Rijkswaterstaat en de Omgevingswet: Handreiking MIRT-mer op orde

Rijkswaterstaat is bezig met de implementatie van de Omgevingswet. Onderdeel daarvan is ook dat de Handreiking MIRT-mer wordt aangepast om te voldoen aan de Omgevingswet.
RWS infrastructuur MIRT-mer Omgevingswet

Project facts

 • Klant
  Rijkswaterstaat
 • Locatie
  Utrecht
 • Datum
  April 2021 t/m oktober 2023
 • Uitdaging
  Het aanpassen van de Handreiking MIRT-mer aan de Omgevingswet en het vergroten van de toegankelijkheid ervan voor Rijkswaterstaat.
 • Oplossing
  Samen met Rijkswaterstaat aanpassen van zowel inhoud als vormgeving als digitale toegankelijkheid van de Handreiking MIRT-mer.

De Omgevingswet: wat betekent het? 

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. De Omgevingswet bundelt en moderniseert de wetten voor de fysieke leefomgeving. Het gaat onder andere om wet- en regelgeving voor bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. Door de inwerkingtreding worden diverse wetten en besluiten geïntegreerd, vinden verschillende beleidswijzigingen plaats en treden er veranderingen op in procedures rondom ruimtelijke besluitvorming en besluitvorming in relatie tot vergunningverlening. Ook de besluitvorming over infrastructurele projecten onder het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (MIRT) vindt volgens de Omgevingswet plaats. De projectbesluit-procedure neemt daarin een centrale plaats in. De Handreiking MIRT-mer beschrijft deze procedure al jaren, en diende aangepast te worden om te voldoen aan de Omgevingswet.

Inzicht, overzicht en digitale toegankelijkheid

Via verschillende gespreks-,  interview- en reviewrondes is de Handreiking MIRT-mer aangepast. Zowel de inhoud als de vormgeving zijn daarbij grondig onder handen genomen. De Handreiking is integraal aan de Omgevingswet aangepast. Het is een compleet - maar daardoor ook omvangrijk en op onderdelen complex -document geworden. Door handig gebruik te maken van schema’s en hyperlinks is de toegankelijkheid en toepasbaarheid ervan vergroot en voelt het niet als een ‘dik boekwerk’. Ook zijn gedetailleerde procedurebeschrijvingen (‘procedurelopers’) in de handreiking geïntegreerd, die de stappen binnen de juridische procedure inzichtelijk maken. Kortom, naast de inhoudelijke aanpassing aan de Omgevingswet is er ook veel aandacht besteed aan de vormgeving en toegankelijkheid van het document: een interactieve pdf.

De nieuwe handreiking geeft de te nemen stappen eenvoudig weer

We zijn blij met de nieuwe handreiking MIRT-mer. De handreiking helpt onze projecten om soepel de procedures van het MIRT en milieueffectrapportage te doorlopen. De nieuwe handreiking geeft de te nemen stappen eenvoudig weer en biedt extra informatie waar nodig. Het was complex om de grote hoeveelheid tekst en informatie te comprimeren tot een handzame en inzichtelijke handreiking, maar dat is gelukt! We zijn erg tevreden over de samenwerking met Royal HaskoningDHV en het proces dat we samen doorlopen hebben.
Adviseur milieueffectrapportageRijkswaterstaat
Logo Rijkswaterstaat Infrastructuur

De transitie van de transportinfrastructuur en de Omgevingswet 

De transportinfrastructuur vormt een belangrijke fysieke ruggengraat van ons land. Hierover worden goederen getransporteerd, verplaatsen we ons van en naar het werk en verplaatsen we ons in onze vrije tijd. Naast de uitbreiding van wijziging van dit netwerk, staan de komende jaren in het teken van grootschalige activiteiten op het gebied van beheer en onderhoud. De besluitvorming zal onder de Omgevingswet plaatsvinden. Inzicht in de betekenis van de Omgevingswet voor de verschillende organisatie onderdelen en voor de medewerkers van Rijkswaterstaat is in dit proces daarbij essentieel. Alleen op die manier kan een duurzaam en toekomstbestendig transportsysteem worden geborgd. 

Christiaan Soer - Leading Professional Omgevingswet

Christiaan Soer

Leading Professional Omgevingswet

Werken met de Omgevingswet

De Omgevingswet geeft het wettelijk kader voor de ruimtelijke transities van Nederland. Na een lange aanloop is de Omgevingswet een feit. Wat betekent deze grootschalige wetswijziging voor private organisaties en overheden? 

Omgevingswet Faciliterend
Language is changing...