Verkeersveiligheid: iedereen elke dag veilig thuis

De verkeersveiligheid in Nederland staat onder druk. Samen met u willen wij werken aan een verkeerssysteem waaraan iedereen veilig kan deelnemen.
Verkeersveiligheid kruising met fietsers, voetgangers en auto's

De verkeersveiligheid in Nederland is de afgelopen jaren gestagneerd na een lange periode van continue verbetering. Het aantal slachtoffers is (te) groot, met persoonlijk leed en oplopende maatschappelijke kosten tot gevolg. Tegelijkertijd groeit de behoefte aan mobiliteit en verandert de vraag, wat kan leiden tot ander mobiliteits- en verkeersgedrag. De verkeersveiligheid staat onder druk.

Samen met u willen wij werken aan een verkeerssysteem waaraan iedereen veilig kan deelnemen. Of je nu de bus, trein, auto, (brom)fiets of de scootmobiel pakt of je te voet verplaatst, wij vinden het belangrijk dat iedereen elke dag veilig thuiskomt. Verbeteren van de verkeersveiligheid in deze uitdagende tijd vraagt om betrokkenheid, visie, vakmanschap, een kritische blik en innovatieve oplossingen.

Samen werken aan verkeersveiligheid vanuit een integrale aanpak

Om de huidige ongevallentrend te keren is een structurele samenwerking tussen de verschillende ketenpartners essentieel. Als Royal HaskoningDHV werken we samen met onze klanten en partners aan het verbeteren van de verkeersveiligheid, door lange termijn visies te koppelen aan kansrijke acties en maatregelen op de korte termijn. Daarbij maken we gebruik van onze inhoudelijke expertise op het gebied van mens, voertuig en weg, en de snijvlakken daartussen.

We leggen verbindingen tussen partijen en onderzoeken hoe innovaties een positieve bijdrage kunnen leveren. Daarbij zien we verkeersveiligheid nadrukkelijk niet als een geïsoleerd vraagstuk; in onze visie moeten we inspelen op andere actuele maatschappelijke thema’s zoals leefbaarheid, bereikbaarheid, gezondheid, duurzaamheid en de inrichting van de openbare ruimte. Deze integrale benadering komt goed tot haar recht in onze projecten rond de transitie naar meer 30 km/h wegen binnen de bebouwde kom.

Drieledige benadering verkeersveiligheid

Veilige weggebruikers 

Menselijk gedrag vormt de kern van verkeersveiligheid. Hoe zorgen we dat mensen in het verkeer het gewenste gedrag vertonen? De eerste stap is achterhalen waarom men doet wat men doet, en wat hen kan bewegen andere keuzes te maken. We voeren kwantitatief en kwalitatief onderzoek uit, naar bijvoorbeeld doelgroepen maar ook naar beleid. Uitkomsten vertalen we in strategische adviezen en concrete maatregelen die werken in de praktijk. Met onze expertise op thema’s als rijgeschiktheid, rijvaardigheid, rijden onder invloed en verkeerseducatie helpen we de kwaliteit, de effectiviteit en het bereik van interventies te verbeteren. Monitoring en evaluatie van beleid of interventies vormen het sluitstuk van ons werk.

Veilige infrastructuur

Goede infrastructuur faciliteert verkeersveiligheid. Worden weggebruikers van elkaar gescheiden waar het moet en gemengd waar het kan? Begrijpen de weggebruikers wat er van hen verwacht wordt? Hoe zorgen we voor méér wegen met een lagere snelheid? Hoe gaan we om met “grijze wegen” en de toenemende drukte op de fietspaden? Op al deze en andere vragen helpen wij het passende antwoord te vinden. Zo werken wij aan veilige fietspaden, ontwerpen wij de GOW30 en voeren wij verkeersveiligheidsaudits uit met extra oog voor de weggebruiker. Wij onderzoeken nieuwe inrichtingsvormen en technieken en brengen in kaart waar de risico’s zich bevinden.

Veilige voertuigen

Moderne voertuigen worden technisch steeds geavanceerder, met als doel het comfort en de veiligheid van de bestuurder te verbeteren. Zo zijn auto’s maar bijvoorbeeld ook bussen, vrachtwagens en motorfietsen tegenwoordig uitgerust met allerlei veiligheidssystemen. Deze systemen kunnen tot een verbetering van de verkeersveiligheid leiden, maar alleen als de bestuurder er correct gebruik van maakt en de infrastructuur de systemen faciliteert. Ons werk op dit vlak heeft tot doel om de positieve verkeersveiligheidseffecten van moderne voertuigen te maximaliseren. Zo laten wij de Intelligente Snelheidsassistent (ISA) betrouwbaarder functioneren door in kaart te brengen waar voertuigen de snelheidsinformatie nog niet correct weergeven. Ook adviseren wij bijvoorbeeld over hoe wegbeheerders met minimale ingrepen hun fysieke wegennet en hun digitale infrastructuur toekomstvast kunnen inrichten en hoe ontwerprichtlijnen hierop kunnen worden afgestemd. Hiermee versnellen we de positieve effecten op de verkeersveiligheid van nieuwe voertuigontwikkelingen en helpen we mee om nieuwe risico’s die kunnen optreden bij de introductie van nieuwe systemen te beheersen.

Download de whitepaperDownload de whitepaper
Whitepaper

Toekomstvaste inrichting van wegen: een verkenning naar de impact van geautomatiseerd verkeer en vervoer

Van rijtaakondersteunende systemen tot zelfrijdende auto’s. De overgang naar geautomatiseerd verkeer is in volle gang. Hiermee verandert de traditionele relatie tussen mens, voertuig en weg. Maar wat betekent dat voor de inrichting van wegen en voor wegbeheerders die verantwoordelijk zijn voor het ontwerp en onderhoud?
Download de whitepaperDownload de whitepaperDownload de whitepaper
whitepaper toekomstvaste inrichting van wegen: een verkenning naar de impact van geautomatiseerd verkeer en vervoer

Loading...

Meer inzichten

    Peter Morsink - Senior consultant Transport & road safety

    PeterMorsink

    Senior consultant Transport & road safety

    Language is changing...