Waardegedreven beheer van de openbare ruimte Apeldoorn

De gemeente Apeldoorn wil de openbare ruimte anders gaan beheren. Met het strategisch assetmanagementplan (SAMP) koppelt Apeldoorn beheeropgaven (onderhoud en vervanging) en opgaven op het sociale vlak (inclusiviteit, participatie) direct aan de maatschappelijke doelen en ambities van Apeldoorn. Het SAMP beschrijft de manier van werken in de fysieke leefomgeving. Het vertaalt beleid, ambities en doelen naar de situatie in de openbare ruimte. Apeldoorn 2040 is daarbij een belangrijk kader. Apeldoorn wil meer integraal werken bij het ontwerp en de uitvoering van projecten. Dat geldt ook voor het bepalen van budgetten en prioriteiten. Ook op strategisch niveau wordt straks tot 10 jaar vooruit gekeken.
Waardegedreven beheer van de openbare ruimte Apeldoorn l Royal HaskoningDHV

Spanningsveld ambities en budget

De gemeente is bezig met de omgevingsvisie. Op strategisch niveau zijn er allerlei ambities voor bijvoorbeeld klimaatbestendigheid, inclusiviteit en leefbare wijken. Maar over de bijbehorende financiering moeten nog beslissingen worden genomen. Dat zorgt voor een spanningsveld, zeker ook in de openbare ruimte, want niet al die ambities zijn binnen de bestaande budgetten waar te maken. Het SAMP maakt dat spanningsveld inzichtelijk.

Maatschappelijke impact centraal

De maatschappelijke impact staat centraal in de opdracht van de gemeente Apeldoorn. Het gaat expliciet om de meerwaarde voor burgers, bedrijven, bezoekers, de lokale gemeenschap als geheel, en hoe de gemeente daar ook in de openbare ruimte aan werkt. Een aanpassing van de gemeentelijke organisatie heeft de basis gelegd voor een integrale benadering. Er is een keten Openbare Ruimte gevormd, waarin de afdelingen Ruimtelijk Ontwerp en Realisatie, Omgevingsbeleid en Beheer en Onderhoud samenwerken om te komen tot betere afstemming en meer synergie. De drie afdelingshoofden trekken samen op en dit gedeeld eigenaarschap is essentieel om mensen te verbinden, en om de integrale ambitie in de praktijk waar te maken.

Scenario’s en keuzerichtingen

Het SAMP wordt in 2022 gefaseerd opgesteld. Het begint met een notitie waarbij het doel is dat de gemeente Apeldoorn in het voorjaar van 2022 een door het bestuur vastgesteld beeld heeft van wat waardegestuurd beheer voor Apeldoorn betekent. Er worden knoppen aangegeven waar het gemeentebestuur straks aan kan draaien. Het is aan het bestuur om te besluiten aan welke knoppen het wil draaien, en hoe hard. Dat is een politieke keuze.

Adaptief inspelen op verandering

Het plan is niet statisch, maar adaptief. Het volgt de ontwikkelingen in de samenleving en in de techniek. Zo blijft het altijd mogelijk om in te spelen op veranderende behoeften van stakeholders en op maatschappelijke ontwikkelingen, of gebruik te maken van baanbrekende technologie die nieuwe deuren opent.
De wensen en ambities worden gekoppeld aan het programma voor onderhoud, vervanging en renovatie, zodat aanpassingen aan de openbare ruimte kosteneffectief kunnen worden aangepakt.

We hebben straks een scherp beeld van de manier waarop we beleid en uitvoering aan elkaar kunnen verbinden om integraal te werken aan de kwaliteit van de openbare ruimte in Apeldoorn, nu en in de toekomst.

Almer de JongAdviseur assetmanagement Gemeente Apeldoorn

Adaptieve infrastructuur: op weg naar waardegedreven beheer van de openbare ruimte

Investeren in openbare ruimte doe je voor decennia. Nieuwe en bestaande bruggen, wegen, pleinen en parken moeten ook aan de eisen van morgen voldoen. In deze tijd van transities, zoals de klimaat- en mobiliteitstransitie, maar ook met de huidige vervangings- en renovatieopgave, zijn toekomstbestendige keuzes voor inrichting van de openbare ruimte belangrijker dan ooit. Maar hoe geeft u antwoord op de vragen van morgen met de kennis en de middelen van vandaag?

Waardegedreven beheer van de openbare ruimte Apeldoorn l Royal HaskoningDHV
Language is changing...