Juridische advisering ruimtelijke inpassing WarmtelinQ

Tussen mei 2019 en december 2022 leverde Royal HaskoningDHV via een detachering van een senior legal consultant voor 2 dgn/wk juridische expertise voor de ruimtelijke inpassing en vergunningprocedures ten behoeve van het project WarmtelinQ.
Project Warmtelinq

Project facts

 • Klant
  Gasunie
 • Locatie
  Prinses Beatrixlaan, Delft
 • Uitdaging
  Realisatie van een regionaal warmtetransportnet waarmee restwarmte uit de Rotterdamse haven naar de omgeving van Den Haag en Leiden wordt getransporteerd
 • Datum
  01-05-2019 – 31-12-2022 
 • Oplossing
  Juridische advisering over ruimtelijke inpassing en vergunningprocedure

WarmtelinQ

Om de warmtevoorziening in Zuid-Holland te verduurzamen en de CO2-uitstoot te verminderen heeft de provincie Zuid-Holland in de provinciale omgevingsvisie stevige beleidsambities vastgelegd, o.a. over het gebruik van restwarmte uit de Rotterdamse haven. Om deze ambitie te verwezenlijken wordt sinds 2019 onder de naam WarmtelinQ gewerkt aan de realisatie van een regionaal warmtetransportnet waarmee restwarmte uit de Rotterdamse haven naar de omgeving van Den Haag en Leiden wordt getransporteerd. Dit project wordt gerealiseerd door WarmtelinQ, een werkmaatschappij van Gasunie, die door het Ministerie van EZK is aangewezen als toekomstig onafhankelijk netbeheerder van het transportnet.

Het project WarmtelinQ omvat het tracé Vlaardingen – Den Haag (ca 23 km), dat momenteel reeds in aanleg is. In 2022 is besloten dat dit tracé in Rijswijk een aftakking krijgt naar de gemeente Leiden (ca 25 km). Met de getransporteerde restwarmte worden in de eerste plaats de bestaande warmtenetten in Den Haag en Leiden verduurzaamd. Daarnaast kunnen in de gemeenten langs de beide tracés nieuwe lokale warmtenetten worden ontwikkeld die op de transportleiding kunnen worden aangesloten. Deze lokale warmtenetten zorgen ervoor dat de warmte bij de woningen worden gebracht. In totaal kunnen de leidingen circa 150.000 huishoudens van duurzame warmte voorzien.

Juridische advisering en ondersteuning

Voor de ruimtelijke inpassing en de bescherming van de warmtetransportleidingen tegen onwenselijke invloeden (graven) van buitenaf, zijn de tracés en andere voorzieningen van beide leidingen vastgelegd in twee provinciale inpassingsplannen, waarvan er een al is vastgesteld. Ook wordt de provinciale coördinatieregeling uit de Wro toegepast. Daardoor komt de besluitvorming over de ruimtelijke inpassing bij één bevoegd gezag (Provinciale Staten) te liggen in plaats van bij meerdere gemeenteraden en kunnen de vergunning-procedures van de verschillende bevoegde gezagen goed op elkaar worden afgestemd. Dit vereenvoudigt het participatieproces en vermindert ook de juridische en andere risico’s.

Jeanine Zwalve-Erades (senior legal consultant van RHDHV) verzorgt de juridische advisering over/begeleiding van de procedures voor de milieueffectrapportages, de provinciale inpassingsplannen en de (gecoördineerde) vergunningprocedures voor beide tracés en de aansluiting in Leiden West. Tevens levert zij een bijdrage aan het participatieproces van WarmtelinQ in de omgeving van beide tracés en aan de beroepsprocedure(s) bij de Raad van State.

Detachering: betere samenwerking en afstemming

In onderling overleg is gekozen voor een detachering met een inzet van 2 dagen in de week waarbij de legal consultant gewoon meedraait in het gezamenlijke projectteam van WarmtelinQ en de provincie Zuid-Holland. Dit draagt bij aan een betere samenwerking en afstemming, een productief werkklimaat waarbij de juridische advisering/ondersteuning tijdig kan worden betrokken bij het besluitvormingsproces van de provincie, WarmtelinQ en de bevoegde gezagen, waardoor zowel de provinciale en gemeentelijke organisaties als de initiatiefnemer worden ontlast.

Martin Hogeboom, vergunningcoördinator bij WarmtelinQ: “Jeanine is een deskundige, betrokken, hardwerkende en bovendien fijne collega om mee samen te werken. Haar kennis over milieueffectrapportages, besluit- en vergunningenprocessen en energie(rechtelijke) vraagstukken is uitstekend”.

Willemien Croes, projectleider Provincie Zuid-Holland: ‘Het is prettig samenwerken met Jeanine Zwalve-Erades. Ze toont betrokkenheid en geeft zeer kundige, open kritische en constructieve adviezen, die het gehele proces van begin tot eind verbeteren en stroomlijnen. Vanuit een positieve grondhouding weet zij de samenwerking tussen alle betrokken instanties op een hoger niveau te brengen”.

Jeanine is scherp in discussies, maar ook praktisch waar het gaat om oplossingen. Kortom, een ijzersterke adviseur bij complexe plan-/projectprocedures in het kader van energievraagstukken.

Martin Hogeboom,Vergunningcoördinator bij WarmtelinQ

Bij een project van deze omvang, de hoeveelheid betrokken bevoegde gezagen, belangen en het grote aantal te nemen besluiten is zo een houding, kennis en kunde essentieel.

Willemien CroesProjectleider Provincie Zuid-Holland
Evelien Braad - Associate Director Legal Consultants

EvelienBraad

Associate Director Legal Consultants

Language is changing...