Transitievisie Warmte Voorne-Putten

De gemeenten op Voorne-Putten willen in 2021 een breed gedragen warmtetransitievisie presenteren. Royal HaskoningDHV zorgt daarvoor, samen met Innoforte. Daarbij is Royal HaskoningDHV met name verantwoordelijk voor de participatie en het bestuurlijke proces.
Transitievisie-Warmte-Voorne-Putten-H

Van het aardgas af

Voorne-Putten is een eiland met vier gemeenten, 155.000 inwoners en bijna 70.000 woningen. In het regeerakkoord is afgesproken dat elke gemeente uiterlijk in 2021 voor elke wijk een 'Transitievisie Warmte' moet kunnen presenteren. In 2040 moeten alle gebouwen van het aardgas af zijn en een duurzame warmtebron hebben. De vier gemeenten hebben hun krachten gebundeld voor de energietransitie en gaan dit jaar voor iedere wijk in beeld brengen wat de beste alternatieven zijn voor aardgas en wat goede momenten zijn om die toe te passen. Tegelijkertijd wordt de Regionale Energie Strategie (RES) uitgewerkt; de transitievisie wordt in lijn daarmee ontwikkeld.

Haalbaar en gedragen

Met woningcorporaties, het waterschap, bedrijven en inwoners ontwikkelen we een haalbare en gedragen warmtetransitievisie met wijkwarmteplannen, zodat de belanghebbenden investeringen en planningen hierop kunnen afstemmen. Concreet bestaat de opdracht uit vier delen:

  1. Eén integraal overzicht voor het eiland en per gemeente, met de warmtebronnen en maatschappelijke kosten en baten. Plus de relevante warmteopties (het wat) en fasering (het wanneer) per wijk.
  2. De zienswijze van Voorne-Putten, o.a. aan de hand van enkele transitieprincipes die we vaststellen met bewoners. Daarvoor worden gesprekken gevoerd met vijftig inwoners, een afspiegeling van de eilandbevolking.
  3. Een zo breed mogelijk gedragen Transitievisie, afgestemd met de voornaamste stakeholders en bekend bij de gemeentelijke organisaties.
  4. Een praktisch advies over rollen en taken van de gemeente in de uitwerking en uitvoering van de visie en de stappen om tot de uitvoering te komen, in de vorm van een afwegingskader.

Focus op participatie

Royal HaskoningDHV werkt voor deze opdracht samen met Innoforte, dat het technisch-economische rekenwerk voor zijn rekening neemt: welke energiebronnen moeten waar worden ingezet en welke investeringen zijn daarmee gemoeid. Royal HaskoningDHV tekent voor de participatie met de bewoners en stakeholders, zoals corporaties en landbouworganisaties. Ook is Royal HaskoningDHV verantwoordelijk voor de bestuurlijke kant van het proces, met het oog op een slagvaardige en goed afgestemde (politieke) besluitvorming.

De overgang naar aardgasvrij is een grote opgave op Voorne-Putten. We gaan daarom stap voor stap met inwoners en bedrijven aan de slag om de vernieuwing en verduurzaming tot stand te brengen.

Igor BalWethouder Gemeente Nissewaard

Onze toegevoegde waarde is dat we de drie sporen heel goed begrijpen: technisch-economisch, participatie en het bestuurlijke proces. We weten hoe het werkt, we spreken de taal en brengen het bij elkaar voor een doelgerichte uitvoering.

Rien RamermanRoyal HaskoningDHV

Het resultaat

Doel is dat de vier gemeenten op Voorne-Putten eind 2019 elk hun beslissing kunnen nemen over de warmtetransvisie en de wijkwarmteplannen.
Neem contact op met onze experts! -

Neem contact opmet onze experts!

Language is changing...