Structurele aanpak voor het verminderen van hittestress in uw gemeente

Hittestress is nummer 1 klimaatbedreiging voor de volksgezondheid. En door de verwachte verdere klimaatverandering is het juist nu tijd voor een structurele aanpak om hittestress te verminderen. We zullen ons moeten voorbereiden op het ‘nieuwe normaal’ voor Nederlandse zomers met meer en heftigere hittegolven. Dat begint met het in beeld brengen van de hotspots: waar is het onacceptabel warm en welke doelgroepen ondervinden de grootste risico’s? In de DPRA-stappen die daarna volgen is het van belang om over betrouwbare beslisinformatie te beschikken. Met de Hittemonitor biedt Royal HaskoningDHV inzicht in meerdere hitte-indicatoren en adviseert gemeenten hoe hittestress kan worden verminderd.
Structurele aanpak voor het verminderen van hittestress in uw gemeente l Royal HaskoningDHV

Project facts

 • Klant
  Gemeenten
 • Uitdaging
  Een structurele aanpak voor het verminderen van hittestress.
 • Oplossing
  Met een Stresstest Klimaatadaptatie bieden we inzicht in de risico’s op wateroverlast, hitte, droogte en overstroming in uw gemeente en waar uw lokale adaptatiestrategie op in moet spelen. De Hittemonitor kan binnen de stresstest worden ingezet op het thema hitte, maar kan ook afzonderlijk worden ingezet als ondersteuning bij de structurele aanpak hittestress binnen uw gemeente.
 • Datum
  2020-2030

Hotspots hitte en gezondheidsrisico's bepalen

Op basis van openbare ruimtelijke data, waar mogelijk aangevuld met lokale data, kunnen we de temperatuureffecten tijdens een hittegolf berekenen. Hierdoor kunnen we hittestress op elke plek binnen de gemeente in beeld brengen en duiden wat de ernst hiervan is, met onderscheid naar kwetsbare doelgroepen. Daarmee kan uw gemeente focussen op de hotspots en deze vertalen naar een concrete beleidsopgave. Centraal in de aanpak staan de temperatuurberekeningen, die worden uitgevoerd met de UCAM-methode. Een belangrijke meerwaarde van deze methode is dat naast de berekende temperatuur(-verschillen) in een wijk, de UCAM-methode een handreiking biedt om de ernst ervan te beoordelen op basis van wetenschappelijk gefundeerde relaties tussen hitte en gezondheidsrisico’s. In andere woorden: hoeveel extra hittestress nu werkelijk optreedt.

Het project doorloopt de volgende stappen:

 • Startoverleg met een introductie op thema hitte
 • Inventarisatie van gegevens
 • Uitvoering hitteberekeningen
 • Presentatie van de resultaten (sessie)
 • Rapportage

Lokale strategie kilmaatadaptie

U staat als gemeente aan de lat om klimaatadaptatie te organiseren. Door een Stresstest Klimaatadaptatie uit te voeren, kunnen we de potentiële kwetsbaarheden voor de klimaatthema's wateroverlast, hitte, droogte en overstroming binnen uw gebied(en) identificeren. Hiermee wordt duidelijk waar uw lokale adaptatiestrategie op in moet spelen. . Dit als voorbereiding op de dialogen, waarbij u stakeholders informeert en waarbij gezamenlijk wordt gekeken waar (en welke) maatregelen nodig zijn.

Structurele aanpak voor het verminderen van hittestress in uw gemeente l Royal HaskoningDHV
Stedelijk hitte-eiland effect
We helpen u meer inzicht te krijgen in hittestress en welke indicatoren nuttig zijn om risico’s voor verschillende doelgroepen in beeld te krijgen. De berekende indicatoren dragen bij aan het begrip van de hitte-effecten van hittegolven in zowel het huidig klimaat als het toekomstige klimaat. Het is mogelijk om onderscheid te maken in een ‘normale’ hittegolf en een hittegolf die gepaard gaat met langdurige droogte. De effecten van maatregelen, van recent aangeplant groen, of van een groenstructuurplan zijn eveneens in beeld gebracht. Ten slotte is het mogelijk om inzicht te krijgen in de bijdrage van verschillende wijkkenmerken op het hitte-eilandeffect, waardoor inzicht ontstaat in de meest effectieve oplossingsrichtingen op wijkniveau.

Een goede integratie van de hitte-aanpak op Gebied en Gebouw is essentieel voor de leefbaarheid en gezondheid in de wijken. De bruikbaarheid en begrijpbaarheid van de hittekaarten was voor ons een vereiste. De resultaten uit de Hittemonitor voldoen aan die eisen en zijn fijn om te gebruiken.

Wim van der WieleGemeente Best

Resultaten

Square
Inzicht
De Hittemonitor biedt u inzicht in de meest effectieve oplossingsrichtingen om hittestress in uw gemeente te minimaliseren
Square
Gezond en duurzaam
Een gezondere en duurzame leefomgeving voor nu en de toekomst
We kunnen u ondersteunen met hitteadvisering bij de opgave die er binnen uw gemeente of regio ligt op het vlak van klimaatadaptatie. Het thema hitte is daarnaast sterk gelinkt aan een gezonde en leefbare stad.

Neemt u gerust contact op voor vragen of een demo van onze Hittemonitor.
Language is changing...