Samenwerken in gebiedsgerichte bereikbaarheidsprogramma’s MIRT

Rijk en regio werken actief samen in gebiedsgerichte bereikbaarheidsprogramma’s in het kader van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). Er zijn programma’s voor de metropoolregio’s Amsterdam, Utrecht, Rotterdam-Den Haag en voor de belangrijkste goederencorridors. Opgave in alle programma’s is om verstedelijking en bereikbaarheid gebiedsgericht en integraal aan te pakken door een mix van infrastructurele en niet-infrastructurele maatregelen, zowel voor de korte als lange termijn.
Samenwerken in gebiedsgerichte bereikbaarheidsprogramma’s MIRT l Royal HaskoningDHV

Coalitieakkoord versterkt noodzaak interbestuurlijke samenwerking

Een belangrijke succesfactor in de programma’s is de interbestuurlijke samenwerking zelf. Budgetten van Rijk én regio staan onder druk, terwijl grootschalige woningbouwlocaties vaak om nieuwe stations en verbindingen vragen. In het Coalitieakkoord van het huidige kabinet is daarvoor 7,5 miljard extra gereserveerd. Een belangrijk deel daarvan zal in de komende jaren via de gebiedsgerichte bereikbaarheidsprogramma’s van Rijk en regio worden besteed.

Actief in programmamanagement, organisatie en besluitvorming

Royal HaskoningDHV begeleidt al vele jaren de interbestuurlijke en regionale samenwerking en besluitvorming in verschillende gebiedsgerichte bereikbaarheidsprogramma’s. Hierbij een overzicht:

  • Voor het Programma U Ned hebben we als kwartiermaker namens de regio Utrecht de programmatische samenwerking met het Rijk ingevuld, met een bestuurlijk goedgekeurd Programmaplan als resultaat;
  • Voor het Programma MoVe (Mobiliteit en Verstedelijking) hebben we in samenwerking met stakeholders in de metropoolregio Rotterdam-Den Haag bij de start het programmaplan opgesteld als basis voor de samenwerking;
  • Voor het Programma Goederenvervoercorridors Oost-Zuidoost hebben we de ambities van de samenwerking vertaald in de ‘Toekomstagenda Corridorontwikkeling 2030’ met een werkwijze voor het jaarlijks programmeren van gezamenlijke acties. Ook coördineerden we de besluitvorming voor het Bestuurlijk overleg MIRT;
  • Voor de Goederenvervoercorridor Zuid hebben we geadviseerd over de opzet en governance van een programma-aanpak in relatie met andere programma’s en bereidden we de besluitvorming van het Bestuurlijk overleg MIRT voor;
  • Voor het Programma SmartwayZ.NL werken we met publieke en private partijen aan de ontwikkeling van een programma gericht op het verslimmen van de logistiek;
  • Voor de Programma’s SBaB (Samen Bouwen aan Bereikbaarheid) en U Ned zorgden we met het MIRT-onderzoek Oostkant Amsterdam voor een belangrijke bouwsteen, onder meer door de procesregie in het organiseren van samenwerking tussen partijen, de ontwikkeling van een adaptieve agenda en de voorbereiding van het Bestuurlijk overleg MIRT;
  • Voor het Programma SmartwayZ.NL en Regio Zuidoost-Brabant stelden we een advies op over het inrichten van een regionaal programma en organisatie voor ‘smart mobility’ onder de noemer ‘Brainport Bereikbaar’.

Samen werken op basis van ‘Gedeeld Eigenaarschap’

Onze inbreng en toegevoegde waarde in deze programma’s baseren we op de principes van ‘Gedeeld Eigenaarschap’: onze visie op samen werken aan maatschappelijke veranderopgaven. Kern daarvan is opgavegericht samenwerken, met een zo open en adaptief mogelijke agenda en op basis van gelijkwaardige verhoudingen en omgangsvormen. In deze programma’s hebben we deze principes - samen met alle stakeholders – in de praktijk invulling gegeven, zowel in programmaplannen als in de uitvoering daarvan.

Gebiedsgerichte bereikbaarheidsprogramma’s voorbeeld voor aanpak andere opgaven

Pascal Lamberigts van Royal HaskoningDHV zette als kwartiermaker van de regio - samen met de kwartiermaker van het Rijk - de samenwerking in het Programma U Ned op.

Met de gebiedsgerichte bereikbaarheidsprogramma’s hebben Rijk en regio een belangrijk instrument in handen om niet langer over individuele projecten te onderhandelen. Juist de gezamenlijke sturing van Rijk én regio op wonen én bereikbaarheid en op de korte én lange termijn maakt deze vorm van samenwerking uniek in Nederland. Ook andere opgaven in onze leefomgeving, zoals de energietransitie, landbouw en stikstof, kunnen hiervan leren.

Pascal LamberigtsDirecteur Strategie en Management Consultants
Pascal Lamberigts - Directeur Strategie & Management Consultants

PascalLamberigts

Directeur Strategie & Management Consultants

Language is changing...