Provinciale strategie voor aanpak transportschaarste op elektriciteitsnet Noord-Brabant

Er is een sterke toename van duurzame opwekking van elektriciteit, die veel sneller gaat dan de uitbreiding van de netcapaciteit. Inmiddels zijn er al diverse voorbeelden van nieuwe bedrijven die niet meer kunnen worden aangesloten op het elektriciteitsnet. En bestaande bedrijven worden beperkt in hun ambitie om te elektrificeren of uit te breiden. Daarmee staat de energietransitie én de ruimtelijk-economische ontwikkeling in Noord-Brabant onder druk. Tegelijkertijd zijn er onzekerheden over de ontwikkeling en omvang van de opgave en de slagkracht van verantwoordelijke stakeholders.
Provinciale-strategie-voor-aanpak-transportschaarste-op-elektriciteitsnet-Noord-Brabant-H

Project facts

 • Klant
  Provincie Noord-Brabant
 • Locatie
  s Hertogenbosch
 • Datum
  April 2021 - Januari 2022
 • Uitdaging
  Welke bijdrage kan de provincie leveren aan het oplossen van de capaciteitschaarste op het elektriciteitsnet?
 • Oplossing
  De provincie heeft drie rollen -als beleidsbepaler, procesregisseur en aandeelhouder- en 11 knoppen - variërend van interventies in de inrichting van aanbestedingen, koppelingen met de arbeidsmarkt, actiever gebruik van projectbesluiten tot alternatieven voor ‘first come, first serve’ – om invloed uit te oefenen.
Provincie Noord-Brabant en ook Enexis zoeken naar een juiste en actievere rol in dit vraagstuk. Royal HaskoningDHV is door de provincie gevraagd om een strategie met oplossingsrichtingen voor dit vraagstuk te ontwikkelen met daarbij inzicht in welke rol de provincie kan spelen en welke acties daar dan bij horen. En tenslotte, welke afspraken de provincie dan zou moeten maken met Enexis, Tennet, de gemeenten en het Rijk.

Over de werkwijze

Royal HaskoningDHV ontwikkelde voor de provincie een strategie om beter op de transportschaarste te kunnen sturen. Vervolgens is deze strategie uitgewerkt naar een concreet handelingsperspectief voor de provincie, met uitwerking van rollen en instrumenten. De strategie is onder andere gebaseerd op interviews met 12 deskundigen en belangenbehartigers en een analyse van circa 10 relevante beleidsrapporten. Uit de strategie is een gespreksagenda afgeleid met 8 stakeholdergroepen, waaronder ACM (Autoriteit Consument & Markt), EZK (ministerie Economische Zaken en Klimaat), Enexis, Tennet en gemeenten. De strategie is gepresenteerd aan de provinciale bestuurders en aan een commissie van provinciale staten. Het advies bouwt voort op een eerdere opdracht en strategiebijeenkomst over dit onderwerp voor de provincie Drenthe en op een opdracht over Netimpact voor het Nationaal Programma RES.

De wijze waarop het complexe vraagstuk van transportschaarste op het elektriciteitsnet is opgepakt was zeer adequaat en kundig.

Irene CortenbachProgrammamanager Milieu & Energie, Provincie Noord-Brabant

Het resultaat

Het resultaat is een provinciale strategie voor de aanpak van transportschaarste op het elektriciteitsnet van Noord-Brabant. Met 4 strategische sporen, 3 provinciale rollen, 11 interventie-knoppen en 8 gespreksagenda’s:

 1. Vier werksporen, te weten:
  a. programmeren vraag én aanbod
  b. bestaande net: pro-actief en innovatief benutten
  c. nieuw net: versnellen en verslimmen van uitvoering en investeringen
  d. faciliterende kaders en incentives
 2. Drie provinciale rollen, namelijk als beleidsbepaler, als procesregisseur en als toezichthouder op de regionale netbeheerder.
 3. Elf knoppen om de transportschaarste te sturen, aansluitend bij de 3 rollen en gekoppeld aan de 4 werksporen. Variërend van interventies in de inrichting van aanbestedingen, koppelingen met de arbeidsmarkt, actiever gebruik van projectbesluiten tot alternatieven voor ‘first come, first serve’.
 4. Een gespreksagenda afgeleid met 8 stakeholdergroepen, met name ACM, EZK, Enexis, Tennet, markt, gemeenten en IPO (Interprovinciaal Overleg).

Het elf-knoppen-plan (Brabants Netplan) is besproken in het brede college van GS en vervolgens gepresenteerd aan Provinciale Staten. De uitkomsten van het traject zijn te vinden in deze Statenmededeling.

Neem contact op met onze experts! -

Neem contact opmet onze experts!

Language is changing...