24-05-2023
Water

Water-stof tot nadenken

Om de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs te halen, hebben de EU-lidstaten met elkaar afgesproken dat de EU in 2030 minimaal 55% reductie van uitstoot van broeikasgassen moet hebben bewerkstelligd. In 2050 wil de Europese Unie klimaatneutraal zijn. Hiertoe is decarbonisatie van onder andere de energiesector en de zware industrie vereist, waarbij het introduceren van emissievrije energiedragers van groot belang is.
Waterstof tot nadenken

Auteur: Maxime van Wiggen

Entree waterstof (H2): het meest voorkomende element in het universum dat bovendien volledig CO2-vrij geproduceerd kan worden. Daarnaast kan waterstof makkelijk opgeslagen en getransporteerd worden, waardoor het uitermate geschikt is leemtes op te vullen als hernieuwbare energiebronnen in bepaalde perioden (door bijv. seizoensinvloeden) minder beschikbaar zijn. 

Wereldwijd is “methaan reforming” de voornaamste productiemethode voor waterstof. Bij (o.a.) deze productiemethode komt koolstofdioxide vrij in de atmosfeer en spreken we van productie van “grijze” waterstof. Ook bij de productie van “blauwe” waterstof komt koolstofdioxide vrij, maar deze wordt afgevangen en opgeslagen. Blauwe waterstof is dus CO2-neutraal (er komt geen koolstofdioxide in de atmosfeer), maar de productie van koolstofdioxide wordt niet voorkomen. Dit is wel het geval wanneer we spreken van groene waterstof. Dit wordt geproduceerd door water te elektrolyseren met energie uit duurzame bronnen, waarbij waterstof en zuurstof vrijkomen – een emissievrije vorm van waterstofproductie. 

Voor de productie van één kilogram waterstof via elektrolyse is negen liter zeer zuiver water nodig. Doorgaans wordt hier gedemineraliseerd drinkwater voor ingezet. Royal HaskoningDHV onderzoekt in hoeverre alternatieve (proces)waterbronnen op te waarderen zijn tot de benodigde kwaliteit, en welke kosten en inspanningen hiermee gemoeid zijn. Op deze manier wordt on site waterhergebruik ook in de waterstofketen mogelijk gemaakt.  Met uw doelen en behoeften als uitgangspunt zetten we ambities om in een strategisch onderbouwd masterplan dat essentieel is om de huidige en toekomstige waterbehoefte voor groene waterstofproductie veilig te stellen.  

De Nederlandse overheid streeft naar gelijktijdige implementatie van waterstofbenutting in vier verschillende sectoren – industrie, elektriciteit, gebouwde omgeving, en mobiliteit – en heeft de nadruk gelegd op een allesomvattende aanpak met samenwerking tussen verschillende actoren. Hiertoe lopen er op het moment tientallen waterstofprojecten. Het is zeer waarschijnlijk dat onzekerheden de business case voor nieuwe projecten onder druk zetten en zorgen voor vertraging in projecten. Deze onzekerheden kunnen betrekking hebben op vraag en aanbod, technische ontwikkelingen, juridische aspecten, maar ook op gedrag en (bedrijfs-)cultuur.


Royal HaskoningDHV-stand tijdens de H2 summit in Rotterdam, 11 mei 2023
Royal HaskoningDHV team op de stand tijdens de H2 summit

H2 summit

Met onze aanwezigheid op de H2 summit in Ahoy Rotterdam van 9 – 11 mei jl. hebben we (potentiële) klanten kunnen bereiken en hebben we onze boodschap kracht bij kunnen zetten: waar het project zich ook bevindt in de “hydrogen value chain”, van productie tot gebruik, met onze uitgebreide kennis en ervaring zijn wij in staat om optimale, op maat gemaakte oplossingen te bieden. Graag ondersteunen we onze klanten bij het versnellen van de energietransitie om ons zo dichter bij ons gezamenlijke doel te brengen: enhancing society together!

Vraag of  opmerking? - Neem contact op met onze Watertechnologie experts!

Vraag of opmerking?

Neem contact op met onze Watertechnologie experts!

Language is changing...