Snellaadvisie RAL Zuid

Sturingsmogelijkheden voor een effectieve uitrol van snellaadinfrastructuur
Opladen elektrische auto

Project facts

 • Klant
  Provincie Noord-Brabant en provincie Limburg (RAL Zuid)
 • Locatie
  Zuid-Nederland
 • Datum
  mei 2022 – november 2022
 • Uitdaging
  De ontwikkeling van en vraag naar snellaadinfrastructuur neemt toe. Dit vraagt een heldere visie van RAL Zuid en ondersteuning van inliggende gemeenten.
 • Oplossing
  Overzichtelijke snellaadinfrastructuur analyse per gemeente op basis waarvan gemeenten inzicht krijgen in wat er op hun afkomt op het gebied van snellaadinfrastructuur. Op basis van deze informatie kan een gemeente haar rolneming bepalen en passende struringsinstrumenten inzetten.
De groei in elektrisch rijden gaat steeds sneller en de behoefte aan goede laadvoorzieningen groeit dan ook mee. Eén van de opgaven hierbij is het realiseren van een passende hoeveelheid snellaadvoorzieningen, bijvoorbeeld langs snelwegen en bepaalde stedelijke locaties. Om meer grip te krijgen op deze ontwikkeling, heeft het regionale samenwerkingsverband RAL Zuid aan Royal HaskoningDHV gevraagd haar visie op snelladen te toetsen en nader uit te werken en concrete handvaten te bieden voor sturing op deze ontwikkeling door gemeenten. 

Data inzichtelijk maken

Op basis van gesprekken met marktpartijen, analyse van bestaande prognoses en GIS-analyse van kansrijke locaties voor snelladers, hebben we de opgave regionaal en per gemeente in kaart gebracht. Hieruit blijkt dat sommige gemeenten een risico lopen dat er te weinig snelladers worden gerealiseerd ten opzichte van de toekomstige vraag. In andere gemeenten is er door de sterkgroeiende markt juist een risico op wildgroei aan snelladers. De uitkomsten van deze analyse zijn weergegeven in een toegankelijke online kaart met de inzichten per gemeente. 
Snellaadinfrastructuur RAL Zuid
Screenshot van online GIS-omgeving waarin gemeenten de resultaten van de snellaadinfrastructuur analyse kunnen bekijken

Van data naar uitvoering 

Vervolgens hebben we een overzicht gemaakt van mogelijk in te nemen rollen - van reagerend op de markt tot actieve rol in realisatie - en de in te zetten sturingsinstrumenten door de regio en de inliggende gemeenten. Een belangrijke conclusie uit het onderzoek is dat snellaadinfrastructuur voornamelijk een marktactiviteit- en ontwikkeling is, waarbij RAL Zuid gemeenten faciliteert in het sturen op deze ontwikkeling, en gemeenten actief beleid maken om minimaal een reagerende rol op een goede manier te kunnen invullen. Hierbij is het essentieel dat:

 • Gemeenten vooraf hun beleid betreffende snellaadinfrastructuur voor het uitvoeren van tenminste een reagerende rol voldoende dienen te hebben ingericht. Dit beleid zorgt voor de mogelijkheid om te kunnen sturen op de ontwikkeling van snellaadinfrastructuur en schept duidelijke kaders voor de markt.
 • RAL Zuid ondersteunt gemeenten bij de ontwikkeling van snellaadinfrastructuur door het vrijmaken van kennis en capaciteit voor gemeenten en het verkennen van de meerwaarde van een eventuele regionale concessie voor kansrijke kortparkeerlocaties op publieke gronden.

Veel gemeenten kampen met een beperkte capaciteit op het onderwerp laadinfrastructuur en daarom hebben we tot slot de uitkomsten in een gebruiksvriendelijk stappenplan samengevat. Hiermee kunnen gemeenten in weinig tijd toch inzicht krijgen in de opgave voor de eigen gemeente, de rol die daarbij past en de concrete stappen die benodigd zijn. 

De inhoudelijke kennis, inzichtrijke analyses en samenwerkingsgerichte houding van Royal HaskoningDHV heeft ons echt geholpen in het beter doorgronden van het onderwerp snelladen en de rol die wij hierin als RAL Zuid het beste kunnen nemen. Met de concrete uitkomsten van het onderzoek brengen we een effectief snellaadbeleid voor gemeenten weer een stap dichterbij. Ook zijn wij tevreden over de prettige samenwerking.

Jo DeckersProcesregisseur Energie – Laadinfrastructuur, RAL Zuid

Samen op weg naar duurzame mobiliteit

Nederland zet steeds meer in op duurzame mobiliteit en duurzame vormen van vervoer. Het klimaatakkoord stelt dat in 2030 alle nieuwe personenauto’s emissieloos moeten zijn. Met deze stevige ambitie wordt de behoefte aan laden en hiermee de behoefte aan de uitrol van zowel (semi-)publieke als private snellaadinfrastructuur groter. Met een vernieuwde visie voor RAL Zuid en concrete handvaten voor de inliggende gemeenten kunnen zij hun rol pakken binnen deze ontwikkeling van snellaadinfrastructuur, zodat deze in de toekomst voor de gebruiker goed bereikbaar wordt.

Wilt u meer weten over de ontwikkelingen rond (snel)laden en wat dit van uw organisatie vraagt? Neem dan contact op met onze experts voor meer informatie. 
 
Aan de slag met de mobiliteitstransitie? - Onze adviseurs helpen u graag op weg!

Aan de slag met de mobiliteitstransitie?

Onze adviseurs helpen u graag op weg!

Language is changing...