Integrale aanpak voor PlanMER transitie landelijk gebied

In het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) zijn de doelen voor natuur, water en klimaat, de keuzes voor water en bodem sturend en voor stikstof en de kaders voor de gebiedsprogramma’s op hoofdlijn beschreven. Royal HaskoningDHV heeft de opdracht gekregen om het PlanMER, het milieu-effectrapport, op te stellen voor dit veelomvattende programma, dat de lijnen uitzet voor de toekomst van het landelijk gebied in Nederland.
Landelijk gebied Nederland met windmolen in de achtergrond tijdens zonsondergang
Het NPLG gaat over de toekomst van de veeteelt in relatie tot stikstof, het gaat over verdroging, vernatting en daling van de bodem. Het gaat over waterkwaliteit en om biodiversiteit, in de Natura2000-gebieden en daarbuiten. Provincies, waterschappen, gemeenten, maatschappelijke partners, (agrarisch) ondernemers, grondeigenaren en grondgebruikers gaan in deze transitie samen op zoek naar oplossingen per gebied.

PlanMER laat het milieu volwaardig meewegen

Het PlanMER brengt de milieugevolgen van het initiatief of de activiteit systematisch, transparant en objectief in beeld en geeft ook aan wat de reële alternatieven hiervoor zijn. Dit zorgt ervoor dat milieu in een zo breed mogelijke context volwaardig kan worden meegewogen in de politieke besluitvorming. Het MER-proces begint met de Nota Reikwijdte en Detailniveau(NRD). De NRD geeft aan welke onderwerpen in het PlanMER zullen worden meegenomen, en hoe gedetailleerd het moet zijn. De Nota Reikwijdte en Detailniveau is in maart 2023 gepubliceerd en vervolgens ter visie gelegd. Alle stakeholders mogen er dan hun zienswijze over geven.

Voorbereidingen gestart

Om geen onnodige tijd te verliezen, zijn de voorbereidingen voor het PlanMER gestart. Het streven is dat het ontwerp voor het Nationaal Programma Landelijk Gebied in het derde kwartaal 2023 wordt gepresenteerd. Hierbij gaan we uit van de hoofdlijnen van het beleid zoals we dat nu kennen, ook in Europa. Denk aan de Kaderrichtlijn Water, de Vogel- en de Habitatrichtlijn en de Green Deal.

De aanpak: integrale benadering

In het PlanMER zullen we vanuit een integrale benadering laten zien hoe ontwikkelingen op elkaar inwerken, wat de milieu-impact is, welke realistische alternatieven er denkbaar zijn en wat daarvan vervolgens de impact is. Het is uiteindelijk aan de politiek om te bepalen wat de hoogste prioriteit heeft.

Het gewenste resultaat: een gezonde toekomst voor het landelijk gebied

Het maken van het PlanMER voor het NPLG is een eervolle en uiterst uitdagende opdracht vanwege de complexiteit en de interactie, in combinatie met de politieke gevoeligheid.

Royal HaskoningDHV heeft op het gebied van milieu-effectrapporten over complexe en ingrijpende plannen en programma’s inmiddels uitgebreide ervaring opgedaan. Voorbeelden zijn de PlanMER’s voor de Nationale Omgevingsvisie, verschillende provinciale Omgevingsvisies, de Luchtvaartnota, de Luchtruimherziening en de Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee aanvulling Hollandse Kust. We zijn er trots op, dat we nu onze bijdrage mogen leveren aan een in alle opzichten gezonde toekomst van het landelijk gebied. Zo geven we inhoud aan ons motto: enhancing society together.

Aan de slag met Transitie Landelijk Gebied

Met een integrale aanpak dragen we via gebiedsgerichte programma’s bij aan de doelen voor natuurherstel, stikstofreductie, klimaatadaptatie en kringlooplandbouw. Om een vitaal en toekomstbestendig landelijk gebied te realiseren.

Aanpak transitie landelijk gebied
Paul  Eijssen - Strategisch adviseur Milieueffectrapportage en effectstudies

Paul Eijssen

Strategisch adviseur Milieueffectrapportage en effectstudies

Language is changing...