Nieuw multimodaal verkeersmodel regio Amersfoort geeft gedetailleerd inzicht in verkeersstromen

Het nieuwe multimodale verkeersmodel regio Amersfoort 2017-2030 geeft gedetailleerd inzicht in verkeersstromen bij scenario Hoog en Laag en heeft een groter studiegebied. Met het model kunnen de effecten van ruimtelijke en infrastructurele maatregelen voor het toekomstjaar 2030 doorgerekend worden bij scenario Hoog en Laag. Ook wordt het model regionaal gebruikt als onderbouwing bij de Regionale Ruimte- en Mobiliteitsagenda Midden Nederland (RRMA).
Nieuw multimodaal verkeersmodel regio Amersfoort 2017-2030 geeft gedetailleerd inzicht in verkeersstromen bij scenario Hoog en Laag l Royal HaskoningDHV

De noodzaak voor een nieuw verkeersmodel

Medio 2017 is een actualisatie opgestart voor een multimodaal verkeersmodel regio Amersfoort. Het vorige verkeersmodel van de regio, daterend uit 2012, was te oud voor veel studies om de huidige situatie te beschrijven. Daarbij kende dit model één toekomstscenario, het Global Economy-scenario. Dit is een relatief hoog groeiscenario. Sinds 2016 kennen de landelijke modellen 2 toekomstscenario’s, namelijk Hoog en Laag.

Scenario Hoog en Laag

De referentiescenario’s Hoog en Laag zijn vormgegeven als twee toekomstbeelden waarin de belangrijkste onzekerheden een plek krijgen en waarbij niet al te extreme ontwikkelingen worden verkend. Deze scenario’s zijn gebaseerd op de Toekomstverkenning Welvaart en Leefomgeving van het Planbureau voor de Leefomgeving en het Centraal Planbureau. Scenario Hoog combineert een hoge economische groei van 2 procent per jaar met een relatief sterke bevolkingsaanwas. In scenario Laag gaat een gematigde economische groei van 1 procent per jaar samen met een beperkte demografische ontwikkeling.

In het Verkeersmodel Regio Amersfoort wordt er nu voor het eerst met deze 2 scenario’s gewerkt. Dit was ook een maatschappelijke wens.
Het model is in april 2018 vastgesteld en daarbij opgesteld voor het basisjaar 2017 en planjaar 2030 bij scenario Hoog en Laag.

Een groter studiegebied

Nieuw in deze versie van het verkeersmodel is tevens de aansluiting van de gemeenten Baarn en Woudenberg. Al eerder waren Amersfoort, Leusden, Nijkerk en Soest betrokken. De meerwaarde van een gezamenlijk model is er niet alleen op het gebied van verkeer en vervoer, maar ook bij ruimtelijke opgaven in de regio of milieuvraagstukken.

Het nieuwe verkeersmodel

De regio Amersfoort heeft hierdoor een verkeersmodel waarmee gedetailleerde uitspraken gedaan kunnen worden over een groot deel van haar wegennet en haar beleid. Voor de gemeenten in de regio Amersfoort is het netwerk en de zonering gedetailleerd ingebracht. Voor de regio Utrecht is het detailniveau van het model regio Utrecht overgenomen. Voor de rest van het model is aangesloten op het NRM (Nederlands Regionaal Model).

Gezamenlijke stapsgewijze aanpak

Bij het project is intensief samen gewerkt met de betrokken gemeenten Amersfoort, Nijkerk, Leusden, Soest, Baarn en Woudenberg. De provincie Utrecht en Rijkswaterstaat Midden-Nederland maakten ook deel uit van de projectgroep. De uitgangspunten zijn vooraf opgesteld en vastgesteld door het bestuur van de regio. De werkzaamheden zijn vervolgens uitgevoerd in verschillende stappen. Voor iedere stap werd aangegeven wat we gingen doen en over de resultaten van iedere stap is overleg gevoerd met de projectgroep. Ook de eindresultaten zijn naar tevredenheid vastgesteld door de projectgroep en voorgelegd aan het bestuur.

Er ligt een goed verkeersmodel dat ons op veel terreinen zal helpen bij de besluitvorming. We bedanken RoyalHaskoningDHV voor de meer dan prettige samenwerking

De heer S. LeertouwerGemeente Leusden

Veelvuldig gebruik voor verschillende doeleinden

Na vaststelling van het verkeersmodel is er al direct intensief gebruik van gemaakt in diverse studies in de regio Amersfoort. Te denken valt aan het verschaffen van inzicht in de verkeersstromen, onderzoek naar varianten en het toetsen van ruimtelijke plannen. Ook is het verkeersmodel gehanteerd als input voor nadere detailberekeningen. Daarnaast zijn er voor de provinvie Utrecht diverse multimodale analyses uitgevoerd om de verkeersproblematiek in 2030 Laag en Hoog in beeld te brengen. Dit is gedaan ten behoeve van de Regionale Ruimte en Mobiliteits Agenda.

Olga Teule - Associate Director Verkeersmodellen

OlgaTeule

Associate Director Verkeersmodellen

Language is changing...