Aanpak Transitie Nederland

Samen bouwen aan een duurzame toekomst
Integrale aanpak transitie Nederland
Over een paar decennia wonen we in een veranderd land. Kijk maar naar de immense transities: klimaat, wonen, energie, landbouw, mobiliteit. We willen veel, op ons kleine stukje van de wereld. Maar wat voor land kan dat worden en welke transitie gaan we maken? Dat moeten we nu bedenken.

Transformatie met ongekende impact

Ook over veertig of vijftig jaar willen we veilig, comfortabel en gezond leven in een veerkrachtig en vitaal land, in de stad en erbuiten. Maar als we dat willen, dan moeten we nu aan de slag met de grote uitdagingen die ons wachten. Meer woningen, andere landbouw, klimaatadaptatie, versterking van de biodiversiteit, de mobiliteitstransitie, de energietransitie. Een uitermate complex geheel dat vraagt om grote beslissingen - en zeker ook ruimte. Die ruimte moet de komende decennia opnieuw worden verdeeld en ingericht, een transformatie met een ongekende impact.

De grote uitdaging is om deze transities integraal aan te pakken, met visie en regie, zodat alle stakeholders samen, in stad en land, de balans vinden die nodig is.
infographic aanpak transitie Nederland

Integrale aanpak vanuit drie perspectieven

De integrale aanpak van de uitdagingen voor Transitie Nederland krijgt handen en voeten door te denken en te handelen vanuit drie perspectieven, die onderling verbonden zijn. Het eerste perspectief is proces, dat vraagt om de juiste (inter)bestuurlijke condities. Tweede perspectief is de inhoudelijke expertise, nodig voor gebiedsgerichte programma’s en de bijbehorende organisatie. En het derde perspectief is de implementatie, in de vorm van integrale projecten in de regio.

En daarbij blijven de opgaven centraal staan, in een adaptieve benadering en toegesneden op de behoeften van het gebied, met een sterke focus op participatie en samenwerking.

Goede keuzes goed uitvoeren, door participatie en samenwerken

Van doelen en ambities naar doelgerichte strategie

Aanpak Transitie Nederland verlangt doelgerichte integrale gebiedsprocessen. Met onze inhoudelijke kennis en 140 jaar ervaring leiden wij het formuleren van ontwikkelstrategieën in goede banen. We weten de weg, ook als een doeltreffende strategie vraagt om interbestuurlijke afstemming tussen Rijk, provincies, gemeente en waterschappen.

Integrale expertise en ervaring voor gebiedsgericht programma

We stellen onze integrale expertise en ervaring beschikbaar om strategieën te vertalen naar een ruimtelijk ontwikkelperspectief en naar concrete, realistische en gedragen plannen en programma’s. We halen alle relevante data uit het gebied op en vertalen deze naar scenario’s en ontwerpen. Onze kracht zit in de integraliteit, in het verbinden van kennisdomeinen over de volle breedte: van stikstof tot water en bodem, van mobiliteit tot energie, van klimaat tot data science, van legal consulting tot ecologie, van participatie tot stakeholdermanagement. We spreken de taal, aan de bestuurstafel èn aan de keukentafel.

Van plan naar praktijk: daadkrachtige implementatie

Van de tekentafel naar de praktijk: we zetten altijd in op een doortastende implementatie van het maatregelenpakket in de gebiedsgerichte plannen, vanuit onze kennis van en ervaring met programmamanagement. We hebben oog voor aspecten zoals de maakbaarheid en de vergunbaarheid, en zorgen dat zorgvuldigheid en tempo hand in hand gaan.

De transities waar we onze kracht laten zien

Een toekomstbestendig Nederland krijgt vorm via ingrijpende transities die zich allemaal tegelijk aandienen, met elkaar samenhangen, elkaar kunnen versterken maar ook in de weg zitten. Daarom kiezen wij per definitie voor een integrale aanpak: alleen dan komen we tot duurzaam effectieve oplossingen.
Aanpak transitie landelijk gebied

Transitie Landelijk Gebied

Integrale aanpak via gebiedsgerichte programma’s om bij te dragen aan de doelen voor natuurherstel, stikstofreductie, klimaatadaptatie en kringlooplandbouw. Om een vitaal en toekomstbestendig landelijk gebied te realiseren.

