Klimaatbestendige regionale waterkeringen tegen overstromingen

Door klimaatverandering staan waterschappen, provincies en gemeenten voor een fikse uitdaging. Om overstromingsrisico’s te verkleinen, moeten regionale waterkeringen klimaatbestendig zijn ingericht. Royal HaskoningDHV helpt hierbij met een brede verkenning en slim ontwerp van waterkeringen.
Neem contact opNeem contact op
Klimaatbestendige waterkeringen tegen overstromingen

Bij Royal HaskoningDHV zien we waterveiligheid als een integrale gebiedsopgave. Want de beschikbare ruimte in ons land is beperkt en de gebruikers en hun belangen zijn talrijk. Denk aan wonen, natuur, recreatie en economische activiteiten. Een zorgvuldige afweging van de mogelijke oplossingen tegen overstromingen is dus nodig om tot onderbouwde keuzes te komen. Wat zijn de risico’s bij een overstroming in een gebied? Waar zijn ze het grootst? En welke mogelijkheden hebben we om die risico’s beheersbaar te houden? 

Dat kan versterking of aanleg van een kering zijn, maar ook maatregelen in het watersysteem. Of een andere inrichting van het gebied, om de gevolgen bij hoogwater te beperken. Zoals het verleggen van een stuk dijk of een gerichte bescherming rondom kwetsbare plekken. Hiervoor zetten we een uitgebreide technische toolkit in. Van overstromingssimulaties tot hydrologische modellen en 3D-ontwerpen. Dit alles op een zo (kosten)efficiënt mogelijke manier.

Van expertise in eigen huis tot slimme oplossingen

Alle benodigde expertise in eigen huis
Als Nederlandse marktleider in dijkversterking heeft Royal HaskoningDHV alle benodigde expertise op het gebied van waterveiligheid in eigen huis. Hierdoor weten we zaken slim te combineren in een integraal ontwerp en hiervoor draagvlak te krijgen. Én we begrijpen waar onze opdrachtgevers ook voor hun interne proces behoefte aan hebben.
Samenspel ontwerp, ruimte en omgeving
De kracht van de projecten die we uitvoeren zit in het samenspel: tussen geotechnisch ontwerp, civieltechnische inpassing in de beperkte ruimte en het betrekken van de omgeving. Een integrale aanpak dus. Hierbij begeleiden we de opdrachtgever door het hele traject, van beleidsvorming tot realisatie. Inclusief solide onderbouwing en vergunningen.
Combinatie met andere maatschappelijke opgaven
Steeds vaker combineren we dijkversterkingsprojecten met andere maatschappelijke opgaven. We verbinden thema’s als klimaat, water, natuur, energie, landbouw en wonen met elkaar, om tot toekomstbestendige oplossingen te komen in het kader van waterveiligheid. Een complex proces, dat resulteert in een onderbouwd en optimaal ontwerp. 
Innovaties en slimme oplossingen
We werken continu aan de ontwikkeling van innovaties en slimme oplossingen. Zo is de data-invoer bij rekenmodellen geautomatiseerd. Hierdoor kunnen we meerdere ontwerpvarianten in korte tijd tegen elkaar afwegen. Dit helpt onze experts om de juiste ontwerpkeuzes te maken en de opdrachtgever om dit keuzeproces te volgen. Nog een pluspunt: nieuwe informatie kunnen we eenvoudig verwerken in het ontwerpproces.

Water en bodem sturend als uitgangspunt

‘Water en bodem sturend’ is het uitgangspunt bij beslissingen over een klimaatrobuuste inrichting van Nederland. In de aanpak die we bij Royal HaskoningDHV hanteren, zien we de waterkering daarom als schakel in het overstromingsrisico – en dus niet de enige weg om het risico beheersbaar te houden. Met deze aanpak zorgen we ervoor dat de assets van waterbeheerders toekomstbestendig zijn ingericht. Én dat ze passen bij de overstromingsrisico’s van een gebied. Dit betekent: investeren in de assets die belangrijk blijven. En: keuzes maken die ook houdbaar blijven in een toekomst met zowel droogte als extremer hoogwater.

Dit bieden we

 • Milieueffectrapportage
 • Variantenstudie
 • Overstromingsrisicoanalyse
 • Overstromingssimulaties
 • Modelstudie in het watersysteem
 • Beeldkwaliteitsplan 
 • 3D-modellering
 • Ontwerp
 • Omgevingsmanagement
 • Strategisch advies 
 • Contractvoorbereiding en uitvoeringsbegeleiding
Vraag of opmerking? - Neem contact op met onze Climate Resilience experts!

Vraag of opmerking?

Neem contact op met onze Climate Resilience experts!

Language is changing...