
Wat betekent deze grootschalige wetswijziging voor private organisaties en overheden? 

Omgevingswet Faciliterend
Language is changing...