Autonome voertuigen: slim op weg

De behoefte aan mobiliteit neemt toe én verandert. De redenen: meer mensen, meer welvaart, meer technologische mogelijkheden en meer prioriteit voor duurzaamheid. Dat maakt het noodzakelijk om met andere ogen te kijken naar het bestaande mobiliteitssysteem. Want dat systeem kan de veranderende en groeiende behoefte aan mobiliteit niet aan zonder ook zélf te veranderen.
Autonome voertuigen: slim op weg l Royal HaskoningDHV

Veiliger, efficiënter en duurzamer

Voertuigen zijn de laatste decennia steeds slimmer geworden, veel gaat al min of meer vanzelf. Slimme voertuigen kunnen ons helpen om het mobiliteitssysteem veiliger, efficiënter en duurzamer te maken. Vooral de laatste jaren is het aantal rijhulpsystemen (ADAS – Advanced Driver Assistance systems) snel toegenomen. Denk aan de snelheid (niet te hard en meer constant), afstand houden, remmen in noodsituaties, op een rijbaan blijven rijden, herkenning van verkeersborden en bewaking van de dode hoek. Dit alles bevordert de verkeersveiligheid, de doorstroming van het verkeer en het comfort van de gebruikers, en het beperkt de schadelijke uitstoot.

Tegelijkertijd zien we een snelle toename van de communicatie tussen voertuigen onderling en met de systemen aan de wegkant. Hierdoor kunnen we het wegennet efficiënter, veiliger en milieuvriendelijker gebruiken. De uitdaging is dit potentieel optimaal te benutten en tegelijkertijd de mogelijke risico’s te kennen, verlagen en beheersen.

Voertuigen met automatische functies

De interactie tussen voertuig, weggebruiker en weg is daarbij cruciaal. Daarom is een multidisciplinaire aanpak onmisbaar. Technologie, wegenscans en modelstudies gaan dan hand in hand met gedrags- en belevingsonderzoeken onder weggebruikers. Zo geven we deze interactie in de praktijk handen en voeten en leggen we de basis voor ontwerpen waarbij de mens centraal staat. De technologie moet immers aansluiten bij wat de bestuurder nodig heeft. Voorwaarde is dat bestuurders op de hoogte zijn van de mogelijkheden die automatische voertuigfuncties hen bieden, dat ze erop vertrouwen en dat ze er op de juiste manier gebruik van maken. Alleen dan kunnen autonome voertuigen de menselijke bestuurder optimaal ondersteunen. Voorwaarde is ook dat er continu aandacht is voor privacy en dus voor het zorgvuldig omgaan met data. Voertuigen met automatische functies staan immers continu in verbinding met hun omgeving.

De integrale aanpak stimuleert bewustwording, vergroot kennis en creëert vertrouwen en acceptatie. Dat is de basis voor een opgavegerichte en duurzaam succesvolle inzet van smart mobility. Een multidisciplinaire benadering is hierbij noodzakelijk. Dat vraagt ook om meer verbinding tussen, en gedeeld eigenaarschap van publieke en private partijen, zoals landelijke en regionale overheden en wegbeheerders, de automotive en transport industrie, verzekeraars, opleidings- en kennisinstituten en de ICT-sector.

Creëren van vertrouwen en acceptatie

De afgelopen jaren hebben we ons bewezen als koploper op het gebied van smart mobility, vooral door de combinatie van expertise op het gebied van technologie, mobiliteit en het organiseren van verandering. We zien de kansen, begrijpen de dilemma’s en weten hoe we ermee om moeten gaan. We brengen per vraagstuk de juiste stakeholders bij elkaar. Dankzij onze integrale aanpak zijn we in staat om samen met u een duurzame strategie voor de toekomst uit te stippelen, te zorgen voor een stevig geborgde implementatie én handelingsperspectief te bieden voor de korte termijn. Zo gaan we slim op weg naar een weloverwogen, stapsgewijze en optimale inzet van automatische voertuigen, nu en in de toekomst.

Wie stuurt?

In 2019 publiceerde de Onderzoeksraad voor Veiligheid (Dutch Safety Board - DSB) een rapport genaamd ‘Wie stuurt? Verkeersveiligheid en automatisering in het wegverkeer'. Het rapport bevat conclusies en beleidsaanbevelingen om het veilige gebruik van ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) te bevorderen. Als onderdeel van het rapport hebben we enkele van onze onderzoeksresultaten over meerdere diepgaande onderzoeken aan DSB verstrekt, waarmee we voorstellen en suggesties voor de toekomst hebben kunnen schetsen.

Autonome voertuigen: slim op weg l Royal HaskoningDHV

De Nationale platoon test

In nauwe samenwerking met Aon Risk Solutions, Business Lease en ProDrive Training hebben we de nationale platoon test georganiseerd, waarbij 56 semi-zelfrijdende voertuigen in treintjes op de A2 werden gereden. Uit de resultaten bleek dat autonome voertuigen bijdragen aan veilig, soepel, duurzaam en comfortabel verkeer. Daarnaast zal het ons helpen ervoor te zorgen dat de juiste keuzes worden gemaakt bij het uitrollen van rijtaakondersteunende systemen.

Autonome voertuigen: slim op weg l Royal HaskoningDHV

Het effect van ADAS op verkeersveiligheid

Rijtaakondersteunende systemen (ADAS) bieden de kans om risico’s op ongevallen in het verkeer te verkleinen. Het uitvoeren van kleine aanpassingen op infrastructuur en samenwerking tussen wegbeheerders, de auto-industrie en andere belanghebbenden, dragen al bij om het effect van ADAS-toepassingen te vergroten. De ADAS-toepassingen kunnen direct en indirect de operationele rijtaak (snelheid en koers) beïnvloeden. Met de juiste interactie tussen infrastructuur, de bestuurder en het voertuig, kan deze techniek een grote bijdrage leveren aan de verkeersveiligheid.

Autonome voertuigen: slim op weg l Royal HaskonIngDHV
Peter Morsink - Senior consultant Transport & road safety

PeterMorsink

Senior consultant Transport & road safety

Language is changing...