Veiliger en comfortabeler fietsen op vergevingsgezinde fietspaden

Fietsveiligheid is een speerpunt in het huidige verkeersveiligheidsbeleid. Enkelvoudige fietsongevallen met ouderen springen eruit als een groot en groeiend probleem. Een groot deel van deze ongevallen is gerelateerd aan infrastructurele factoren die de kans op een ongeval en de ernst ervan beïnvloeden.

Het vergevingsgezinde fietspad

Op allerlei manieren wordt getracht de ongevalskans voor (oudere) fietsers te beperken of de consequenties van een ongeval te verzachten. Daarbij gaat het om het samenspel van veilig fietsgedrag, veilige fietsen en veilige fietspaden. In het project Het Vergevingsgezinde Fietspad zijn nieuwe ontwerp- en inrichtingsvormen ontwikkeld om fietspaden veiliger en comfortabeler te maken. Belijning langs de randen en in het midden helpt fietsers om koers te houden en op een veilige positie te rijden. Maatregelen langs de randen en in de berm zorgen ervoor dat een onzorgvuldigheid of stuurfout niet leidt tot een valpartij of ander ongeluk. Vergevingsgezinde fietspaden helpen zo mogelijke fouten te voorkomen of te compenseren, waardoor de veiligheid en tegelijkertijd het fietscomfort wordt vergroot. Dit is niet alleen van belang voor oudere fietsers, maar voor alle gebruikers van het fietspad.

Maatregelen

Vergevingsgezinde fietspaden zijn veiliger en comfortabeler, maar gaan mensen er ook meer door fietsen? Of is dat alleen zo als je er een goed verhaal bij hebt? En welke promotionele activiteiten zijn dan noodzakelijk of kansrijk? Is het überhaupt denkbaar dat fietsen gestimuleerd wordt door de infrastructuur fietsvriendelijk in te richten? En waar moeten die maatregelen zich dan vooral op richten?

Vanuit onze ervaring met het Vergevingsgezinde Fietspad zijn wij ervan overtuigd dat goede fietsinfrastructuur het fietsen zowel veiliger als aantrekkelijker maakt. Daarover gaan wij graag met u in gesprek.

Zie voor meer informatie ook: www.vergevingsgezindefietspad.nl en de blog van Peter Morsink ‘Hoe vergevingsgezind is het fietspad. Denk om!’

Royal HaskoningDHV is penvoerder van het projectconsortium dat bestaat uit het Ministerie van I&M, drie provincies, twee gemeenten, de Rijksuniversiteit Groningen, de Fietsersbond en de Politie regio IJsselland.

Peter Morsink - Senior consultant Transport & road safety

PeterMorsink

Senior consultant Transport & road safety

Mobiliteitstransitie: samen aan de slag voor duurzame mobiliteit

De overgang naar duurzame mobiliteit vraagt om een nieuwe verdeling van de ruimte over voetgangers, fietsers, ov en auto’s. Samen met u en andere stakeholders werken wij aan een mobiliteitssysteem dat in balans is. Zo creëren we samen een veilige, bereikbare en leefbare omgeving.

mobiliteitstransitie
Language is changing...