Ontwikkeling natuurvriendelijke zonneparken voor NRG2all

Veel gemeenten zien de ontwikkeling van zonneparken als een geschikt middel om de doelstellingen voor hernieuwbare energie te behalen. Hierbij is het van belang zorgvuldig om te gaan met de bodem, het landschap en de biodiversiteit. Steeds meer gemeenten werken hiervoor met een selectieprocedure. In opdracht van duurzame energieontwikkelaar NRG2all hebben we de selectieprocedure, planuitwerking en vergunningaanvragen voor verschillende natuurvriendelijke zonneparken met succes begeleid.
Ontwikkeling-natuurvriendelijke-zonneparken-voor-NRG2all-H

Integrale aanpak

De technische en economische haalbaarheid zijn randvoorwaarden voor de ontwikkeling van een zonnepark. Dit is echter niet genoeg. Op basis van de karakteristieken van de locatie en het gebied gaan onze planologen, landschapsarchitecten en ecologen op zoek naar de meerwaarde voor de omgeving en de natuur. Hiermee komen we tot integrale en goed onderbouwde initiatieven voor zonneparken die meer opleveren dan megawatts.

De 3 B’s

Projectmanager Roche van Velthoven van NRG2all geeft aan: “de aanpak van Royal HaskoningDHV sluit goed aan op de 3B principes waar NRG2all mee werkt. Bij ieder project streeft NRG2all ernaar om op een duurzame en participatieve manier zonneparken te ontwikkelen. Hierbij wordt rekening gehouden met de natuur, de grondeigenaar en de omgeving, oftewel de bij, de boer en de buur”. Wij begeleiden op basis van deze principes de planuitwerking en de selectie- en vergunningprocedures. We stellen de ruimtelijke onderbouwingen en landschappelijke inpassingsplannen op en voeren de benodigde milieu- en ecologische onderzoeken uit.

Bijdrage aan landschap, biodiversiteit en stikstofreductie

Door vroegtijdig de verschillende expertises bij het ontwerpproces te betrekken ontwikkelen we in opdracht van NRG2all zonneparken, die aantoonbaar meerwaarde opleveren voor landschap en natuur. Enkele voorbeelden:

  • in de gemeente Best hebben we een tijdelijk zonnepark ontworpen, waarmee we het Kampenlandschap blijvend herstellen door de verkaveling en het terugbrengen van struweel. Ook worden een kersenboomgaard en voorziening voor recreatie gerealiseerd.
  • in de Gemeente Ede hebben we een tijdelijk zonnepark ontworpen dat een bijdrage levert aan de biodiversiteit. Met de Patrijs als ambassadeurssoort worden ruige akkerranden, houtwallen, een natte zone en een ‘keverbank’ gecreëerd.
  • uit onze onderzoeken voor verschillende zonneparken blijkt dat de zonneparken met de juiste inrichting en beheer kunnen bijdragen aan stikstofreductie.
Neem contact op met onze experts! -

Neem contact opmet onze experts!

Language is changing...