Onderwijs

Universiteiten behoren tot de oudste instituten ter wereld. Tegelijkertijd vormen ze de drijvende kracht achter de kenniseconomieën van de 21e eeuw. Een tijdperk vol uitdagingen voor het universitaire domein. Onder invloed van digitalisering en globalisering verandert de wijze van leren, onderzoeken, (samen)werken en financieren. Er is een wereldwijd kennisnetwerk van onderwijs- en onderzoeksinstellingen ontstaan die elkaar beconcurreren om talent en middelen. Ook dichter bij huis vinden grote verschuivingen plaats, waaronder de invoering van een nieuw leenstelsel.
Onderwijs header image
Vanuit dit perspectief wordt het voor een universiteit steeds belangrijker om inspirerend en aantrekkelijk te blijven voor studenten en wetenschappers. Het vermogen om talent aan te trekken en te behouden hangt van diverse factoren af, maar de rol van huisvesting kan daarin niet onderschat worden. Een bloeiende en kosteneffectieve universiteitscampus levert immers een belangrijke en onderscheidende bijdrage aan de waardepropositie van de universiteit.

Campusontwikkeling

Iedere universiteit is historisch verankerd met haar locatie en bijbehorende gebouwen en terreinen: de campus. De ligging, verblijfskwaliteit en uitstraling van de campus hebben directe invloed op onderwijs en onderzoek. Daarnaast geldt dat iedere euro voor huisvesting niet kan worden besteed aan het primaire proces. De 21e eeuw vraagt om een groot adaptief vermogen van universiteiten, met een directe weerslag op de vastgoedportefeuille. Royal HaskoningDHV kan u helpen bij het ontwikkelen en implementeren van een effectieve en haalbare visie op uw campusontwikkeling.

De efficiënte campus

Het is verleidelijk om 'bakstenen' als bijzaak te zien, maar een slimme sturing op prestaties, risico's en kosten is van grote waarde. Waarde die direct ten goede kan komen aan het kernproces. Zo is een besparing van 10% op huisvestingskosten al snel te realiseren. Daarnaast valt er veel te winnen bij de noodzakelijke investeringen in onderhoud, renovatie, herinrichting of nieuwbouw. Royal HaskoningDHV hanteert een unieke en bewezen stakeholders-aanpak die in combinatie met onze ISO 55000-certificering grote winst oplevert in geld, tijd en kwaliteit.

De flexibele campus

Toenemende internationale concurrentie, digitalisering van het onderwijs en afschaffing van de basisbeurs vormen een stevige oproep tot avontuur. Wat betekent dit voor de huidige en toekomstige huisvestingsbehoeften? Bij Royal HaskoningDHV hebben we veel ervaring met het flexibiliseren van vastgoed. Bij herinrichting en nieuwbouw is het mogelijk om ruimtebenutting vele malen efficiënter in te richten. Denk aan multifunctioneel-, volumevariabel en/of transformationeel ruimtegebruik. Meer flexibiliteit baant de weg naar een 'vloeibare', toekomstvaste campus.

De groene campus

Met de huidige technologie zijn we in staat om circulaire, energieproducerende gebouwen te ontwikkelen. Een combinatie van bouwkundig en technisch vernuft dat veel verder gaat dan het beperken van de milieubelasting. De groene campus bestaat nog niet, maar is technisch haalbaar! Een inspirerende horizon, ook als uw vastgoedportefeuille veel oudbouw bevat. Een stapsgewijze verduurzaming kan al budgetneutraal worden ingezet. Royal HaskoningDHV heeft BREEAM in Nederland geïntroduceerd, een methodiek die duurzame ambities richting en ruimte geeft.

Royal HaskoningDHV kan vanuit diverse rollen en disciplines een betekenisvolle bijdrage leveren aan het behoud en doorontwikkeling van uw campus tot een toekomstbestendige leer- en onderzoeksomgeving.

Kennisplatform campus.day

Campus Day is een kennisplatform dat informatie geeft over ontwikkelingen en innovaties die van invloed zijn op het studeren, werken, wonen en leven op een campus. Dit is een initiatief dat wij samen met de Partners Aestate, AT Osborne, Smart WorkPlace en TwynstraGudde zijn opgestart. Regelmatig publiceren wij nieuwe inzichten rondom de campus.
Neem contact op met onze experts -

Neem contact opmet onze experts

Blijf op de hoogte  - Ontvang regelmatig updates over toekomstbestendige en duurzame gebouwen

Blijf op de hoogte

Ontvang regelmatig updates over toekomstbestendige en duurzame gebouwen