Omgevingsvisies gemeenten Boxtel en Sint-Michielsgestel

Hoe zien de gemeenten Boxtel en Sint-Michielsgestel er in 2040 uit? Deze vraag staat centraal in de omgevingsvisies die een ambtelijke projectgroep in co-productie met Royal HaskoningDHV heeft opgesteld.
Omgeving gemeente Boxtel en St Michielsgestel

Project facts

 • Klant
  Gemeenten Boxtel en St. Michielsgestel
 • Locatie
  Noord-Brabant
 • Datum
  2021 - 2023
 • Uitdaging
  Ontwikkeling Omgevingsvisies voor beide gemeenten
 • Oplossing
  Ogv participatie, scenarioplanning en een omgevingseffectbeoordeling zijn 2 omgevingsvisies opgesteld
Elke gemeente stelt uiteindelijk een eigen omgevingsvisie vast. De omgevingsvisies gaan over de kwaliteiten, zoals de groene omgeving en de (sociale)verbondenheid. Maar ook over nieuwe uitdagingen, zoals de woonopgave, transitie van het landelijk gebied en duurzame mobiliteit. De omgevingsvisies bekijken deze onderwerpen in samenhang met elkaar en geven richting aan de toekomst.

Dromentocht

Door verschillende vormen van participatie voor jong en oude hebben vele honderden inwoners en organisaties meegedacht over de dromen en kwaliteiten van beide gemeenten. De resultaten zijn samengevat in een dromentocht: een route door de gemeenten langs de hoogtepunten. De dromentocht bestaat uit een interactieve kaart op het iReport, een tool van Royal HaskoningDHV voor digitale verslaglegging. De tocht maakt gebruik van het bestaande fietsknooppuntennetwerk en is daardoor ook echt te beleven.

Visualisatie Dromentocht kaart

Gezamenlijk de ambities vaststellen

Het is belangrijk om te dromen, maar geen luchtkastelen te bouwen. Op basis van de dromen en een analyse van beleid, trends en ontwikkelingen zijn daarom concrete ambities geformuleerd. Dit is gedaan in samenspraak met stakeholders, ketenpartners en de gemeentelijke organisatie. De ambities zijn als tussenstap vastgesteld door beide gemeenteraden.

Gebiedsgerichte aanpak

De ambities zijn vervolgens gebiedsgericht vertaald in enkele scenario’s per gemeente. In deze scenario’s zijn de uitersten opgezocht, om zo tot keuzes te komen. Samen met bewoners, maatschappelijke partijen en gemeentelijke organisaties  zijn de scenario’s aangescherpt. Twee scenario’s zijn beoordeeld in een Omgevingseffectrapport (OER) om een goed beeld te krijgen over de effecten, kansen en risico’s. Op basis van deze informatie is voor beide gemeenten een voorkeursalternatief opgesteld en uitgewerkt tot een ontwerp omgevingsvisie. Na de formele inspraakperiode worden de omgevingsvisies ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraden van de gemeenten.

Van omgevingsvisie naar omgevingsplan

De omgevingsvisies zijn het beginpunt van de beleidscyclus onder de Omgevingswet. Om de doelen en ambities te behalen kan het beleid worden uitgewerkt in omgevingsprogramma’s voor de kortere termijn. De omgevingsvisie doet hiervoor een aanzet en biedt een afwegingskader voor initiatieven. Het beleid voor de fysieke leefomgeving wordt juridisch vertaald in het omgevingsplan. Royal HaskoningDHV werkt samen met de ambtelijke projectgroep aan een basis voor het omgevingsplan, waarbij de ambtelijke projectgroep wordt opgeleid om zelf zoveel mogelijk regie te hebben op dit proces.
Vraag of opmerking? - Neem contact op met onze experts Omgevingswet

Vraag of opmerking?

Neem contact op met onze experts Omgevingswet

Werken met de Omgevingswet

De Omgevingswet geeft het wettelijk kader voor de ruimtelijke transities van Nederland. 
Na een lange aanloop is de Omgevingswet nu een feit. 
Wat betekent deze grootschalige wetswijziging voor private organisaties en overheden? 

Omgevingswet Faciliterend
Language is changing...