Slim op weg naar GOW30 in Nijmegen

Wegbeheerders zijn aan de slag met de nieuwe gebiedsontsluitingsweg 30 km/uur, kortweg de GOW30. Een door Royal HaskoningDHV en Cyclomedia ontwikkelde tool geeft datagestuurd inzicht in de vorm, functie en het gebruik van het wegennet. Dit helpt bij het maken van juiste keuzes voor een nieuwe wegcategorisering. De tool is met succes beproefd in en met de gemeente Nijmegen.
50-30 GOW30 Nijmegen Muntweg

De uitdaging: GOW30 vraagt nieuwe keuzes

De introductie van de nieuwe wegcategorie GOW30 vraagt wegbeheerders hun wegcategorisering te herzien. Welke wegen blijven GOW50 en voor welke wegen is GOW30 veiliger? Vertrekpunt is de huidige vormgeving, functie en het gebruik van de weg, en de visie van de stad. Inzicht in die aspecten is onmisbaar voor de optimale inrichting van wegen. Het gebruik van data en een eenduidige interpretatie hiervan is essentieel om de keuze voor een wegcategorie te onderbouwen.

Vooruitlopend op de invoering van de GOW30 ziet Nijmegen, net als veel andere gemeenten, de kansen die de GOW30 biedt, ook voor de drukker bereden wegen. Een lagere snelheid zorgt voor meer veiligheid, minder verkeersslachtoffers, meer woongenot en het biedt de ruimte om infrastructuur aantrekkelijker in te richten met meer ruimte voor verblijfsfuncties. Daarnaast maakt een lagere snelheid voor de auto andere vervoeralternatieven aantrekkelijker. Nijmegen werkt daarom aan een nieuwe netwerkvisie met als uitgangspunt dat de maximumsnelheid op alle wegen, behoudens S- en U-routes, 30 km/uur wordt. Tenzij 50 km/uur een veilige optie is. 

De oplossing: data wijzen de weg

Royal HaskoningDHV en Cyclomedia hebben samen met de gemeente Nijmegen een tool ontwikkeld die inzichtelijk maakt welke indicatoren van belang zijn bij het kiezen van een wegcategorie. Door aan de hand van deze indicatoren data te verzamelen en te analyseren, ontstaat waardevolle en uniforme informatie over de huidige inrichting, functie en het gebruik van de wegen. Dat geeft wegbeheerders inzicht in de consequenties van beleidsuitgangspunten. En het stelt ze in staat om eenvoudig de te nemen maatregelen te toetsen aan deze uitgangspunten.

Met de komst van GOW30 willen wij goede keuzes maken, met verkeersveiligheid als hoogste prioriteit. De tool van Royal HaskoningDHV en Cyclomedia maakt niet alleen zichtbaar welke wegen voor GOW30 in aanmerking komen, maar ook waar aanpassingen nodig zijn om wegen verantwoord 50 km/uur te houden.

Davy BeumerSenior Beleidsadviseur Mobiliteit, Gemeente Nijmegen

Het resultaat: basis voor consistent beleid

De tool heeft inzichtelijk gemaakt hoe de huidige 50 km/uur wegen in Nijmegen eruitzien en hoe ze gebruikt worden. De inzichten worden gepresenteerd via een interactief dashboard. Dat helpt de wegbeheerder om zelf selecties maken in de data, zo nodig beleidsuitgangspunten te herijken én zicht te krijgen op de uitvoerbaarheid van het vast te stellen beleid – inclusief maatwerkoplossingen. De wegbeheerder krijgt een compleet beeld dat verder gaat dan alleen de vorm van de weg. Dat legt de basis voor een transparant en consistent beleid, gericht op verkeersveiligheid en leefbaarheid.

Veel gemeenten, waaronder Nijmegen, gaan binnen de bebouwde kom als het even kan naar een veilige snelheid van 30 kilometer per uur. Dat vraagt om veel verstandige keuzes en consistent beleid. We zijn er trots op dat onze datagedreven aanpak hiervoor de juiste inzichten levert.

Milou van MierloAdviseur Mobiliteitstransitie
Milou van Mierlo - Adviseur Mobiliteitstransitie

Milouvan Mierlo

Adviseur Mobiliteitstransitie

Mobiliteitstransitie: samen aan de slag voor duurzame mobiliteit

De overgang naar duurzame mobiliteit vraagt om een nieuwe verdeling van de ruimte over voetgangers, fietsers, ov en auto’s. Samen met u en andere stakeholders werken wij aan een mobiliteitssysteem dat in balans is. Zo creëren we samen een veilige, bereikbare en leefbare omgeving.

Mobiliteitstransitie
Language is changing...