Ephyra®

Ephyra is een compacte en duurzame technologie voor de vergisting van natte biomassa zoals communaal slib. Het concept is gebaseerd op propstroomtechnologie, waarvan meerdere praktijkinstallaties in gebruik zijn.
Ephyra installatie

Met Ephyra zijn het reactorontwerp, de procesregelingen en de bedrijfsvoering van deze bestaande propstroomtechnologie echter verder geoptimaliseerd. Hiermee zijn sterk verbeterde prestaties aangetoond.

Kenmerkend voor Ephyra is de horizontale compartimentering van de slibgisting. Dit betekent een scheiding van de hydraulische verblijftijd en slibverblijftijd. Bovendien beschikt een Ephyra installatie over een controller die de processen in de reactor optimaal stuurt. Ephyra kan worden toegepast als voorgeschakelde nieuw te bouwen reactor, maar ook door de configuratie van bestaande gistingen aan te passen.

Resultaten Ephyra

Op labschaal is voor verschillende slibsoorten aangetoond dat een Ephyra installatie 20% tot 30% meer organische stof afbreekt dan een conventionele gistingsinstallatie. Dit resulteert in meer duurzame energie in de vorm van biogas en een lagere hoeveelheid restslib.

Op basis van de full-scale prestatieresultaten, compacte bouw, bedieningsgemak en gunstige energiebalans van Ephyra is de terugverdientijd 2 tot 5 jaar.

Voordelen Ephyra

Meer slibafbraak en daardoor minder uitgegist slib naar de slibeindverwerking
Lager chemicaliënverbruik (poly-elektrolyt) voor slibindikking
Betere ontwaterbaarheid van het uitgegiste slib
Kleinere reactoren, door een hogere slibconcentratie in de reactoren
Uitbreiding van de slibverwerkingscapaciteit met 50-80% zonder het bijplaatsen van reactor volume
20-30% meer energieproductie

De ‘Gouden Driehoek’

De innovatieve slibgistingstechnologie Ephyra is ontwikkeld door Royal HaskoningDHV in samenwerking met STOWA (Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer) en Waterschap Zuiderzeeland. Dit project is medegefinancierd met een bijdrage van het financieringsinstrument LIFE van de Europese Unie en met Topsector Energie-subsidie van het Ministerie van Economische Zaken.

Om het innovatieproces van Ephyra te stimuleren hebben de volgende partijen een samenwerkingsverband opgezet: STOWA (Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer), Waterschap Zuiderzeeland, Royal HaskoningDHV, TU Delft, Logisticon Water Treatment and Endress + Hauser.

Doel van dit samenwerkingsverband is vanuit gezamenlijk (pilot)onderzoek kennis en ervaring op te doen om in 2016 samen de eerste praktijkinstallaties te realiseren. Het proces wordt financieel ondersteund vanuit de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) en de Europese Unie (LIFE+).

De betrokken partijen hebben bewust gekozen voor samenwerking binnen de ‘gouden driehoek’ van overheid, kennisorganisaties en bedrijfsleven. Dit was bijvoorbeeld erg succesvol bij de ontwikkeling van de Nereda® technologie voor afvalwaterzuivering vanuit het Nationaal Nereda Onderzoek Programma (NNOP).

Achtergrond

Terugwinning van energie en grondstoffen uit afvalwater is een zinvolle stap richting een duurzame samenleving. De Nederlandse waterschappen geven hier vorm aan in de energie en grondstoffenfabriek (www.efgf.nl).

Daarnaast hebben verschillende partijen in Nederland duurzame doelstellingen en ambities geformuleerd, waaronder:

  • MJA-3, met als doel een toename van de energie-efficiënte met 30% tussen 2005 en 2020.
  • Klimaatakkoord, waarbij tussen de Unie van Waterschappen en het Rijk (bovenop de MJA-3) onder meer is afgesproken:
    • voor de lange termijn (2050) te streven naar een energieneutrale waterschapssector;
    • de doelstelling te hanteren om de uitstoot van broeikasgassen met 30% te reduceren in de periode 1990 – 2020 (ongeveer 200 kiloton CO2– equivalenten);
    • ambitie na te streven om in 2020 een aandeel duurzame energie te realiseren van 40% van de energiebehoefte door eigen opwekking.
  • Het kabinet streeft naar 14% duurzame energie in 2020 en 16% in 2023.

Ephyra en Themista® brengen bovenstaande energiedoelstellingen dichterbij. Daarnaast leveren ze een positieve bijdrage aan de reductie van afval uit rioolwaterzuiveringen.

Ook draagt een efficiëntere slibgisting bij aan het verlagen van operationele kosten voor afvalwaterzuivering en de kosten voor de slibeindverwerking.

Vraag of  opmerking? - Neem contact op met onze Watertechnologie experts!

Vraag of opmerking?

Neem contact op met onze Watertechnologie experts!

Language is changing...