Inpassing Energie infrastructuur
Inpassing energie-infrastructuur

Klimaatneutraal: dat is het doel voor 2050. Maar hoe maken we dat waar in de schaarse ruimte? Welke oplossingen passen het beste in steden, wijken en dorpen? Cruciaal daarbij is inpassing en participatie, zodat de belangen van de stakeholders tot hun recht komen en draagvlak ontstaat.

Klimaatadaptatie
Klimaatadaptatie
Wateroverlast door hevige plensbuien, of juist langdurige droogte. Klimaatverandering zet de ondergrond, met haar watersysteem, zwaar onder druk. Dat betekent dat we rekening houden met de natuurlijke processen van water en bodem. (water en bodem sturend)

Ontwikkeling Stedelijk Netwerk
De gezonde en vitale stad van de toekomst biedt voldoende passende woonruimte voor iedereen, inclusief een aantrekkelijke leefomgeving, alle belangrijke maatschappelijke voorzieningen en een adequate ontsluiting van en naar de regio.

Omgevingswet Faciliterend
Werken met de Omgevingswet 
De Omgevingswet is een wet die de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigt en samenvoegt. De Omgevingswet zorgt voor een goede balans tussen het benutten en beschermen van de leefomgeving en ondersteunt op die manier alle opgaven in Nederland.

Mobiliteitstransitie
Mobiliteitstransitie
Mobiliteit krijgt een nieuw gezicht. De vraag verandert, de techniek biedt kansen. Dit vraagt om aanpassing van de fijnmazige structuur en een nieuwe balans tussen individuele wensen en collectieve ambities voor leefbaarheid en klimaat.

Voor Aanpak Transitie Nederland stellen we graag onze kennis en ervaring beschikbaar, in een integrale aanpak, van begin tot eind.

Ard VerweijDirecteur Business Unit Regionale Ontwikkeling & Infrastructuur

De Nieuwe Ruimtelijke Ordening 

12 jaar na het sluiten van de deuren van het Ministerie van VROM door kabinet Rutte I staat ruimtelijke ordening weer in de schijnwerpers, en hoe! Er is sprake van ‘De grote verbouwing van Nederland’ - wij noemen het ‘Transitie Nederland’. De opgaven zijn groter en lastiger dan ooit, grijpen in elkaar en kunnen niet zondermeer op maatschappelijk draagvlak rekenen van een mondiger geworden samenleving. Om de zaak vlot te trekken is een Nieuwe Ruimtelijke Ordening (NRO) nodig waar veel meer overtuiging en uitvoeringskracht van uit gaat. Lees de vier kernpunten in ons blog.

De Nieuwe Ruimtelijke Ordening

Onze kracht

Onze opdrachtgevers kunnen op ons rekenen. Omdat we als betrokken experts werken vanuit negen regiokantoren en weten wat er lokaal speelt. Omdat we een vertrouwde partner zijn die bijna overal in Nederland meewerkt en meedenkt op basis van een langjarige relatie, gericht op ontzorgen. We staan dichtbij onze opdrachtgevers, maar we zijn tegelijk kritisch. Omdat we vanuit onze schaal en de breedte van onze expertise snel kunnen schakelen, en eenvoudig de integrale teams kunnen samenstellen die bij een opdracht passen. En tot slot, eigenlijk het belangrijkst, omdat we in het proces, in de expertise en in de implementatie altijd de verbinding zoeken. Het resultaat is dat we samen perspectief vinden in een complexe omgeving: op de tekentafel én in de weerbarstige werkelijkheid. Dat is ons aanbod.
Ard Verweij - Directeur Business Unit Regionale ontwikkeling & infrastructuur

ArdVerweij

Directeur Business Unit Regionale ontwikkeling & infrastructuur

Wil jij ook bijdragen aan Transitie Nederland?

De fysieke leefomgeving van Nederland verandert de komende decennia ingrijpend. Dat vraagt om kennis op vele gebieden. Het vergt strategische kracht, maar ook implementatiekracht. Wij onderscheiden ons doordat we alles in huis hebben, en integraal aan onze klanten aanbieden. Altijd betrokken, vanuit de regio’s zelf. Daardoor creëren we snel veel impact. En hier kunnen we jouw hulp goed bij gebruiken. Bekijk onze vacatures en werk met ons mee aan Transitie Nederland.

 

 
Collega's van Royal HaskoningDHV die samen werken
Language is changing...