Integraal strategisch advies voor een toekomstbestendige provincie

Klimaatadaptatie. Transitie landelijk gebied. Stedelijke transformatie. Provincies staan voor forse opgaven, die alles met elkaar te maken hebben. Tel daar de energie- en mobiliteitstransitie bij op en de uitdaging is compleet. Én complex. Royal HaskoningDHV staat de provincies met raad en daad bij.
Landelijk en stedelijk gebied Nederland

Bij de aanpak van de vele opgaven in onze fysieke leefomgeving is ‘integraliteit’ het sleutelwoord. Bij Royal HaskoningDHV doen we niet anders. We verbinden thema’s als klimaat, water, natuur, energie, landbouw en wonen om tot toekomstbestendige oplossingen te komen. Wat betekent bijvoorbeeld de stijgende zeewaterspiegel voor de waterkwaliteit en voor de huidige inrichting van ons land? En hoe verhoudt dat alles zich tot de transitie van het landelijk gebied en het ruimtelijk voorstel?

Of we het nu vanuit klimaat, natuur, stad of landelijk gebied insteken: vanuit elk perspectief kunnen onze strategie- en managementconsultants de provincies adviseren. Van programmavorming tot begeleiding van gebiedsgerichte processen. Dat doen we waar nodig ook grensoverschrijdend. Waarbij we samen met meerdere provincies om tafel gaan voor een gezamenlijke aanpak. Altijd integraal en in samenspraak met de stakeholders – tot op individueel niveau in de vorm van keukentafelgesprekken met boeren.

Van transparant en verbindend tot laagdrempelig

Vanuit complexiteit naar eenvoud

Bij Royal HaskoningDHV maken we complexe zaken graag expliciet en behapbaar. We zoomen hierbij vanuit de samenhang in op onderdelen. Samen met provincies en andere betrokken partijen bewandelen we stapsgewijs het pad van strategie en beleid naar uitvoering en monitoring. Van abstract naar concreet dus. Dat maakt het proces transparant en verbindend.

Deskundig op inhoud en proces

We hebben alle benodigde expertises in eigen huis – of het nu gaat om klimaatadaptatie, het landelijk gebied, ruimte, mobiliteit of de energietransitie. Hierdoor zijn we deskundig op de inhoud én op de bijbehorende processen, die we dan ook vloeiend met elkaar weten te verbinden. Bovendien weten we ook op rijks- en provinciaal niveau hoe de hazen lopen.

Kennisdeling als groot goed

Kennisdeling is voor ons een groot goed. Omdat we vanuit regiokantoren werken, hebben we feeling met de regio en veel gebiedsspecifieke kennis. Binnen onze organisatie wisselen we die kennis uit, onder meer in kennissessies en de Transitiecafés Landelijk Gebied. Zo kunnen we de opgedane kennis en ervaring die werkt, goed inzetten in andere gebieden.

Laagdrempelige netwerkorganisatie

Als netwerkorganisatie bij uitstek is onze drempel laag. Zowel binnen de organisatie als daarbuiten hebben we een groot en stevig netwerk. Hierdoor zijn de lijnen kort en is contact intern en extern gemakkelijk gelegd en uitgebouwd. Wie met ons werkt, die weet: achter elke expert zit een heel netwerk, achter Royal HaskoningDHV de hele wereld.

Gebiedsgerichte en samenhangende aanpak

De overkoepelende uitdaging voor provincies als ruimtelijke regisseur is een klimaatbestendige leefomgeving. Alle andere maatschappelijke opgaven zijn daar, in meer of mindere mate, aan gekoppeld. Hoe complex ook, Royal HaskoningDHV biedt het hele palet aan diensten om provincies klimaatrobuust te maken én te houden voor de toekomst. Van ontwerp en planning tot omgevingsmanagement en uitvoering. Vanuit een gebiedsgerichte en samenhangende aanpak, waarin water en bodem sturend zijn bij de inrichting van onze leefomgeving.

Dit bieden we

  • Strategische advisering
  • Proces- en programmanagement
  • Organisatieontwikkeling

Onze strategie & management consultants

Royal HaskoningDHV is een expert in het creëren en begeleiden van samenwerkingen waarin gedeeld eigenaarschap ontstaat. Wij helpen organisaties om samen te werken aan een gemeenschappelijk doel, met respect voor elkaars belangen en verantwoordelijkheden.

Huizenblokken met bomen eromheen en een rivier met bootje
Vraag of  opmerking? - Neem contact op met onze Climate Resilience experts!

Vraag of opmerking?

Neem contact op met onze Climate Resilience experts!

Language is changing...