Maatschappelijke waarde kern inrichting Genneper Parken

gennerper parken

Ambitieuze visie Genneper Parken Eindhoven

De Eindhovense gemeenteraad heeft in oktober 2021 het breed gedragen Inrichtingsplan Genneper Parken unaniem vastgesteld. Het plan koppelt een ambitieuze visie voor dit bijzondere cultuurhistorische gebied aan een concreet uitvoeringsprogramma tot 2027. Royal HaskoningDHV stelde het plan en het programma op.

Maatschappelijke waarde is leidend

De maatschappelijke waarde is leidend en richtinggevend. Het plan borgt de toekomstbestendigheid en leefbaarheid als het gaat om onder meer biodiversiteit, verdelen van bezoekersdruk, waterveiligheid, droogtebestrijding, en de verkeers- en sociale veiligheid. Zo ontstaat een klimaatadaptief, groen en vitaal landschap, waarvan de landschappelijke en cultuurhistorische waarde is versterkt en bezoekers afgestemd op de waarden van het gebied optimaal gebruik kunnen maken.

De unanieme steun bij de vaststelling toont dat de gemeenteraad de kwaliteiten van dit bijzondere gebied op waarde schat. Bovendien was er grote waardering voor inhoud en proces, met een geweldige rol voor de projectleider van Royal HaskoningDHV.

Mikke LeendersArea Manager gemeente Eindhoven

Bijzonder beekdalgebied

De Genneper Parken vormen een bijzonder beekdalgebied van twee vierkante kilometer aan de zuidkant van Eindhoven. Het bijzondere landschap is gevormd door de samenkomst van de beken de Dommel en de Tongelreep, waarop door de eeuwen heen een cultuurlandschap is ontstaan. Met de ontwikkeling van Eindhoven is het gebied onder druk komen te staan, bijvoorbeeld door de komst van horeca en sportaccommodaties. Daarnaast wordt er al vanaf de jaren ‘30 drinkwater in het gebied gewonnen. Vanaf de jaren negentig kreeg de landschappelijke en natuurhistorische waarde van het gebied meer erkenning, als relatief onaangetast voorbeeld van het oude landschap dat voorheen in meerdere gebieden van Brabant te vinden was.

Stakeholder management essentieel

Belangrijke factor in de aanloop naar het nu unaniem goedgekeurde inrichtingsplan was dat de provincie en het waterschap erbij betrokken zijn. Het proces op weg naar het inrichtingsplan liet zien hoe belangrijk stakeholder management voor dit soort ruimtelijke ontwikkelingen is. In dit geval ging het om tientallen zeer uiteenlopende stakeholders, van een dahliatuin tot een golfbaan en van een rijschool tot een hockeyclub. Vanwege de lockdown werd besloten om het proces digitaal voort te zetten. Dat bleek verrassend goed te werken, onder meer door de duur van de sessies te beperken en te werken met vooraf opgenomen video’s. Een eerste ideeënschets werd gaandeweg samengebald in een concept-visie en een uitvoeringsprogramma. En ondanks de bonte variatie onder de stakeholders kon dat op brede steun rekenen. Het resultaat: een toekomstbestendige, gezonde, adaptieve en duurzame inrichting van een bijzonder stuk openbare ruimte. Het beekdalgebied behoort tot het natuurnetwerk Brabant. Dat biedt samen met het bestemmingsplan en het inrichtingsplan de kaders voor toekomstige ontwikkelingen, ook in de particulieren delen van het gebied. De integrale aanpak voor het inrichtingsplan, losgekomen van het ‘postzegeldenken’, past al helemaal in de geest van de komende Omgevingswet.

Datagedreven monitoring

Het plan voorziet in de monitoring van bezoekersstromen en de ecologische waarden in het gebied. Dat schept een onmiskenbare behoefte aan datamanagement, evenals dashboards om dynamische data te ontsluiten, en gefundeerde, datagedreven beslissingen te kunnen nemen.

We zijn er trots op hoe we met zo’n verscheidenheid aan stakeholders zijn gekomen tot een breed gedragen en toekomstbestendig plan voor dit unieke cultuurhistorische gebied, waarbij het bereiken van zoveel mogelijk maatschappelijke waarde steeds het vertrekpunt is geweest.

Onno de VrindProjectbegeleider Royal HaskoningDHV
Onno de Vrind - Projectmanager

Onnode Vrind

Projectmanager

Adaptieve infrastructuur: op weg naar waardegedreven beheer van de openbare ruimte

Investeren in openbare ruimte doe je voor decennia. Nieuwe en bestaande bruggen, wegen, pleinen en parken moeten ook aan de eisen van morgen voldoen. In deze tijd van transities, zoals de klimaat- en mobiliteitstransitie, maar ook met de huidige vervangings- en renovatieopgave, zijn toekomstbestendige keuzes voor inrichting van de openbare ruimte belangrijker dan ooit. Maar hoe geeft u antwoord op de vragen van morgen met de kennis en de middelen van vandaag?

Waardegedreven beheer van de openbare ruimte Apeldoorn l Royal HaskoningDHV
Language is changing...